З М І С Т

 ВСТУП

ПАСПОРТ СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ І. Стратегія розвитку Первомайського ЦНТТУМ на 2022-2026 рр..

 • Місія, візія закладу освіти
 • Положення
 • Обґрунтування необхідності створення Стратегії розвитку
 • Концепція розвиту закладу на 2022-2026 рр..

 РОЗДІЛ ІІ. Стратегічний курс розвитку

РОЗДІЛ ІІІ. Перспективний план внутрішньошкільного контролю

Напрям: Освітнє середовище

 • Проєкт «Інклюзивна освіта: крок за кроком»
 • Проєкт «Стоп булінг»
 • Проєкт «Обдарована дитина»

Напрям: Педагогічна діяльність педагогічних працівників

 • Проєкт «Сучасний освітній дизайн»
 • Проєкт «Плекаємо патріотів України»
 • Проєкт «Добро починається з тебе»

Управлінські процеси

 • Проєкт «Ефективне управління – шлях до розвитку закладу освіти»
 • Проєкт «Сучасна матеріально-технічна база – запорука успішного закладу освіти»
 • Проєкт «Сучасний учитель – лідер освіти»
 • Проєкт «Заклад освіти – простір освітніх можливостей»

 РОЗДІЛ ІІІ. Перспективне планування робота на 2022-2027 рр.

3.1. Етапи реалізації Стратегії розвитку закладу.

3.2. Мережа класів та контингентів учнів.

3.3. Кадровий склад.

3.4. Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників.

3.5. План-графік вивчення стану викладання предметів.

3.6. Графік вивчення стану формування системи цінностей особистості.

3.7. Зміцнення матеріальної бази та планування господарської діяльності.

ВСТУП

Сучасна позашкільна освіта – це безперервний освітній процес, що не має фіксованих термінів початку і завершення, послідовно переходить від одного етапу до іншого, забезпечуючи кожній дитині умови для вільного вибору видів і форм діяльності, духовного, інтелектуального та фізичного розвитку, формування готовності до участі в складній системі соціальних відносин, а також формування моральної позиції, від якої залежить подальший розвиток особистості.

Первомайський центр науково-технічної творчості учнівської молоді  – це не тільки місце емоційно-психологічної захищеності і душевного комфорту особистості, конструктивної співпраці та взаєморозуміння, це заклад, де формується національна свідомість, громадянська зрілість, соціальна відповідальність, комплекс особистісних якостей і рис характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною силою дій, вчинків, поведінки.

Місія ЦНТТУМ – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні, служіння людині, громаді, суспільству,  створення за допомогою освітнього процесу і впровадження нових освітніх технологій  умов для одержання здобувачами  освіти якісної освіти, що дозволяє успішно жити у швидко мінливому світі.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, технічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх гуртків. Виокремлення в навчальних програмах наскрізних ліній ключових компетентностей спрямоване на формування в дітей здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді  є широкодоступним, закладом позашкільної освіти, який створює умови для цілісного гармонійного розвитку дітей та молоді  віком від 5 до 18 року. Освітній процес у ЦНТТУМ здійснюється за науково-технічним напрямом позашкільної освіти.

ПАСПОРТ СТРАТЕГІЇ  РОЗВИТКУ

 

Назва

 

Стратегія розвитку
Підстава для розробки Стратегії Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі.
Нормативно-правова база Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Загальна декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інші нормативно-правові документи
Розробник стратегії Первомайський центру науково-технічної творчості учнівської молоді
Терміни реалізації 2022–2026 рр.

 

Мета Стратегії розвитку підвищення якості і доступності позашкільної освіти, розширення функцій ЦНТТУМ в адміністративно-територіальній одиниці як центру освітньої, соціо-культурної та громадянської діяльності з урахуванням навчання впродовж життя
Завдання Стратегії розвитку 1.               Здійснити реалізацію освітньої політики у сфері позашкільної освіти як одного з пріоритетних завдань держави, відповідно до сучасних умов, світових тенденцій і викликів.

2.               Забезпечити рівний доступ до позашкільної освіти, та розвиток мережі ЦНТТУМ.

3.               Модернізувати зміст, форми та методи  навчання на основі світових та національних надбань, усталених традицій та сучасних підходів.

4.               Формувати у здобувачів освіти національну  самосвідомость, високі людські якості та почуття, готовності до вибору майбутньої професії.

5.               Забезпечити зростання професійної компетентності педагогічних працівників, відповідальність за результати освітньої діяльності.

6.               Підвищити роль суспільних інституцій, батьків, громадськості у розвитку позашкільної освіти, забезпечення її престижу.

Принципи Стратегії розвитку Принцип конституційності – підпорядкування нормативним положенням конституції та забезпечення її реалізації, врахування норм нормативно-правових актів та міжнародних документів.

Принцип державності – передбачає взаємоповагу і взаємовідповідальність особи і держави.

Принцип паритетності – забезпечення рівних можливостей доступності кожному до позашкільної освіти.

Принцип співробітництва – забезпечення взаємодії між органами виконавчої влади, інститутами громадянського суспільства, практиками позашкілля під час формування та реалізації регіональної політики.

Принцип науковості – орієнтування на теоретичні положення, науково-перевірені знання, які відповідають сучасному рівню розвитку науки і практики.

Принцип культуровідповідності – передбачає врахування національних традицій та світових надбань людства у формуванні та реалізації державної і

регіональної політики у сфері позашкільної освіти.

Принцип гуманізації – передбачає цінність людини як особистості, її вільний розвиток і творчу реалізацію.

 

Етапи реалізації Стратегії розвитку Концептуально-організаційний етап (2022 р.)

–        розробка Стратегії розвитку закладу;

–        визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів)

–        виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації.

Реалізація проблеми (2023-2025 р.р.)

–      практична реалізація інноваційних проектів  програми;

–      організація моніторингового спостереження за результати;

–      координація дій.

Набуття досвіду (2025 р.)

Узагальнення результатів (2026 р.)

–        аналіз результатів моніторингу Стратегії розвитку;

–        поширення позитивного досвіду;

–        визначення перспектив подальшої роботи.

Ресурсне забезпечення Стратегії розвитку –          Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів закладу освіти.

–          Залучення фахівців вищих навчальних закладів, державних та громадських організацій, освітніх експертів у якості консультантів.

–          Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій тощо).

–          Підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.

–          Прозорість використання фінансів.

Структура Стратегії розвитку –          Стратегія розвитку Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2022-202р рр.

–          Моніторинг ефективності Стратегії розвитку.

Очікуванні результати –        Підвищення якості і доступності позашкільної

–        освіти, збільшення охоплення дітей, введення в ЦНТТУМ навчання впродовж життя.

–        Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.

–        Підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

–        Створення позитивного іміджу закладу освіти в соціумі міста, підвищення конкурентоздатності.

Показники ефективності Стратегії розвитку –          Дієва внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі.

–          Поліпшення результатів предметних олімпіад, творчих конкурсів.

–          Зростання позитивного іміджу закладу освіти та конкурентоздатності закладу на ринку освітніх послуг.

–          Розширення ділових партнерських зв’язків із різними освітніми установами.

Контроль, корекція та оцінювання Стратегії розвитку –          Системний моніторинг реалізації Стратегії розвитку та її фінансування;

–          Участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти.

РОЗДІЛ І. Стратегія розвитку ЦНТТУМ на 2022-2026 р.р.

 • Місія, візія закладу освіти

Без передбачення і плану в нашій справі працювати неможливо…

 В. О. Сухомлинський

Основна мета діяльності ЦНТТУМщаслива та успішна дитина. Заклад повинен сприяти розкриттю особистісного потенціалу та індивідуальних талантів. Адже ми повинні поважати особистість у кожній дитині та створити комфортне середовище для гармонійного розвитку – атмосферу знань і можливостей. Це забезпечить повноцінну реалізацію прав громадян на здобуття позашкільної освіти.

Програма розвитку ЦНТТУМце симбіоз традицій і новаторства, виховання небайдужих і активних лідерів змін, здатних передбачати і формувати тренди, а, значить, управляти масштабними перетвореннями в нашій країні.

Місія закладу – це створення освітнього простору, який максимально розкриє навчальний потенціал гуртківців. Це шлях, на якому вони стануть незалежними вихованцями з широким кругозором, навчаться критично мислити та легко вирішувати проблеми, а також віддано розвиватимуть свої творчі здібності. Саме так вони створюватимуть кращу версію як себе, так і суспільства. Для цього ми забезпечимо довірливе, турботливе й співчутливе середовище, де гуртківці зможуть розвивати морально-етичні духовні якості та вміння розуміти інших.

Візія закладу – підготовка вихованців до майбутнього, виховання випускників з українським серцем і сучасними навичками, які:

 • самостійно навчаються протягом всього життя;
 • знають свої сильні сторони;
 • гнучкі та легко адаптуються до змін;
 • мислять рефлексивно, творчо та цілісно, вміють вирішувати проблеми та приймати відповідальні рішення з чистим сумлінням заради спільного блага;
 • піклуються про інших;
 • відповідальні громадяни, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами;
 • бачать у своїй справі сенс, гідність та покликання, поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.

 

Стратегія розвитку Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2022-2026 н. р.

 І. Загальні положення

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними Державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків в освітній галузі.

Новий Державний стандарт освіти орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до навчальних досягнень здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (гуртківець знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює, тощо). Разом із предметною підготовкою  за роки здобуття позашкільної освіти здобувачі освіти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено:

 • уміння вчитися, спілкуватися державною мовою;
 • математична і базова компетентності в галузі техніки;
 • інформаційно-комунікаційна;
 • соціальна і громадянська;
 • загальнокультурна;
 • підприємницька;
 • здоров’язберігаюча.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно-орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Тому ЦНТТУМ – це сучасний заклад освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто школа самореалізації особистості, школа життєтворчості.

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогів та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес закладу освіти спрямований на формування у випускника якостей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення:

 • Орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до майбутнього життя.
 • Здатність до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти.
 • Вільне володіння двома іноземними мовами.
 • Наявність життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, самостійно, з літературою, з електронними носіями інформації.
 • Високий рівень освіченості, культури, здатність до творчої праці, професійного розвитку, застосування комунікативних компетенцій, упровадження у своїй діяльності засобів ІКТ.
 • Вільне володіння комп’ютером, високий рівень культури користування інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ).
 • Готовність до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці.
 • Сформовані трудова та моральна життєва мотивація, активна громадянська і професійна позиції.

