Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці

 (Розроблено на підставі Закону України “Про охорону праці”)

1.Загальні положення

1.1.Оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в закладі та гуртках ЦНТТУМ здійснюється адміністрацією та профкомом закладу. Такий контроль спрямований на створення безпечних умов праці в гуртках, на кожному робочому місці, відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці в процесі трудової діяльності та навчання, як співробітників закладу позашкільної освіти так і гуртківців.

1.2.Положення встановлює порядок проведення оперативного адміністративногромадського контролю та методи перевірки стану охорони праці. 1.3.Оперативний адміністративно-громадський контроль не виключає проведення адміністративного контролю, згідно з посадовими обов’язками.

1.4.Система оперативного адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в ЦНТТУМ з урахуванням специфіки освітнього процесу включає три ступені контролю.

1.5.Вимоги даного Положення є обов’язковими для виконання усіма працівниками закладу. 2.Перший ступінь оперативного адміністративногромадського контролю

2.1.Перший ступінь контролю здійснюється відповідальними керівниками гуртків, перед початком робочого дня (занять) щоденно, а при відсутності занять 1 раз на тиждень.

2.2.По виявленим при перевірці недолікам намічаються заходи по їх усуненню, визначаються терміни і відповідальні особи за виконання цих заходів. Усунення виявлених недоліків проводиться під безпосереднім наглядом керівника гуртка.

2.4. У випадку грубого порушення правил і норм з охорони праці , які можуть стати причиною нещасного випадку, заняття призупиняються до усунення цього порушення.

2.5. Результати перевірки записуються в журналі оперативного контролю, який повинен зберігатися кабінеті на видному доступному місці.

2.6. Про недоліки, які не можуть бути усунені безпосередньо керівниками гуртків доповідаються безпосередньо відповільному за охорну праці в закладі.

3.Другий ступінь оперативного адміністративногромадського контролю.

3.1. Другий ступінь здійснюється відповільному за охорону праці в закладі 1 раз на місяць. 3.2. На другому ступені оперативного адміністративно-громадського контролю необхідно перевірити:

3.2.1.Організацію і результати роботи першого ступеню контролю.

3.2.2.Виконання заходів з охорони праці, намічених під час попереднього проведення другого ступеню контролю.

3.2.3.Виконання заходів з охорони праці за матеріалами розслідування нещасного випадку. 3.2.4.Розміщення обладнання, установок, стендів згідно з правилами по техніці безпеки і виробничій санітарії.

3.2.5.Наявність і стан захисних, сигнальних і протипожежних засобів і пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів.

3.2.6. Проведення у встановлені строки з співробітниками повторного інструктажу з охорони праці, а також первинного інструктажу на робочому місці, якщо необхідно то і стажування з співробітником, який влаштовується на роботу.

3.2.7.Перевірка наявності інструкцій з охорони праці.

3.2.8.Вибіркова перевірка знань співробітниками правил і інструкцій з охорони праці.

3.2.9. Наявність у кабінетах та лабораторіях плакатів по техніці безпеки та знаків безпеки. 3.3. Якщо намічені заходи по усуненню виявлених недоліків не можуть бути виконані своїми силами , то відповільний за охорну праці в закладі повинен після закінчення огляду проінформувати керівника закладу для вжиття відповідних заходів.

4.Третій ступінь оперативного адміністративногромадського контролю.

4.1.Третій ступінь проводиться комісією згідно з графіком перевірок, один раз на 3 місяці. До складу комісії входять директор, представники профспілки, можуть залучатися відповідні спеціалісти уо.

4.2.На третьому ступені контролю необхідно перевірити:

4.2.1.Організацію та результати роботи першого та другого ступеню контролю. 4.2.2.Виконання наказів і розпоряджень керівника ЦНТТУМ, Міністерства освіти і науки України, приписів органів Держпраці, служби охорони праці та пропозицій громадських інспекторів з охорони праці.

4.2.3.Виконання заходів по матеріалам розслідування нещасних випадків.

4.2.4.Виконання заходів з охорони праці, передбачених угодою з охорони праці. 4.2.5.Організація проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників.

4.2.6.Організація проведення медичних оглядів співробітників.

4.2.7.Наявність куточків з охорони праці в кабінетах та лабораториях. 4.2.8.Укомплектованість та освідчення засобів пожежегасіння.

4.2.9.Випробування опору ізоляції електрообладнання та захисних засобів.

4.3.Результати перевірки стану охорони праці оформляються актом і виносяться для розгляду на загальні збори, наради при директорові для розробки заходів по усуненню виявлених недоліків. Оперативний адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці сприяє поліпшенню профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам у закладі.

5 Планування роботи третьої ступені оперативного контролю. Журнал оперативного контролю.