Досконале володіння іноземними мовами та розвинуті комунікативні здібності зумовлюють досягнення життєвого успіху, позитивного соціального іміджу особистості у сучасному суспільстві. Тому розвиток та практичне застосування саме комунікативних та інформаційно-комунікаційних компетенцій здобувачів освіти в умовах особистісно-зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями концепції закладу освіти.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність – здатність особистості застосовувати у конкретному виді спілкування знання мови, способи взаємодії з людьми, які оточують її та перебувають на відстані, навички роботи у групі, володіння різними соціальними ролями. Складовими комунікативної компетентності є комунікативні здібності, комунікативні вміння, комунікативні знання.

Комунікативно-особистісний потенціал є інтегруючим компонентом соціального інтелекту як складового потенціалу особистості, що визначається її можливостями у сфері міжособистісної взаємодії, які реалізуються за наявності у людини комунікативних здібностей, умінь та навичок. Під соціальним інтелектом мають на увазі здатність людини розуміти не лише саму себе, а й інші взаємовідносини і прогнозувати міжособистісні події. Комунікативна культура розглядається як сукупність знань, умінь, навичок забезпечення взаємодії людей у конкретній соціокультурній ситуації, сформованість певних здібностей. Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань сучасної гімназії є розвиток саме комунікативних компетентностей здобувачів освіти, у тому числі:

 • толерантність;
 • висока комунікативність;
 • творча активність.

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, доступ до скарбниць науки нам дарують засоби масових комунікацій, зокрема підключення до мережі Internеt:

 • доступ до бібліотечних матеріалів;
 • користування різноманітними навчальними програмами;
 • відвідування величезної кількості закладів, які мають власні акаунти;
 • участь у офлайн та онлайн семінарах, курсах, конференціях;
 • дистанційне навчання;
 • створення власних презентацій;
 • віртуальні екскурсії музеями і виставочними залами;
 • можливість інтерактивного спілкування з жителями будь-якого куточка планети;
 • ефективна обробка та збереження інформації та інше.

Можливість засобів ІКТ безмежні, тому однією із першочергових задач закладу освіти є підготовка здобувачів освіти до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства,  сформувати у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Разом із тим успішній діяльності сучасного закладу освіти сприяє інформатизація самого освітнього процесу та управління закладом.

Актуальність проблеми впровадження інформаційних технологій в управлінську діяльність та освітній процес зумовлена деякими суперечностями:

 • між підвищенням вимог до якості професійної діяльності освітян у галузі інформаційних технологій і недостатня підготовленість педагогічних кадрів;
 • між існуючими теоретичними передумовами інформатизації освіти та недостатньою розробленістю науково-методичних і практичних аспектів підвищення кваліфікації педагогів із проблеми інформаційних технологій навчання та інформатизації управління закладом освіти;
 • проблема матеріально-технічного оснащення навчальних кабінетів засобами ІКТ.

Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, вдосконалення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

ІІ. Мета та завдання

Мета: створення умов для цілісної системи розвитку комунікативної та комунікаційної культури учасників освітнього процесу, розвитку творчої особистості здобувача освіти і педагога.

На реалізацію основної мети спрямовані основні завдання діяльності:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти відповідно до Освітньої програми;
 • розвиток здібностей та обдарувань здобувачів освіти, їх наукового світогляду;
 • внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі;
 • впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій в освітньому процесі та в управлінській діяльності закладу;
 • створення та вдосконалення єдиного інформаційного простору закладу та інтеграція його в систему відкритої освіти;
 • забезпечення мультимедійного супроводу навчальних занять інформаційно-бібліотечного центру (відео-, медіатека);
 • впровадження в освітній процес новітніх інформаційних технологій навчання;
 • впровадження засобів ІКТ у вивчення іноземних мов;
 • введення в практику роботи вчителів методу проєктів, як однієї з компетентнісно-зорієнтованих технологій навчання та виховання;
 • впровадження заходів у навчальній та виховній діяльності, спрямованих на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації, ораторського мистецтва учнів;
 • запровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, створення безпечних умов навчання та виховання дітей;
 • створення освітнього середовища, що сприятиме прагненню здобувачів освіти до самопізнання, самоаналізу, саморозвитку;
 • підготовка до майбутньої професійної діяльності, яка має на меті допомогти здобувачам освіти, виходячи з їхніх природних здібностей та суспільних потреб, обрати професію.

Основними очікуваними результатами вирішення цих завдань є:

 • формування культури спілкування та інформаційної культури учасників освітнього процесу;
 • постійне поновлення та впорядкування інформаційних баз даних;
 • автоматизація збору даних і статистичних звітів, що періодично формуються за визначеними формами;
 • можливість надання в оперативному режимі аналітичним службам, керівникам та іншим суб’єктам педагогічного процесу інформації про стан та тенденції розвитку того або іншого напряму діяльності для прогнозування та прийняття управлінського рішення;
 • мотиваційний аспект набуття знань здобувачами освіти;
 • розвиток комунікативної активності здобувачів освіти;
 • формування у здобувачів освіти культури збереження і зміцнення свого здоров’я;
 • створення безпечного толерантного освітнього середовища;
 • формування системи моніторингу освітнього процесу з метою аналізу стану та динаміки розвитку закладу освіти;
 • поновлення засобів ІКТ в навчальних кабінетах закладу, оснащення сучасними навчальними та управлінськими комп’ютерними комплексами;
 • формування інформаційної культури учасників освітнього процесу;
 • підняти освітній процес в закладі освіти на новий якісний рівень.

ІІІ. Принципи функціонування Первомайського ЦНТТУМ

Діяльність Первомайського ЦНТТУМ базується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації, широкого застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки партнерства.

Демократизація. Передбачає автономію (самостійність) закладу у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різноманітних форм співпраці й партнерства, установлення довір’я між учасниками педагогічної діяльності.

Науковість. Передбачає наукове обґрунтування форм, методів і змісту навчання, здійснення завдань із урахуванням результатів наукових досліджень у педагогіці, психології та інших науках.

Гуманізація та гуманітаризація. Визначають завдання збереження й відновлення екології людини: її тілесного й духовного здоров’я, сенсу життя, особистої свободи, моральності, щастя, усебічного розвитку, прояву здібностей, обдарувань, талантів.

Культуровідповідність. Забезпечує збереження, передачу, відновлення й розвиток української національної культури та культури народів світу засобами освіти; орієнтує освіту на виховання людини культури шляхом інтеграції освіти в культуру й, навпаки, культури – в освіту.

Соціалізація. Полягає в забезпеченні оптимальних умов для засвоєння й відтворення особистістю соціального досвіду, що свідчить про нормальне, безболісне входження людини в життя суспільства: закладення в освіту механізмів адаптації, життєтворчості, рефлексії, виживання, збереження індивідуальності кожної дитини.

Неперервність, наступність та інтеграція. Забезпечують єдність усіх ланок освіти (від дошкільної до вищої), взаємодію гімназії з іншими закладами освіти й організаціями на основі співдружності, спрямованої на поглиблення, пробільність, конкретизацію освітнього процесу, його наступність і цілісність; набуття освіти впродовж усього життя за умови інтеграції та поглиблення набутих раніше знань.

Варіативність. Передбачає широкий вибір форм і засобів освіти й виховання як у навчальний, так і позанавчальний час для задоволення духовних запитів дитини, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей, інтересів; розвиток факультативних курсів, гуртків, секцій, клубів.

Індивідуалізація. Забезпечує розвиток здібностей особистості до самопізнання, саморегуляції, самоконтролю, самоорганізації.

Природовідповідність. Полягає в забезпеченні фізичного розвитку дитини, збереженні її здоров’я; особлива увага звертається на розвиток природних потреб, здібностей, виховання її екологічної свідомості.

Гармонізація родинної й позашкільної освіти. Передбачає створення умов, за яких батьки виступають як перші вчителі й партнери; тісна співпраця з батьками для досягнення спільних цілей розвитку кожної дитини.

 1. IV. Зміст діяльності

Головна мета, завдання й принципи діяльності закладу зумовлюють необхідність модернізації змісту, методів і форм освітнього процесу.

Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки партнерства.

Заклад освіти працює відповідно до плану роботи гімназії.

Основним документом, що регулює освітній процес, є Освітня програма, частиною якої є Робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України Типових навчальних планів.

В основу змісту діяльності закладу покладено систему наук, які дозволяють формувати в гуртківців сприймання світу як єдиного цілого, розкривати роль кожної науки в розвитку світової культури й суспільства.

Організація освітнього процесу закладу базується на основі науково обґрунтованого вибору педагогічними працівниками модельних програм, методів, форм і засобів навчання й виховання.

Поряд із традиційними застосовуються інноваційні технології навчання, які роблять заняття цікавим, змістовним, творчим, розвивальним, ведеться самостійна робота здобувачів освіти за індивідуальними навчальними планами, пошукова, науково-дослідницька діяльність.

Важливим складником змісту освіти мають стати новітні інформаційні технології навчання, які б забезпечили поряд із комп’ютерною грамотністю високу інформаційну культуру людини в сучасному суспільстві.

Напрям діяльності ЦНТТУМ з інформатизації управлінської діяльності є логічним упровадженням роботи адміністрації закладу з використання створеного автоматизованого робочого місця директора та методиста і передбачає визначення інших доцільних для автоматизації напрямів управлінської діяльності з метою розробки власного або апробації існуючого програмного забезпечення. У цьому напрямі діяльності буде здійснюватися постійне поновлення та своєчасний контроль за даними баз даних сайту гімназії, що дозволить створення розгалуженого інформаційного простору закладу освіти.

Основний зміст діяльності:  

 • модернізація автоматизованого робочого місця адміністрації;
 • апробація та розробка рекомендацій щодо впровадження програм для ефективного управління освітнім процесом;
 • задоволення інформаційних потреб учасників освітнього процесу, а також визначення прав, обов’язків та відповідальності між учасниками процесу збору, обробки й подання даних на всіх рівнях;
 • застосування мультимедійних засобів навчання в процесі вивчення навчальних предметів;
 • розробка технологій створення медіатек та їх використання для проведення навчальних, виховних занять;
 • дієва внутрішня система забезпечення якості освіти;
 • апробація методів використання можливостей мережі Internet у навчальній діяльності, пошуку інформації;
 • апробація методів дистанційного навчання здобувачів освіти та педагогів.

Структура навчального року та режим роботи

Структура навчального року затверджується на засіданні педагогічної ради. Режим роботи визначається на основі нормативно-правових актів.

У ЦНТТУМ організовано навчання за інституційною (денною) (за потреби індивідуальною (екстернат) формами. Навчання здійснюється в одну зміну для денної форми навчання. За заявами батьків у закладі створюються інклюзивні класи, надаються корекційно-розвивальні заняття для дітей із особливими освітніми потребами.

V. Основні шляхи реалізації Стратегії розвитку

Нормативні документи, що забезпечують умови діяльності закладу, визначений обсяг навчального матеріалу; кількість теоретичних, практичних і самостійних занять залежно від форм навчання; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів; норми матеріально-технічного й фінансового забезпечення, норми фізичного та психологічного навантаження учасників освітнього процесу.

Науково-методичне забезпечення

Розробка теоретико-методологічних аспектів освіти в закладі, застосування спеціальних психолого-педагогічних технологій; упровадження нових форм організації та управління освітнім процесом.

Розробка науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників.

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу.

Співпраця ЦНТТУМ із науковими установами, навчальними закладами різних рівнів акредитації, державними та громадськими організаціями.

Розробка програмно-методичного забезпечення підготовки батьків.

Висвітлення проблем та напрацювань у науково-методичних виданнях, засобах масової інформації.

Робота навчального закладу спрямовується на розробку навчально-методичного забезпечення таких структурних одиниць:

 • автоматизоване робоче місце директора та методиста;
 • технічне оснащення засобами ІКТ навчальних кабінетів.

Розробка навчально-методичного забезпечення передбачає вирішення таких питань функціонування:

 • розробка напрямів застосування комп’ютерної техніки для реалізації навчальних планів;
 • раціональне використання комп’ютерного класу.

Діяльність закладу спрямована на:

 1. Підвищення кваліфікації педагогів, спрямованої на відпрацювання вмінь:
 • використання спеціальних програмних продуктів для проведення діагностичного й підсумкового тестування здобувачів освіти;
 • використання прикладних програмних продуктів та електронних підручників в освітньому процесі;
 • використання в освітній практиці мультимедійного забезпечення, власних навчальних електронних матеріалів та інформації із мережі Інтернет;
 • розвиток комунікативної компетентності;
 • використання інтерактивних технологій навчання та виховання гуртківців.
 1. Співпраця з науковими установами, навчальними закладу різних рівнів акредитації, державними, громадськими організаціями.
 2. Висвітлення проблем та напрацювань у фахових виданнях, засобах масової інформації.
 3. VI. Управління навчальним закладом

Управління навчальним закладом здійснюється його засновником через управління освіти Первомайської міської ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України «Про освіту», Статутом закладу.

Безпосереднє керівництво здійснюється директором    ЦНТТУМ.

Управління освітнім процесом у закладі базується на принципах творчого підходу, ініціативи і співпраці всіх суб’єктів управлінської системи, плановості, демократизації, гуманізації, наукової організації праці, психологічного забезпечення.

Застосовуються нові управлінські технології, які базуються на законах менеджменту.

В основу соціально-педагогічної системи покладено корпоративний стиль управління.

У закладі діють органи громадського самоврядування: загальні збори (конференція), педагогічна рада, учнівське самоврядування.

Основними функціями управління закладом є:

 • інформаційно-аналітична;
 • мотиваційно-цільова;
 • планово-прогностична;
 • організаційно-виконавча;
 • контрольно-діагностична;
 • регуляційно-корекційна.

Обґрунтування необхідності створення Стратегії розвитку закладу освіти

Підготовка Стратегії розвитку Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2022-2026 рр., зумовлена якісним оновленням змісту освіти, який полягає в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо якісної та доступної освіти.

Пріоритетними напрямами розвитку освіти є:

 • формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави:
 • впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес.

Сучасне суспільство переходить до доби, в якій цивілізація стає інформаційною. Разом із  тим нагальною залишається здатність особистості формувати міжособистісні стосунки, вступати в комунікацію, володіти різними соціальними ролями. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних та комунікаційних засобів навчання. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції гуртківців, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення  предметів навчального циклу діяльнісного підходу. Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного гуртка в формуванні зазначеної компетентності. Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я вихованців, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Стратегія розвитку закладу освіти визначає основні шляхи його вдосконалення та сталого розвитку. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель особистості, що володіє технологіями усного та письмового спілкування, комп’ютерними технологіями.

Ідеться про створення такого середовища в закладі, яке б плекало творчу особистість, створювало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника закладу позашкільної освіти, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегія розвитку ЦНТТУМ спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників освітнього процесу.

Стратегія розвитку є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських проєктів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів закладу.

Проєкти, з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі завдання:

 • Організація методичної та виховної роботи ЦНТТУМ.
 • Створення умов виховання та навчання здобувачів освіти, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я.
 • Організація громадсько-патріотичного виховання учасників освітнього процесу.
 • Організація роботи з обдарованими.
 • Професійний розвиток педагогічних кадрів, спонукання до творчої педагогічної діяльності.
 • Забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази.
 • Комп’ютеризація та інформатизація закладу.

Основними результатами Стратегії розвитку Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, побудована дієва внутрішня система забезпечення якості освіти в ЦНТТУМ, системні позитивні зміни, зростання позитивного іміджу закладу.

Стратегія розвитку дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності закладу освіти на найближчі 5 років (2022-2026 рр.).

Концепція розвитку Первомайського ЦНТТУМ  на 2022-2026 роки

 1. Загальні положення

  У Законі України «Про освіту» зазначено, що позашкільну освіту спрямовано на розвиток у дітей та учнівської молоді здібностей, різних видів обдарованості, здобуття первинних професійних умінь, необхідних для своєчасної самореалізації особистості у самостійному житті. Поряд з цим основним завданням позашкілля є виховання у молоді особистісних ціннісних ставлень, які суттєво гуманізували б її життєдіяльність так, щоб майбутня професія стала утвердженням цих здібностей. Тобто освітній процес у закладі позашкільної освіти необхідно спрямувати не лише на вдосконалення, а й на мотиваційно-смисловий розвиток дітей і молоді для забезпечення їхньої духовно-моральної вихованості. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

 1. Мета, стратегічні пріоритети, цілі та завдання

  Метою діяльності педагогічного колективу Первомайського ЦНТТУМ є максимальне залучення дітей та учнівської молоді міста до творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку у вільний від навчання час й оптимізація освітнього простору, який створить можливість розвитку творчих здібностей та обдарувань вихованців за науково-технічним напрямом.

Стратегічні пріоритети та цілі розвитку освітнього простору Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді

Стратегічні пріоритети
І. Покращення якості освітнього процесу у закладі ІІ. Гармонійний розвиток вихованців Первомайського ЦНТТУМ ІІІ. Удосконалення структури й управління закладом
Стратегічні цілі
1. Створення умов для розвитку доступної та якісної освіти в Первомайському ЦНТТУМ відповідно до вимог суспільства, запитів дітей та їх батьків, потреб громади міста.

2. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

3.Підтримка та стимулювання працівників і вихованців закладу – переможців конкурсів різних рівнів.

1. Створення максимально сприятливих умов для виявлення обдарованих дітей, надання їм підтримки щодо розвитку інтелектуального, творчого, духовного та фізичного потенціалу.

2.   Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми.

3. Створення умов для формування життєвих компетентностей гуртківців, їх самовдосконалення та самореалізації.

4.     Модернізація та оптимізація виховної системи закладу.

5. Діяльність Первомайського ЦНТТУМ як центру виховної роботи та змістовного дозвілля у місті.

6. Запровадження міської моделі інклюзивного навчання в гуртках Центру.

1. Забезпечення оптимальних умов для функціонування та розвитку закладу.

2. Формування системи моніторингу якості освітнього процесу, професійної майстерності педагогів і прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Стратегічні завдання
1.Зміцнити матеріально-технічну базу гуртків.

2.Зберегти та розширити мережу гуртків закладу:

– створити гуртки нового спрямування;

– організувати гуртки медійно-інформаційного спрямування.

3.Забезпечити участь вихованців і педагогів у конкурсах, змаганнях, фестивалях різних рівнів.

4.Забезпечити стимулювання переможців конкурсів.

5.Забезпечити методичний супровід освітнього процесу

(програмно-методичне забезпечення).

6.Забезпечити професійний розвиток педагогів і керівників гуртків:

-участь у тренінгах, семінарах-практикумах, наукових конференціях різного рівня, онлайн-семінарах;

Провести майстер-класи для педагогів ЗЗСО та ЗДО.

1.Розробити рекомендації щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу обдарованих і талановитих дітей.

2. Узагальнити педагогічний досвід роботи педагогів закладу з обдарованими дітьми.

3.Організувати та провести міські конкурси, змагання, фестивалі, масові заходи за напрямом діяльності.

4. Забезпечити доступність послуг у закладі позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.

1.Розробити для педагогів та вихованців критерії стандартів для діагностування діяльності;

2.Розробити систему внутрішнього контролю за формуванням і наповнюваністю навчальних груп.

3.Вивчати думки вихованців, батьківської громади щодо ефективності роботи закладу.

4.Постійно працювати над іміджем закладу в місті.

 Пріоритет І

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ

Стратегічна ціль 1

Створення умов для розвитку доступної та якісної освіти  відповідно до вимог суспільства, запитів дітей, їх батьків та потреб громади міста

Завдання 1

Ефективне функціонування  закладу позашкільної освіти

Забезпечення:

·        оплати праці працівників,

·        оплати комунальних послуг та енергоносіїв;

·        надання фінансового забезпечення на поточне утримання закладу

Завдання 2

Розширення кількості гуртків для дітей та учнівської молоді за основними напрямом позашкільної освіти.

·        За результатами досліджень та проведеного моніторингу забезпечити утворення гуртків нової спрямованості;

·        Організація роботи гуртків медійно-інформаційного спрямування

·        Проведення онлайн занять та онлайн майстер-класів.

Завдання 3

Методичне забезпечення

·        Розроблення навчальних і наочних посібників, навчальних програм з питань позашкільної освіти дітей та молоді;

·        Створення школи професійної адаптації для новопризначених педагогічних працівників позашкільної освіти.

Завдання 4

Участь дітей та учнівської молоді з числа вихованців закладу у міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях

Оплата участі:

·        творчо обдарованих дітей у обласних, всеукраїнських, міжнародних творчих конкурсах, фестивалях.

Стратегічна ціль 2

Зміцнення матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти

Завдання 1

Створення комфортних умов для функціонування ЦНТТУМ

Проведення ремонтних робіт будівель, приміщень, встановлення енергозберігаючих вікон, тощо.
Завдання 2

Забезпечення навчальних кабінетів сучасним матеріально-технічним обладнанням

Придбання:

·        комп’ютерної техніки, інтерактивних дошок, мультимедійних проекторів тощо;

·        сучасного навчального, технічного, спортивного обладнання.

ПРІОРИТЕТ ІІ ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИХОВАНЦІВ ЦНТТУМ

Стратегічна ціль 1

Створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей, надання їм підтримки в розвитку інтелектуального, творчого, духовного і фізичного потенціалу, їх самореалізації та самовдосконалення.

Завдання 1

Друк методичних посібників, рекомендацій щодо організації роботи з обдарованими дітьми

·        Розробка рекомендацій для здійснення психолого-педагогічного супроводу обдарованих і талановитих дітей та молоді;

·        Узагальнення перспективного педагогічного досвіду роботи з обдарованими дітьми.