5.1.Щороку в на початку поточного року на підставі аналізу травматизму та стану охорони праці в ЦНТТУМ відповідальніа за охорону праці складає графік обстеження умов праці по гуртках (проведення комісією третьої ступені адміністративно – громадського контролю за станом охорони праці).

5.2.Графік складається таким чином, щоб кожен гурток впродовж року були обстежені і результати обстежень в цілому по закладу розглянуто на засіданні на засіданні трудового колективу, як мінімум один раз на рік.

5.3.Графік затверджує директор та  погоджує голова профкому.

5.4.Крім записів, які заносяться в журнал за підсумками першого та другого ступенів, у журнал можуть заноситися записи про результати перевірок, які здійснюються третьою ступеню оперативного контролю.

 

 

 

 

 

 

  ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

  Протокол загальних зборів                                                                                                                             Наказ № 92/1

      № 3 від 06.12. 2018 р.                                                                                                                              від 12 грудня  2018 р.

                                                                                                                                                                          Директор ЦНТТУМ

                                                                                                                                                                                    ____ І.В. Сербенюк

 

 

Положення

про адміністративно – громадський контроль з охорони праці в

Первомайському ЦНТТУМ

  1. Загальні положення

1.1.   Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці – це спільний контроль адміністрації навчального закладу та   профспілкової організації за станом умов і безпеки праці на робочих місцях, виробничих ділянках,  а також дотриманням всіма службами, посадовими особами й працюючими вимог трудового законодавства, стандартів безпеки праці, правил, норм, інструкцій і інших нормативно-технічних документів по охороні праці.

1.2. З метою забезпечення дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці в Первомайському ЦНТТУМ вводиться триступенева система контролю.

1.3.  Керівництво організацією триступеневого контролю здійснюють директор ЦНТТУМ  й голова комітету профспілки працівників ЦНТТУМ.

  1. Перший ступінь контролю

2.1.  Перший ступінь контролю здійснюється працівниками ЦНТТУМ щодня на початку робочого дня, а при необхідності (роботи з підвищеною небезпекою й ін.) – і протягом робочого дня.

2.2.  На першому ступені триступеневого контролю рекомендується перевіряти:

–     стан і правильність організації робочих місць (розташування й наявність необхідного інструмента, пристосувань, заготівель і ін.):

– наявність і правильність використання працюючими засобів  індивідуального захисту;

–   безпека технологічного устаткування;

– дотримання працюючими правил електробезпечності при роботі на електроустановках і з електроінструментом;

–  справність приточної і витяжної вентиляції;

– дотримання правил безпеки при роботі зі шкідливими й пожежо вибухонебезпечними речовинами і матеріалами;

–    наявність і дотримання працюючими інструкцій з охорони праці;

– виконання заходів щодо усунення порушень, що виявлені попередньою перевіркою.

2.3. По виявленим при перевірці порушенням і недолікам плануються заходи щодо їхнього усунення, визначаються строки й відповідальні особи за виконання.

2.4. Усунення виявлених порушень, як правило, повинне проводитися негайно під безпосереднім наглядом керівника робіт. Якщо недоліки, що були виявлені перевіркою, не можуть бути усунуті в ході перевірки то  ці недоліки записуються його керівник повинен по закінченні огляду доповісти про це вищестоящому начальнику для вживання відповідних заходів. У випадку грубого порушення правил і норм охорони праці, що може завдати шкоди здоров’ю працюючих або привести до аварії, робота призупиняється до усунення цього порушення.

2.5.  Результати перевірки записуються в журналі оперативного контролю за станом охорони праці, який зберігається у відповідального з охорони праці.

2.6. Працівники ЦНТТУМ:

– здійснюють контроль за дотриманням безпечних прийомів праці на своїй ділянці роботи  та стежать за використанням вихованцями в процесі роботи спецодягу, захисних пристосувань ;

– в процесі спостереження за ходом роботи у разі порушень правил безпеки проводять інструктаж з порушниками інструкцій, роблять у спеціальному журналі письмові попередження;

– ведуть щоденний облік нещасних випадків, що сталися під час освітнього процесу, проводять профілактичні заходи.