Завдання 2

Сприяння розвитку вмінь та здібностей вихованців ЗПО

Організація та проведення міських конкурсів, змагань, фестивалів,  масових заходів за напрямками роботи.

Стратегічна ціль 2

Забезпечення доступності послуг в закладі позашкільної освіти 

 для дітей з особливими потребами

Завдання 1

Забезпечення вільного доступу до будівель та приміщень закладу для людей з особливими потребами

·        Зведення пандусів;

·        Будівництво спеціальних туалетів для людей на візках;

·        Будівництво підйомників між поверхами будівель.

Завдання 2

Інтеграція дітей з особливими потребами в систему позашкільної освіти міста

·        Проведення майстер-класів, розважальних ігрових  заходів тощо для дітей з особливими освітніми потребами;

·        Створення системи дистанційного навчання дітей з особливими потребами шляхом організації онлайн занять та майстеркласів.

ПРІОРИТЕТ ІІІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стратегічна ціль 1

Забезпечення оптимальних умов для функціонування та розвитку закладу

Завдання 1

Удосконалення роботи закладу позашкільної освіти 

Навчання та координація роботи педагогів, які забезпечують діяльність органів учнівського самоврядування;
Завдання 2

Відкриття нових ігрових та відпочинкових  зон  

Облаштування ігрових та відпочинкових зон на території Центру.

Стратегічна ціль  2

Формування системи моніторингу якості позашкільної освіти в місті та прийняття на її основі обґрунтованих управлінських рішень.

Завдання 1

Створення системи моніторингу формування та наповнюваності гуртків закладу

Запровадження у закладі позашкільної освіти системи  електронного контролю за відвідуванням учнями занять.
Завдання 2

Здійснення експертизи діяльності ЦНТТУМ

·        Розробка критеріїв та стандартів для діагностики діяльності ЗПО;

·        Організація  випуску аналітично-інформаційної, газети «Perpetum mobile;

·        Вивчення думки учнів, батьківської громади, педагогів щодо ефективності роботи гуртків шляхом проведення анкетувань педагогів, учнів, батьків.

 Стратегічна ціль 3

Підвищення іміджу Первомайського ЦНТТУМ

Завдання 1

Інформаційне забезпечення діяльності закладу

Постійне оновлення інформації про діяльність ЦНТТУМ на офіційному сайті закладу, співпраця із ЗМІ
Завдання 2

Розробка впізнавальних логотипів  та слоганів, що пропагують ЦНТТУМ як центр науково-технічної творчості

Популяризація позашкільної освіти Первомайщини через розробку та впровадження логотипів, слоганів та паролів – «Ми об’єднуємо кращих, кращі об’єднують Україну», «Пізнавай, твори, перемагай»
Завдання 3

Доступність та популяризація закладу, пропагування кращих зразків позашкільної освіти

·        Брендування ЦНТТУМ шляхом створення та належного функціонування сайту, виготовлення тематичних кліпів, тощо;

·        Популяризація творчості, досягнень дітей шляхом випуску тематичних телепередач,   виготовлення рекламної продукції (розміщення реклами на біл-бордах, сіті-лайтах, афішах, висвітлення основних здобутків);

·        Реалізація творчого проекту «Обдарованість».

 

 1. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Результати реалізації Програми визначаються шляхом проведення моніторингу діяльності ЦНТТУМ міста Первомайська.

Мета моніторингу – контролювати процес реалізації завдань, оцінювати їх ефективність.

Основними завданнями моніторингу є збір, узагальнення, періодичний аналіз показників. Для проведення моніторингу застосовується перелік показників програмно-цільового методу, які відповідають стратегічним цілям, були сформовані у стратегії (динаміка збільшення охоплення дітей міста позашкільною освітою до фактичного показника попереднього року (%); збільшення кількості призерів до фактичного показника попереднього року (%); процентна частка учасників у конкурсах і програмах, що розвивають культурну компетентність дітей та молоді по відношенню до загальної кількості дітей; середня наповнюваність гуртків у порівнянні із попереднім роком.

Моніторинг проводиться на підставі даних закладу позашкільної освіти по визначеній управлінням освіти формі. Результати проведеного моніторингу, які аналізуються головним розпорядником коштів – управлінням освіти міської ради, надають можливість здійснити оцінку стану розвитку позашкільної освіти і сформувати можливі рекомендації щодо подальшої роботи закладу та прийняти відповідні управлінські рішення.

Звіти з моніторингу про реалізацію стратегії заслуховуються та обговорюються на нарадах управління освіти, засіданнях виконавчого комітету міської ради із залученням представників адміністрації ЗПО та громадськості.

Переваги Програми:

 • наявність кваліфікованих кадрів, що засвідчує висока результативність участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, конкурсах;
 • розташування у центрі міста, що дає змогу багатьом вихованцям та батькам відвідувати заклад;
 • розвиток напряму позашкільної освіти, що функціонують у ЦНТТУМ.

Недоліки Програми:

 • незадовільний стан матеріально-технічної бази ЦНТТУМ;
 • низька заробітна плата педагогічних працівників закладу;

Можливості Програми:

 • удосконалення методик, форм, методів роботи з вихованцями;
 • розширення контингенту вихованців ЦПО ім.О.Разумкова;
 • позитивне сприйняття закладу мешканцями та гостями міста, педагогами та учнями закладів освіти, колегами-позашкільниками;
 • популяризація діяльності ЦНТТУМ на обласному та всеукраїнському рівні;
 • збільшення обсягу фінансового забезпечення та підвищення ефективності використання коштів міського бюджету на позашкільну освіту;
 • підвищення рівня обізнаності та зацікавленості дітей та їх батьків послугами позашкільної освіти ЦНТТУМ;
 • здійснення дієвого контролю за формуванням і збереженням контингенту вихованців, а також за відвідуванням вихованцями закладу.

Загрози Програми:

 • відсутність власних коштів і зниження рівня асигнувань міського бюджету на розвиток позашкільної освіти та реалізацію завдань Програми;
 • відсутність зацікавленості окремих працівників у підвищенні рівня професійної майстерності та результативності роботи;
 • низький рівень зацікавленості у спільній роботі та взаємозв’язках із ЗЗСО та ЗДО;
 • низький рівень активності громадськості щодо розвитку позашкільної освіти.

 

 1. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЦНТТУМ

НА 2022-2026рр.

4.1. Покращення якості освітнього процесу у закладі

План дій

З/п

Основні заходи Програми Термін виконання Джерела та основні обсяги фінансування Відповідальні виконавці
Створення умов для розвитку доступної та якісної освіти
1. Формування контингенту вихованців закладу 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу, керівники гуртків
2. Удосконалення внутрішньої системи контролю за наповнюваністю груп та збереженням учнівського контингенту 2022-2023р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу
3. Постійний аналіз стану відвідування вихованцями гуртків 2022-2026р.р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу, керівники гуртків
4. Удосконалення системи моніторингу якості діяльності гуртків закладу за результатами освітнього процесу та участі у конкурсах різних рівнів 2022-2023р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу, методична служба
5. Програмне забезпечення гуртків згідно з вимогами МОН України 2022-2023р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу, методична служба закладу
6. Забезпечення умов для розвитку доступної освіти дітей з особливими освітніми потребами. 2022-2024р.р. Міський бюджет Адміністрація закладу
7. Забезпечення систематичного висвітлення діяльності закладу на сайті 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу, методична служба
8. Розвиток мережі гуртків, створення оптимальних умов для розвитку освіти за запитами батьків 2022-2026р.р. В межах фінансових можливостей Адміністрація закладу
9. Забезпечення санітарно-гігієнічних норм освітнього процесу 2022-2026р.р. Міський бюджет Адміністрація закладу
10. Забезпечення дотримання правил протипожежної безпеки й охорони праці 2022-2026р.р. Міський бюджет Адміністрація закладу
11. Забезпечення систематичного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу, психологічних досліджень з актуальних питань формування компетентностей вихованців закладу 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу
Науково-методичне забезпечення освітнього процесу
1. Організаційне та функційне оновлення діяльності науково-методичної служби, її розвиток та удосконалення 2022-2026р.р. Міський бюджет Адміністрація закладу, методична служба
2. Визначення потреби в педагогічних працівниках, керівниках гуртків згідно з упорядкуванням та розвитком мережі гуртків 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Директор
3. Удосконалення рівня професійної та методичної майстерності педагогів, широке використання інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі 2022-2026р.р. Міський бюджет Методична служба, керівники гуртків
4. Забезпечення участі педагогів у фахових конкурсах різних рівнів з метою висвітлення і поширення перспективного педагогічного досвіду 2022-2026р.р. Міський бюджет Методична служба, керівники гуртків
5. Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення ролі атестації у фаховому зростання педагогів 2022-2026р.р. Міський бюджет Адміністрація закладу, методична служба, керівники гуртків
6. Створення системи моніторингу динаміки зростання рівня професійної майстерності педагогів і їх творчого потенціалу 2022-2024р.р. Не потребує фінансування Методична служба
7. Забезпечення умов для ефективної роботи методичних об’єднань 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методична служба
8. Проведення засідань педагогічної ради, семінарів, майстер-класів, тренінгів для удосконалення відносин у системі «керівник гуртка –вихованець –батьки» 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу, керівники гуртків
9. Організація майстер-класів 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу
10. Забезпечення виплати грошової винагороди керівникам гуртків – переможцям всеукраїнських та міжнародних конкурсів 2022-2026р.р. Міський бюджет Адміністрація закладу
11. Проведення практичних семінарів, майстер-класів для педагогів ЗЗСО та ЗДО 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу
12. Активізація інтеграційних процесів із закладами освіти і культури, науковими установами, громадськими організаціями та батьківською громадою 2022-2026р.р. Міський бюджет Адміністрація закладу
13. Спільна діяльність ЦНТТУМ та ЗЗСО, ЗДО над реалізацією освітньої платформи  «Спільний простір: відкриваємо Первомайськ» 2023р. Міський бюджет Адміністрація закладу, методична служба
14. Розширення інформаційного простору закладу позашкільної освіти 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу
15. Інформатизація методичної роботи в закладі 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу
16. Проведення періодичних звітів педагогів ЦНТТУМ з питань самоосвіти 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація закладу
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
1. Проведення технічного аналізу стану приміщень 2022-2026р.р. Завідувач господарством
2. Забезпечення дотримання ТБ та протипожежної безпеки учасниками освітнього процесу 2022-2026р.р. Міський бюджет Завідувач господарством
3. Проведення планових ремонтних робіт будівель та необхідних заходів з облаштування території 2022-2026р.р. Міський бюджет Завідувач господарством
4. Проведення капітального ремонту будівлі Міський бюджет Завідувач господарством
6. Регулярне проведення заміни й оновлення меблів 2022-2026р.р. Міський бюджет, інші джерела фінансування Завідувач господарством
15. Облаштування пандуса 2022-2026р.р. Міський бюджет Завідувач господарством
16. Придбання обладнання та інструментів для занять гуртків 2022-2026р.р. Міський бюджет Адміністрація
17. Придбання мультимедійної установки, комп’ютерної техніки 2022-2026р.р. Міський бюджет, інші джерела фінансування Адміністрація
18. Забезпечення закладу засобами прибирання, канцтоварами 2022-2026р.р. Міський бюджет Завідувач господарством
19. Проведення адміністративно-громадського контролю за готовністю навчальних кабінетів, приміщень до роботи з вихованцями 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація
20. Проведення роботи щодо ефективного й економного споживання енергоносіїв, збереження наявних матеріальних цінностей 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація

4.2. Гармонійний розвиток вихованців ЦНТТУМ

План дій

з/п

Основні заходи Програми Термін виконання Джерела та основні обсяги фінансування Відповідальні виконавці
1. Здійснення виховної роботи в гуртках згідно з напрямами діяльності закладу 2022-2026р.р. Міський бюджет Методист, керівники гуртків
2. Модернізація виховної системи «Джерела освіти для серця» 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків
3. Спрямування діяльності закладу як центру виховної роботи та організації змістовного дозвілля школярів у місті 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків
4. Організація та проведення міських конкурсів, змагань, фестивалів, масових заходів за напрямами роботи закладу 2022-2026р.р. Міський бюджет Методист, керівники гуртків
5. Стимулювання вихованців до творчої діяльності шляхом проведення щорічної традиційної церемонії «Кращий вихованець» 2022-2026р.р. Міський бюджет Директор, методист, керівники гуртків
6. Продовження роботи над реалізацією програми «Обдарованість», поповнення банку даних обдарованих вихованців, проведення тижня обдарованих дітей 2022-2026р.р. Міський бюджет Методист, керівники гуртків
  7. Розширення діяльності учнівського самоврядування 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків, лідери учнівського самоврядування
8. Удосконалення профорієнтаційної роботи з вихованцями закладу 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків
9. Розширення й організація дозвіллєвої діяльності для дітей міста, організація проведення дозвілля в канікулярний час 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків
10. Участь у благодійних акціях, концертах, загальноміських й обласних заходах 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків
12. Організація персональних виставок вихованців, керівників гуртків 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків
13. Узагальнення кращого педагогічного досвіду педагогів закладу по роботі з обдарованими дітьми 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків
14. Розроблення рекомендацій для здійснення психолого-педагогічного супроводу обдарованих і талановитих дітей 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Методист, керівники гуртків
15. Стимулювання вихованців закладу, переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів 2022-2026р.р. Міський бюджет

4.3. Удосконалення структури й управління закладом

План дій

з/п

Основні заходи Програми Термін виконання Джерела та основні обсяги фінансування Відповідальні виконавці
1. Організація освітнього процесу у закладі (планування, виконання нормативних документів, удосконалення внутрішнього контролю) 2022-2026р.р. Міський бюджет Адміністрація
2. Управління освітнім процесом (проведення засідань педагогічної ради, інструктивно-методичних нарад, нарад за участі директора, семінарів) 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація
3. Упровадження моделі громадсько-державного управління закладом на засадах рівноправної участі всіх учасників освітнього процесу в забезпеченні його ефективності 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація,
4. Створення цілісної системи управління, забезпечення якісного рівня контроль-аналітичної діяльності відповідно до сучасних вимог 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація
6. Організація проведення інструктивно-методичних нарад щодо організації освітньої та методичної роботи для керівників гуртків 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація
7. Забезпечення ефективної роботи ради закладу 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Директор, голова ради закладу
8. Створення системи моніторингу якості діяльності 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Адміністрація
9. Щорічний звіт директора про організацію та результативність освітнього процесу у закладі позашкільної освіти 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Директор
10. Аналіз результативності виконання заходів за етапами Комплексної Програми розвитку ЦНТТУМ 2022-2026р.р. Не потребує фінансування Директор

РОЗДІЛ ІІ. Стратегічний курс розвитку Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2022-2026 н. р.

 Позашкільна освіта – основа формування людського капіталу. Виникнення і функціонування позашкільної освіти обумовлені специфікою освіти, її найголовнішими факторами – замовниками і споживачами – людина, громада і держава.

Первомайський ЦНТТУМ – це складова системи безперервної освіти, цілеспрямований процес і результат навчання, виховання, розвитку і соціалізації особистості у вільний час з отримання знань, умінь, навичок та цінностей.

Позашкільна освіта за своєю суттю носить діяльнісний характер, є процесом і результатом. Стратегічною місією позашкільної освіти є розвиток людини як особистості – основи людського капіталу держави та суспільства.

Основними функціями позашкільної освіти є освітньо-культурна, соціальна, економічна.

 • Освітньо-культурна функція – спрямована на розвиток людини як особистості, задоволенні її освітніх потреб та інтересів, забезпеченні обізнаності, освіченості, вихованості.
 • Соціальна функція – спрямована на розвиток спільноти людей як громади, забезпеченні громадянського суспільства.
 • Економічна функція – спрямована на формування і використання продуктивних здібностей особистості як людського капіталу держави та суспільства.

Зміст позашкільної освіти взаємопов’язаний і базується на основних сферах життєдіяльності людини. Серед організаційних форм і методів в організації позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу доцільним є використання масової, групової та індивідуальної роботи.  Результатами освітньої діяльності здобувачів позашкільної освіти є:

 • Знання, вміння, навички, цінності.
 • Компетентності (пізнавальні, практичні, творчі, соціальні).
 • Документ про позашкільну освіту.

Головною метою реформ в позашкільній освіті є підтримка якісної, доступної системи освіти, розширення функцій закладу. Серед них головними необхідно виділити:

 • розширення функцій закладу як центру освітньої, соціокультурної та громадянської діяльності в адміністративно-територіальній одиниці з урахуванням навчання впродовж життя.
 • повернення до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності ліцензування у сфері позашкільної освіти.
 • піднесення престижу професії педагогічного працівника шляхом запровадження нових моральних та матеріальних стимулів.
 • поповнення новими кваліфікованими кадрами шляхом введення до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти окремої спеціальності «Позашкільна освіта».
 • оновлення змісту і методики позашкільної освіти з урахуванням компетентнісного підходу, що включає формування пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Стратегічним курсом розвитку є:

 • підвищення якості і доступності позашкільної освіти;
 • значущості позашкільної освіти для людини, держави, суспільства;
 • навчання впродовж життя;
 • інтеграція позашкілля України у міжнародний освітній простір.

Стратегічні вектори розвитку включають стратегічні цілі.

Стратегічний вектор І. Правовий вектор:

Стратегічна ціль 1: Реалізація конституційного права на позашкільну освіту.

Стратегічна ціль 2: Розвиток людського капіталу і безпекових вимірів.

Стратегічна ціль 3: Висока якість і доступність позашкільної освіти.

Стратегічний вектор ІІ. Управлінський вектор:

Стратегічна ціль 1: Забезпечення кадрами, створення належних умов професійного розвитку та праці.

Стратегічна ціль 2: Розвиток менеджменту.

Стратегічна ціль 3: Розширення співробітництва.

Стратегічний вектор ІІІ. Освітній вектор:

Стратегічна ціль 1: Розвиток освітньої діяльності.

Стратегічна ціль 2: Соціокультурна діяльність.

Стратегічна ціль 3: Громадська діяльність.

Стратегічний вектор ІV. Інформаційний вектор:

Стратегічна ціль 1: Покращення навчально-методичного забезпечення.

Стратегічна ціль 2: Розвиток наукової діяльності.

Стратегічний вектор V. Фінансовий вектор:

Стратегічна ціль 1: Економічна конкурентоспроможність  і ефективність.

Стратегічна ціль 2: Забезпечення сучасного матеріально-технічного потенціалу позашкільної освіти.

Основні напрями стратегії розвитку освітньої діяльності:

 • Модернізація освітньої діяльності ЦНТТУМ, мета, завдання та основні принципи відповідно до запитів громадян, держави і суспільства на основі сучасних підходів.
 • Реалізація компетентнісного підходу.
 • Окреслення мети, що включає формування компетентностей особистості у процесі позашкільної освіти, її пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.
 • Розвиток людини як особистості, її здібностей і талантів у сфері технічної та іншої творчості.
 • Забезпечення освітнього процесу в ЦНТТУМ як 4-компонентної структури, що включає навчання, виховання, розвиток та соціалізацію особистості у вільний час.
 • Оновлення змісту і методики на основі компетентнісного підходу за основними напрямами та профілями.
 • Активізація організаційних форм, методів і засобів освітньої діяльності, найбільш оптимальних у методиці позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу.
 • Розвиток інклюзивного навчання, заохочення до здобуття дітьми первинних професійних знань, вмінь і навичок особистості, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності, профорієнтаційно-профільна підготовка.
 • Впровадження SТЕМ-освіти в ЦНТТУМ.

  Проєкт  «Інклюзивна освіта: крок за кроком»

Мета проєкту: покращити умови для дітей із особливими потребами отримання рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі. Діти з особливими освітніми потребами будуть інтегровані у навчальний процес і соціальну спільноту за допомогою використання сучасних освітніх інклюзивних практик. Покращення якості навчання дітей із особливими потребами буде досягнуто шляхом об`єднання зусиль державних і громадських організацій, батьків та інших осіб. Проєкт спрямований на покращення освітніх можливостей для дітей із особливими потребами відповідно до Конвенції ООН про права людей із інвалідністю. Довгостроковою метою проєкту є успішна участь цих дітей у житті суспільства.

Завдання проєкту:

– покращити рівень підтримки дітей із особливими потребами в умовах  позашкільної освіти;

– підвищити рівень компетентності батьків дітей із особливими потребами;

– посилити спроможності педагогів, які працюють із дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища.

Шляхи реалізації проєкту:

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проєкту
1 Знайомство з інклюзивними  цінностями 2022 р. Адміністрація
2 Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які працюватимуть у інклюзивних групахз 2022-2026 роки Адміністрація

 

3 Підготовка та складання плану інклюзивного розвитку ЦНТТУМ 2022-2026 роки Адміністрація

 

4 Створення умов для навчання дітей із ООП 2022-2026 роки Засновник
5 Організувати та проводити засідання команд психолого-педагогічного супроводу Кожного семестру Адміністрація, керівники гуртків

 

6 Забезпечити спостереження під час освітнього процесу 2022-2026 роки Адміністрація
7 Забезпечити консультаційну роботу (для батьків, учителів та дітей з ООП) 2022-2026 роки Адміністрація
8 Організувати виставку малюнків «Право очима дітей» Кожного року Доброва Л.Л.