  1. Другий ступінь контролю

3.1. Другий ступінь контролю проводиться методистом (Добровою Л.Л.), завідуючиєю господарством (Луковською В.О.), один раз на тиждень

3.2.  На другому ступені триступеневого контролю рекомендується перевіряти:

–  організацію й результати роботи першого ступеня контролю;

–  виконання заходів, запланованих для проведення другого й третього ступенів контролю;

–  виконання наказів і розпоряджень директора ЦНТТУМ, рішень комітету профспілки, пропозицій інженера з охорони праці;

– виконання заходів щодо приписів і вказівок органів нагляду й контролю;

–  виконання заходів щодо матеріалів розслідування нещасних випадків;

– справність і відповідність виробничого встаткування й іншої нормативно-технічної документації по охороні праці;

– дотримання планово-попереджувальних ремонтів виробничого встаткування, технологічних режимів і інструкцій;

–  стан куточків з техніки безпеки, наявність і стан плакатів по охороні праці, сигнальних кольорів і знаків безпеки:

– наявність і стан захисних, сигнальних і протипожежних засобів і устроїв, контрольно-вимірювальних приладів;

–   дотримання правил безпеки при роботі зі шкідливими й пожежо-вибухонебезпечними речовинами й матеріалами;

– своєчасність і якість проведення інструктажу працівників з безпеки праці;

– наявність і правильність використання працюючими засобів індивідуального захисту;

– стан санітарно-побутових приміщень і устроїв;

– дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни.

3.3. Результати перевірки записуються в журналі оперативного контролю за станом охорони праці, який зберігається у відповідального з охорони праці.

3.4. За результатами перевірки адміністрація проводить  нараду з працівниками, прийняті рішення оформляються наказами (розпорядженнями).

3.5. Контроль за виконанням заходів щодо усунення виявлених порушень, недоліків здійснює відповідальний з охорони праці.

3.6. Один раз на місяць відповідальний з охорони праці звітують на нараді при директору.

3.7. У випадку грубого порушення правил і норм охорони праці, що може завдати шкоди здоров’ю працюючих або привести до аварії, робота призупиняється підрозділу до усунення цього порушення.

3.8. Відповідальні особи (завідувачі кабінетами, лабораторіями, майстернями та іншими приміщеннями) повинні організувати виконання заходів щодо усунення недоліків і порушень по охороні праці, виявлених керівниками другого ступеня контролю.

  1. Третій ступінь контролю

4.1.  Третій ступінь контролю проводиться комісією, яку очолює керівник,  як правило, один раз на місяць).

До складу комісії входять директор, відповідальний з охорони праці, голова  профспілки працівників,  відповідальний  за електро – і пожежну безпеку.

Перевірка проводиться в присутності керівника, який відповідає за даний об’єкт,  що перевіряється.

4.2. Графік перевірки узгоджується з комітетом профспілки, затверджується директором ЦНТТУМ й видається працівникам закладу, а також голові профспілки.

4.3.  На третьому ступені триступеневого контролю рекомендується перевіряти:

–  організацію й результати роботи першого й другого ступенів контролю;

– виконання заходів, що були намічені у результаті проведення третього щабля контролю;

–    виконання наказів і розпоряджень вищестоящих господарських організацій, постанов і рішень профспілкових органів, приписів і вказівок органів нагляду й контролю, наказів директора й рішень комітету профспілки з питань охорони праці;

–    виконання заходів, передбачених комплексними планами, колективними договорами, угодами по охороні праці й інших документів;

–    виконання заходів щодо матеріалів розслідування тяжких і групових нещасних випадків і аварій;

– організацію впровадження стандартів безпеки праці;

– технічний стан і втримування будинків, споруджень, приміщень і прилягаючих до них територій відповідно до вимог нормативно-технічної документації по охороні праці, стан проїзної й пішохідної частин доріг, тунелів, переходів;

–  ефективність роботи приточної і витяжної вентиляції;

– виконання графіків планово-попереджувального ремонту виробничого встаткування, наявність схем комунікацій і підключення енергетичного встаткування;

–  стан стендів по охороні праці, своєчасне й правильне їхнє оформлення;

–   організацію і якість проведення навчання й інструктажів працюючих по безпеці праці;

– підготовленість персоналу до роботи в аварійних умовах;

–   дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни.

4.4. Результати перевірки повинні оформлятися актом і в тижневий строк обговорюватися на нарадах при директорові за участю профспілкового активу.

4.5. На нараді в керівника повинні бути присутнім усі працівники закладу. На нараді заслухуються працівники, де виявлений незадовільний стан умов праці, допускаються порушення стандартів, правил і норм охорони праці.

4.6. Проведення наради рекомендується оформляти протоколом із зазначенням заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень, строків виконання й відповідальних осіб. У необхідних випадках директором видається наказ із зазначенням заходів щодо поліпшення стану охорони праці, притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

4.7. Контроль за виконанням цього порядку на підприємстві здійснює відповідальний з охорони праці.

Примітка: Запровадження ступеневого контролю за станом охорони праці не потребує матеріальних витрат і в той же час є дієвим заходом щодо підвищення відповідальності не тільки посадових осіб, а й працівників за дотриманням вимог чинного законодавства з охорони праці, попередження виробничого травматизму.

 

Відповідальна  з охорони праці                    В.О. Луковська

 

 

 

 

 

 

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.