 

Методичні заходи на реалізацію проєкту
9 Семінар-тренінг для батьків «Розвиток закладу освіти на основі індексу інклюзії» 2022-2026 роки Адміністрація
10 Круглий стіл   «Робота керівника гуртка з дітьми із особливими освітніми потребами» 2023-2024 н. р. Керівники гуртків
11 Семінар- тренінг «Як навчати супергероїв?» 2024-2025 н. р. Керівники гуртків, спеціалісти ІРЦ
12 Семінар «Проблеми формування сприятливих умов для всебічного розвитку дітей із особливими освітніми потребами» 2025-2026 н. р. Керівники гуртків, спеціалісти ІРЦ
13 Конференція «Досвід та перспективи розвитку інклюзивної освіти у гімназії 2026 р. Адміністрація

 Очікувані результати:

– покращення рівня підтримки дітей із особливими освітніми потребами в умовах позашкільної освіти;

– підвищення  рівня компетентності батьків дітей із особливими освітніми потребами;

– посилення спроможності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчального середовища.

3.2 ПРОЄКТ «СТОП БУЛІНГ»

Проєкт «Стоп булінг» – попередження і профілактика випадків цькування серед дітей у гімназії, популяризація дружби, підтримки і взаємодопомоги у колективі.

Мета проєкту:

– визначити причини виникнення булінгу, впливу цього явища на окрему особистість і учнівський колектив в цілому;

– опрацювати практичні методи виявлення постраждалих та булерів,                методами профілактики і втручання;

 • ознайомити гуртківців із небезпечними наслідками цього явища;
 • довести, що того, хто може отримати і надати допомогу жертвам насилля поважають у суспільстві;
 • привернути увагу суспільства до цієї проблеми;
 • навчити учнів робити вільний вибір при повній поінформованості;
 • надати вихованцям можливість продемонструвати власні здібності     переконувати;
 • розвивати життєві компетенції гуртківців;
 • популяризувати ідеї проекту серед вихованців, батьків та громадськості.

Завдання проєкту:

 • превенція негативних явищ серед підлітків.
 • пропагування здорового способу життя серед підлітків.
 • попередження ускладнення уже наявних проблем.
 • створення сприятливих соціально-педагогічних умов, за яких підлітки можуть усвідомити важливість збереження позитивного мікроклімату у школі.

Шляхи реалізації проєкту:

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проєкту
1 Проведення просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного

ставлення до протиправних дій

2022-2026 роки Доброва Л.Л.
2 Проведення місячника

«Правового виховання» та  декади правових знань

Постійно Доброва Л.Л.,

Керівники гуртків

3 Проводити обстеження житло- побутових умов проживання дітей, які потребують підвищеної уваги, сімей, що опинилися у складних сімейних обставинах 2022-2026 роки Доброва Л.Л.,

керівники гуртків

4 Проведення просвітницьких заходів у рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я маю право».

Провести Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
5 Організація змістовного дозвілля учнівської молоді, проведення культурно-мистецьких акцій, туристичних подорожей 2022-2026 роки Керівники гуртків, Доброва Л.Л.
6 Проводити моніторинг ризиків виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення  причин тривожності та

агресивності

Постійно Доброва Л.Л., керівники гуртків
7 Довести до відома всіх керівників гуртків наказ МОН України  щодо антибулінгової пропаганди.

Комплексний міжвідомчий план заходів із питань координації дій щодо попередження насильства в сім’ї.

2022-2026 роки Доброва Л.Л.
8 Забезпечити неухильне виконання педагогічними працівниками Конвенції ООН «Про права дитини»,

Закону України «Про охорону  дитинства» законодавств України в галузі освіти в

частині збереження фізичного , духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини.

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
9 Під час проведення рейду «Педагог і родина» з’ясувати умови проживання та виховання (категорійних) дітей в родинах із     метою виявлення неблагодійних сімей та недопущення фізичного, психічного, сексуального і економічного насильства над  дітьми. 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
10 У разі виявлення фактів  насильства над дітьми негайно  надавати інформацію      відповідним правоохоронним органам 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
11 Розробити та провести цикл  заходів щодо вивчення та популяризації серед гуртківців та батьків конвенції ООН про права дитини 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
12 Формувати навички здорового                   способу життя серед дітей та

молоді, запровадження високої                          педагогічної культури, толерантного ставлення до дітей

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
13 Проводити соціально-

психологічні дослідження серед вихованців закладу з метою вивчення   проблем підліткового

насильства та розробити

рекомендації для попередження  фактів психологічного розладу,                   агресивності та жорстокості

серед неповнолітніх

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
15 Проводити лекційно- просвітницькі заходи з питань підготовки молоді до сімейного життя, планування сім’ї та попередження насильства в сім’ї. 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
16 При необхідності надавати

постраждалим від насильства в  сім’ї соціально-педагогічні, інформаційні послуги

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
17 Надавати практичну допомогу у проведенні виховних годин,

тренінгів в класних колективах         і з питань попередження домашнього насильства

2022-2026 роки Доброва Л.Л.
18 Забезпечити раннє виявлення сімей, в яких може виникнути реальна загроза вчинення

насильства в сім’ї

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
19 Провести бесіди, круглі столи на тему:

·        «Що робити, коли тебе  ображають дорослі»;

·        «Насильство в сім’ї та як  його уникнути»

2022-2026 роки Керівники  гуртків
20 Конференція для батьків на тему: «Взаємодія сім’ї і школи – запорука успішного навчання і виховання. Єдині вимоги у вихованні» 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
21 Популяризувати заходи з питань сім’ї, родинного виховання на сайті закладу 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
22 Залучення спеціалістів різних фахів та служб для проведення профілактичної роботи 2022-2026 роки Доброва Л.Л.
23 Проведення заходів до Дня боротьби зі СНІДом 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
24 Всеукраїнський тиждень                 правознавства 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
25 Співпраця з працівниками юстиції, правоохоронних

органів, служби у справах дітей                з питань правової освіти та профілактики правопорушень

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
26 Організація контролю за відвідуванням 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
27 Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» 2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
28 Проведення засідання м/о

«Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу                    серед учасників освітнього процесу»

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
29 Розмістити на інформаційному стенді ЦНТТУМ номери телефону  гарячої лінії протидії булінгу 2022-2026 роки Доброва Л.Л.
30 Години відвертого спілкування  за участю представників

ювінальної поліції «Не

допускай проявів булінгу над  собою. Допоможи другу»

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
31 Заняття від учнівського самоврядування «Не допускай насилля над ближнім» 2022-2026 роки Доброва Л.Л.
32 Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу

скажемо – НІ!»

2022-2026 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків

Очікувані результати:

 • збільшення кількості      підлітків,      охоплених       програмою профілактики                                  булінгу;
 • розробка та        впровадження           ефективних   форм  та        методів роботи        з                 підлітками у сфері превенції негативних явищ;
 • збільшення кількості підлітків, які ведуть здоровий та активний спосіб життя.

3.3 Проєкт «Обдарована дитина»

Мета проєкту: створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

Шляхи реалізації проєкту:

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проєкту

 

Організаційно-педагогічні заходи
1 Систематично поповнювати інформаційний банк даних про:

– інтелектуально- обдарованих дітей;

– творчо-обдарованих дітей;

– спортивно-обдарованих дітей;

– технічно обдарованих дітей.

До 01.10 щороку Доброва Л.Л.
2 Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на сайті закладу Постійно Доброва Л.Л.
3 Оформити і поповнювати портфоліо для роботи з обдарованими дітьми з метою визначення творчо обдарованих підлітків та надання їм необхідної підтримки До 01.10 кожного року Доброва Л.Л.
4 Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей із метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо в рамках  круглого столу «Портфоліо здобувача освіти – крок до успіху» До 15.12 кожного року Доброва Л.Л., керівники гуртків
5 Забезпечення умов для систематичного підвищення майстерності педагогів Постійно

 

Адміністрація
6 Поновлювати методичними рекомендаціями науково-методичну базу даних з профілактики стресів, розумових, емоційних перевантажень здобувачів освіти До 15.09 кожного року Адміністрація
7 Здійснення особистісно орієнтованого підходу до здобувачів освіти шляхом впровадження нових технологій освітнього процесу 2022-2027 роки Доброва Л.Л., керівники гуртків
8 Координація дій з культурно-просвітницькими закладами Постійно Адміністрація

 

9 Здійснення педагогічного відбору методик педагогічних технологій, особистісно розвивальних методик, що відповідають формам і завданням здобуття освіти обдарованих дітей. Поповнювати методичну скарбничку «Сучасні форми, методи і прийоми роботи з обдарованими дітьми» Постійно Керівники МО

 

10 Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення освітнього процесу · на засіданнях МО під час участі в педагогічних семінарах двічі  на рік Керівники МО

 

Педагогічний супровід
11 Удосконалення системи заходів щодо ефективної підготовці здобувачів освіти до участі в МАН Постійно Доброва Л.Л.
12 На сторінках сайту закладу  систематично наповнювати рубрику «Наші досягнення» за результатами участі здобувачів освіти у різних конкурсах, турнірах тощо Постійно щороку Доброва Л.Л.
13 Відзначати переможців та призерів конкурсів, творчо обдарованих здобувачів освіти на святі «Зірковий бал» Травень щороку Адміністраціякерівники гуртків
14 Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості естетично обдарованих дітей 2022-2026 рр. Доброва Л.Л.
15 Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного навчального року Травень щороку Керівники гуртків

 

16 Постійно організовувати зустрічі з успішними особистостями – випускниками  закладу щороку Доброва Л.Л.
17 Оформлення інформаційно-аналітичного документа: «Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми» Травень щороку Доброва Л.Л.,

Керівники МО

 

Методичні заходи на реалізацію проекту
18 Семінар «Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми» 2022-2023 ,

2025-2026

Доброва Л.Л.
19 Круглий стіл «Результативність роботи з обдарованими дітьми» 2025-2026 н.р. Доброва Л.Л.
20 Нарада при директорі «Робота з обдарованими: проблеми і перспективи» 2023-2024 н. р. Доброва Л.Л., керівники гуртків
21 Семінар «Шляхи підвищення рівня мотивації саморозвитку здобувачів освіти як основа успішної освітньої діяльності» 2022-2023 н. р. Доброва Л.Л., керівники гуртків
22 Круглий стіл «Роль наставника у творчому зростанні здобувача освіти» 2024-2025 н. р. Доброва Л.Л.

Очікувані результати:

– формування банку даних із різноманітних напрямків роботи з обдарованими дітьми;

– створення системи виявлення та розвитку обдарованих і талановитих дітей;

– створення умов для їх самореалізації через надання якісних освітніх послуг, особистісно-орієнтований освітній процес, доступ до сучасних і традиційних інформаційних ресурсів;

– значні досягнення в конкурсах, змаганнях різних рівнівю

 Напрям: Педагогічна діяльність педагогічних працівників

3.4  Проєкт «Сучасний освітній дизайн»

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень, формування позитивного іміджу школи.

Завдання проєкту:

 • оновлення змісту навчання та побудова його на концептуальній основі новаторських освітніх технологій;
 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
 • підвищення ефективності управління якістю освіти навчального-виховного комплексу;
 • підвищення конкурентноздатності закладу в соціумі громади;
 • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів;
 • упровадження нових та модернізованих форм та методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проєкту:

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
Організаційно-педагогічні заходи
1 Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату Постійно Адміністрація
2 Забезпечувати участь навчального закладу в інноваційній діяльності.

Створення ініціативної групи у закладі

2022-2023рр. Доброва Л.Л.,

Керівники МО

3 Запровадження інновацій в управлінні навчальним закладом Постійно Директор
4 Створення картотеки з проблеми «Інноваційні технології навчання» 2022-2024 рр. Керівники МО
5 Опрацювання освітніх сайтів з даної проблеми. Здійснення інформаційного  забезпечення педагогів з інших питань запровадження освітніх інновацій (ознайомлення педагогічних працівників з іншими процесами, рекомендованими іншими матеріалами) 2022-2023 рр. Адміністрація
6 Вивчення педагогічного досвіду керівників гуртків міста 2022 р. Керівники МО
7 Діагностування рівня підготовленості педагогічних працівників ЦНТТУМ до інноваційної діяльності 2022 р. Адміністрація
8 Розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи навчального закладу:

ü    рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції;

ü    надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку

2022-2023

н. р.

Адміністрація
9 Апробація теоретичних положень та методичних рекомендацій 2022-2023

н. р.

Керівники МО

 

10 Проведення роботи з колективом навчального закладу щодо впровадження обраної технології навчання:

ü    психологічна і мотиваційна підготовка;

ü    теоретична підготовка.

2022-2023

н. р.

Керівники МО

 

11 Створення умов, за яких можлива інноваційна педагогічна  діяльність 2022-2023

н. р.

Адміністрація
12 Аналіз проміжних результатів напрацювань у практику роботи членів творчої групи 2022-2023

н. р.

Керівники МО

 

13 Управління процесом впровадження інноваційних знахідок 2023-2024

н. р.

Адміністрація
14 Освоєння нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

ü    засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

ü    творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

ü    участь у науково-практичних конференціях;

ü    узагальнення власного досвіду й досвіду своїх колег;

ü    заняття на курсах підвищення кваліфікації;

ü    самостійна дослідницька творча робота над темою, проблемою.

2023-2024

н. р.

Адміністрація

 

15 Узагальнення досвіду роботи творчої групи: розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи

інноваційних технологій

2025-2026

н. р.

Керівники МО,

Доброва Л.Л.

 

16 Вивчення та узагальнення стану роботи з упровадження інноваційних процесів 2024-2025

н. р.

17 Захист напрацювань на засіданнях педагогічної ради 2024-2025

н. р.

18 Моніторинг якості інноваційної діяльності 2024-2025

н. р.

19 Оприлюднення результатів інноваційного пошуку. Спільно із педагогічними працівниками висвітлювати позитивний досвід запровадження інноваційних технологій в засобах масової інформації 2024-2025

н. р.

Керівники МО,

Доброва Л.Л.

 

 

20 Проектування оновленого освітнього простору 2025-2026

н. р.

Доброва Л.Л.
21 Здійснювати діагностику щодо виявлення готовності педагога до інноваційної діяльності (анкетування, аналіз освітнього процесу, участь у методичних заходах) 2025-2026

н. р.

Доброва Л.Л.
22 Координація та супровід окремих інноваційних проектів За потребою Адміністрація
23 Проведення засідання педагогічної ради: «Вибір форм і методів навчання, а також взаємодія вчителів-предметників – шлях до оптимального навантаження та працездатності здобувачів освіти» 2022-2023

н. р.

Доброва Л.Л.

 

 

24 Семінар: «Інновації в навчанні – шляхи впровадження» 2022-2023

н. р.

Доброва Л.Л.

 

25 Круглий стіл: «Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі» 2023-2024

н. р.

Адміністрація
26 Педагогічна рада: «Удосконалення самоосвіти педагога – чинник професійного зростання» 2025-2026

н. р.

Доброва Л.Л.

 

Очікувані результати:

 • інноваційна діяльність закладу спрямована на формування творчої особистості здобувачів освіти на основі зростання професіоналізму вчителя у застосуванні інноваційних технологій навчання;
 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;
 • відкритість закладу до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;
 • ефективна організація науково-методичних структур колегіального управління;
 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації закладу;
 • удосконалення рівня освітніх послуг;
 • створити у педагогічному колективі власну модель інноваційного розвитку;
 • забезпечити розвиток інноваційної взаємодії та інтерпретацію закладу в світовий сучасний інформаційних простір.

3.5  Проєкт «Плекаємо патріотів України»

Мета проєкту: сприяти вихованню у молодого покоління національно-патріотичних почуттів; поглибити знання здобувачів освіти  з історії української державності й громадянства, культури народу, його традицій; формувати повагу до культурного та історичного минулого України, високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови; розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, творчі здібності й таланти вихованців; виховувати високі моральні якості особистості; стимулювати постійне зростання вихованців як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності; здатність до виконання громадянського обов’язку; забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку.

Завдання проекту:

 • підвищити статус патріотичного виховання в українському суспільстві;
 • зорієнтувати виховну систему ЦНТТУМ на визнання пріоритету патріотичного виховання особистості;
 • виявлення рівня сформованості в вихованців патріотичних і громадянських якостей;
 • розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери особистості;
 • впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;
 • інформувати всіх учасників освітнього процесу про досягнення і нововведення у сфері національно- патріотичного виховання;
 • активізувати роботу педагогічного та учнівського колективу, органів учнівського самоврядування, батьківської громадськості з питань національно – патріотичного виховання;
 • активізувати форми масової національно- патріотичної діяльності (пошукова робота, тематичних заходів, пов’язаних із знаменними та пам’ятними датами);
 • вивчати та популяризувати серед освітянського загалу передовий педагогічний досвід з питань формування громадянина- патріота України.

 Шляхи реалізації проєкту:

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
Підготовчий етап
1 Базовий етап, під час якого відбувається підготовка до реалізації проєкту, підготовка нормативних документів, розробка перспективних планів, моніторинг базової системи патріотичного виховання в закладі 2022-2023 н. р. Адміністрація
Формуючий етап  
2 Основний етап реалізації змісту проєкту, що передбачає впровадження системи заходів із патріотичного виховання учнів 2023-2026

рр.

Адміністрація
3 Місячник патріотичного виховання, що включає зустрічі з воїнами АТО/ООС, заходи з військово-патріотичної та оборонно-масової роботи, присвячених Дню захисника України тощо Щорічно

 

 

Доброва Л.Л.
4 Години спілкування спрямовані на національно-патріотичне виховання Постійно Керівники гуртків
5 Проведення інтегрованих занять з патріотичної тематики Щорічно Керівники гуртків
6 Реалізація патріотичного виховання в діяльності здобувачів освіти (години спілкування, зустрічі з ветеранами війни і праці, диспути, бесіди, вікторини, виставки малюнків, конкурси, екскурсіїі) Постійно Керівники гуртків, Доброва Л.Л.
7 Патріотичне виховання в рамках роботи з батьками:

– батьківські збори громадянсько-патріотичної спрямованості;

– допомога в організації та проведенні позакласних заходів;

– залучення батьків до організації екскурсій, походів, свят;

– спільних виховних заходів (виставки, конкурси, екскурсії)

Постійно Керівники гуртків, Доброва Л.Л.
Діагностико-коригуючий та прогностичний етап
8 Етап вивчення результативності реалізації проєкту та прогнозування щодо напрямів його подальшого впровадження 2026-2027 н. р. Доброва Л.Л.
9 Висвітлення досвіду роботи ЦНТТУМ в ЗМІ 2026-2027 н. р. Доброва Л.Л.

Очікувані результати:

 • сформованість у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, бажання сприяти історико-культурному розвитку України;
 • виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;
 • формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;
 • забезпечення єдності навчання, виховання і психологічної підготовки учнів до захисту Батьківщини;
 • вироблення єдиних поглядів на проблему виховання громадянина, патріота;
 • формування компетентної особистості, орієнтованої на загальнонародні традиції, з усвідомленою громадянською позицією;
 • залучення до співпраці щодо реалізації проекту батьківський комітет, громадськість міста.

3.6  Проєкт «Добро починається з тебе»

Мета проєкту:  виховувати у молодого покоління бажання творити добро; формувати навички самостійно приймати рішення; розвивати в учнів особистісні  риси доброти, людяності, толерантності, співчуття, уміння терпляче, і з розумінням ставитись до оточуючих; сприяти формуванню у дітей, підлітків та молоді вміння та бажання відчувати чужий біль, не бути байдужим до тих, хто потребує уваги й підтримки.

 Шляхи реалізації проєкту:

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпе-чення реалізації проекту
СОЦІАЛЬНИЙ НАПРЯМ
1 Шефство над пенсіонерами: педагогами закладу, людьми похилого віку. (Привітання із Днем учителя, Святом 8 Березня, Днем знань; виготовлення адресних листівок, оберегів, сувенірів з нагоди різних свят, виготовлення саморобних подарунків відповідно до основних свят календаря) Протягом року Голова ПК, керівники гуртків
22

 

Проведення благодійних ярмарок, акцій із метою надання адресної допомоги. Протягом року Доброва Л.Л.
5

3

 Вшанування учасників ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС

 

щорічно Керівники  гуртків
6

4

Флешмоб  «Пам’ятайте героїв!» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав щорічно Керівники  гуртків
7

5

 

Збір пластикових кришечок для протезів воїнів АТО Постійно

 

Учнівське самоврядування
8

 

6

 Організація співпраці з волонтерами Первомайська Протягом року Учнівське  самоврядування
9

7

Виготовлення адресних листівок, оберегів, патріотичної символіки, сувенірів з нагоди різних свят воїнам ООС Протягом року Керівники  гуртків,

учнівське самоврядування

18 Проведення  заходів за участю волонтерів: благодійні акції, зустрічі з представниками громадських організацій та волонтерами зони АТО/ООС Протягом року Керівники  гуртків,

учнівське самоврядування

19 Збір продуктів харчування, предметів першої необхідності воїнам ООС Протягом року Доброва Л.Л.,

учнівське самоврядування

110 Вшанування воїнів  АТО до Дня Захисника України, Збройних сил України. Щороку Керівники  гуртків,

учнівське самоврядування

111 Організація заходів до річниці голодомору в Україні. Акція «Запали свічку пам’яті» Щороку Керівники  гуртків,

учнівське самоврядування

112 Організація    конкурсу      вітальних      листівок, присвячених Дню Матері та Міжнародному Дню сім’ї Щороку Доброва Л.Л.,

учнівське самоврядування

113 Тренінги щодо шкідливості дії на організм алкоголю, наркотиків, нікотину щороку Доброва Л.Л., керівники гуртків

 

114 Благодійна допомога тим, хто опинився у складних життєвих обставинах.

 

Протягом року Голова ПК
ПОШУКОВО-КРАЄЗНАВЧИЙ НАПРЯМ
115 Поглиблене вивчення історії рідного краю. Збір матеріалів про історичне минуле міста Протягом року Учнівське  самоврядування
116 Збір матеріалів про загиблих героїв-земляків, учасників бойових дій Протягом року Учнівське  самоврядування
217 Похід «Історичними стежками рідного краю» щороку Учнівське  самоврядування
218 Тематичні, оглядові екскурсії  у краєзнавчі музеї, музеї бойової слави, до пам’ятних історичних місць Щороку Керівники гуртків,

учнівське самоврядування

ЕКОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ
219 Збереження та відновлення природи рідного краю Постійно Учнівське  самоврядування
220 Акція зі збору відпрацьованих батарейок Постійно Учнівське самоврядування
221 Благодійна акція «Посади дерево» Щороку навесні Учнівське  самоврядування
222 Благодійна акція «Збережемо птахів взимку!» (Виготовлення годівничок для зимуючих птахів) Щороку Учнівське  самоврядування
228 Створення у навчальному закладі сортування сміття Протягом року Доброва Л.Л.

Очікувані результати:

 • набуття вихованцями  соціального  досвіду в об’єднанні зусиль  учнівського самоврядування  у практичній діяльності й спілкуванні;
 • отримання можливості  для кожного учасника проєкту  відчути себе причетним до розв’язання загальної важливої проблеми, навчитись  ставити й вирішувати завдання, оцінювати власну діяльність та вміння брати на себе відповідальність;
 • сприяти  добровільному вияву милосердя, співчуття, благодійності;
 • надання реальної допомоги людям, які її потребують.
 • ПРОЄКТ «ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ– ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

              Основними напрямами інноваційної управлінської діяльності є:

 • концептуальність управління, його інтенсифікація;
 • адаптивність управління;
 • психологізація управлінського менеджменту;
 • відповідність місії закладу і функцій управління;
 • інформаційне забезпечення процесу управління;
 • дослідження динаміки розвитку навчального закладу з усіх напрямків діяльності на основі моніторингових процедур;
 • реалізація принципів особистісно зорієнтованого управління гімназією;
 • демократизація управління шляхом впровадження адаптивної  моделі  державно – громадського управління.

Щоб бути ефективним, управління закладом освіти має спиратись на сучасні наукові підходи, перспективний педагогічний досвід. Сучасна наука пропонує філософські моделі управління, які ґрунтуються на теорії управління людськими ресурсами.

Показники управління освітнім процесом:

 1. Рівень управління процесом створення належних навчально-матеріальних, навчально-методичних, санітарно-гігієнічних умов навчання та виховання гуртківців.
 2. Організаційна робота з комплектування груп.
 3. Рівень управлінської діяльності з охоплення дітей і підлітків якісною позашкільною освітою.
 4. Рівень керівництва роботою з підвищення ефективності та результативності навчально-виховної роботи, підвищення інтересу вихованців до навчання.
 5. Рівень керівництва роботою з обдарованими дітьми.
 6. Управління виховною роботою.
 7. Якість ведення документації з навчально-виховної роботи.
 8. Рівень аналізу результативності освітнього процесу в динаміці.

Мета проєкту:

–  підготувати модель ефективного управління   розвитком закладу освіти з урахуванням вимог часу;

– удосокналити форми внутрішношкільного контролю з метою збору     інформації.

Завдання проєкту:

 • спрямувати педагогічний колектив на розвиток закладу;
 • уникати стереотипів під час управління навчальним закладом, під час освітнього процесу;
 • упровадити систему адаптивно-громадської моделі управління;
 • удосконалити зворотній зв’язок щодо контролю за виконанням  управлінських  рішень.

Шляхи реалізації проєкту:

 

Зміст заходу Термін реалізації Виконавці Забезпечення реалізації проекту
1 Започаткувати діяльність ради ЦНТТУМ за наявності нової нормативної бази 2022-2023 н. р. Адміністрація,

профспілковий комітет

2 Активізувати діяльність  громадського управління   ЦНТТУМ

 

2022-2023 н. р. Адміністрація, профспілковий комітет
3 Презентувати діяльність

педагогічного колективУ                перед громадськістю під час

щорічного звіту директора

2022-2026 роки Адміністрація, профспілковий комітет
4 Визначати щорічно на основі результатів професійної діяльності  педпрацівників, які працюють у режимі:

– оперативного контролю (на довірі);

– супроводження управлінського моніторингу  (консультації, індивідуальна   допомога);

–            науково-методичного

супроводження;

–            на                             діагностично-корекційній основі (постійний контроль)

із 2023 -2026 роки Доброва Л.Л., педагогічні працівники
5 Формувати з педагогів, які мають високий науково- методичний рівень підготовки  та результативність з їх впровадження, консультаційну групу з  питань інноваційної  діяльності із 2023 -2026 роки Профспілковий комітет,

педагогічні працівники

6 Планувати висвітлення  актуальних питань на засіданні педагогічної ради, конференції із 2023 -2026 роки Доброва Л.Л., керівники  МО
7 Здійснювати дієвий тематичний контроль за реалізацією державних документів в

освітній галузі

із 2023 -2026 роки Доброва Л.Л., керівники  МО
8 Забезпечити глибоке вивчення  раз у 5 років стану викладання                    навчальних предметів Постійно Доброва Л.Л., керівники  МО

 Очікувані результати:

 • розвиток закладу;
 • підвищення якості освітніх послуг.
 • ПРОЄКТ «СУЧАСНА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»

 Мета проєкту: забезпечення у закладі належних умов для навчання й виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, матеріально-технічних і педагогічних вимог, вимог універсального дизайну.

Завдання проєкту:

 • продовжити проведення енергозберігаючих заходів щодо заміни освітлення;
 • поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі закладу;
 • поліпшити умови експлуатації й утримання приміщень закладу;
 • забезпечити навчальні кабінети сучасними меблями відповідно до санітарно- гігієнічних та естетичних вимог,
 • створити сприятливі й комфортні умови для організації освітнього процесу.

Пріоритети проєкту:

 • виконання заходів щодо модернізації матеріально-технічної й навчально-інформаційної бази закладу.

Вирішення завдань проекту забезпечуватиметься шляхом:

 • поточного ремонту приміщень, водоканалізаційних мереж та опалення;
 • модернізації матеріально-технічного забезпечення закладу;
 • забезпечення участі учасників освітнього процесу конкурсах, турнірах, виставках, змаганнях тощо;
 • оснащення закладу навчально-комп’ютерними класами;
 • підвищення якості надання освітніх послуг.

Очікувані результати:

 1. Створення безпечних і комфортних умов навчання та життєдіяльності закладу відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог.
 2. Оновлення навчальної та матеріально-технічної баз закладу.
 3. Забезпечення дотримання критеріїв доступності закладу щодо:
  • доступності прилеглої території до будівлі закладу;
  • безбар’єрного входу та безперешкодного руху в приміщеннях;
  • доступності до дверних і відкритих прорізів;
  • пристосованості для використання санвузлів, місць відпочинку та усіх без винятку приміщень у закладі;
  • піклування про безпечне перебування в закладі дитини із особливими потребами, особливо під час відвідування нею спортивної зали тощо, з метою запобігання її травмування.
 • ПРОЄКТ «СУЧАСНИЙ УЧИТЕЛЬ – ЛІДЕР ОСВІТИ»

В основу компетентісного підходу (як нової освітньої парадигми) не можуть бути покладені знання, вміння та навички. У сучасному змісті освіти вони розглядаються не як мета та основа освіти, а як засіб, матеріал моделювання знання, необхідного завтра. Таким чином, знання, вміння та навички стають допоміжним компонентом змісту освіти, інструментом досягнення освітніх цілей та завдань.

Успіх інноваційних змін, у першу чергу залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного мислення, гуманістичної спрямованості особистості.

Важливу роль у забезпеченні позитивних змін в системі освіти має вирішити удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів та підвищення їх наукового і загальнокультурного рівня.

 Завдання проєкту:

 • забезпечити навчальний заклад кадрами відповідно до освітніх потреб;
 • створити умови для творчого розвитку професійної компетентності;
 • забезпечити сприятливий моральний мікроклімат у колективі.

 Задачі проєкту:

 • забезпечити якісну освіту через висококваліфікованих працівників;
 • реалізувати творчий потенціал педагогічних працівників;
 • формувати позитивну мотивацію до знань       у здобувачів освіти щляхом упровадження педагогами інноваційних форм і методів навчання;
 • забезпечити використання            інформаційно-комунікативних    технологій у освітній процес з метою формування інформаційної компетентності.

 Шляхи реалізації проєкту:

 

Заходи Терміни Відповідальні Примітка
1. Дотримуватись діючої нормативної бази щодо

педагогічної діяльності: прийом, звільнення, відпустка, атестація

2022-2027 роки Адміністрація, профспілковий комітет
2. Проаналізувати забезпеченість педагогічними працівниками

освітнього процесу відповідно до прогнозованої кадрової політики

На кінець  року Адміністрація, профспілковий комітет
3. Створити умови для підвищення рівня загальної професійної

компетентності, методичної грамотності педагогічних працівників

2022-2027 роки Адміністрація, профспілковий комітет
4. Проводити атестацію

педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію

педагогічних працівників

2022-2027 роки Адміністрація, профспілковий комітет
5. Неухильно дотримуватись перспективного плану

проходження атестації, курсів підвищення кваліфікації

2022-2027 роки Методист,

педагогічні працівники

6. Створити умови для професійного зростання

педагогічних кадрів: участь у

фахових конкурсах, методичних заходах, вивчення передового педагогічного досвіду, творчі

звіти, поширення власного, розробки у фахових журналах

2022-2027 роки Профспілковий комітет,

педагогічні працівники

7. Формувати навички

самопрезентації, самоаналізу педагогічної діяльності

2022-2027 роки Заст. директора  з НВР, кер. МО
8. Підтримувати здоровий морально-психологічний клімат у педколективі, сприяти його згуртованості та працездатності: свята, виїзні дні відпочинку,

зустрічі

2022-2027 роки Адміністрація,

профспілковий комітет

9. Створювати безпечні умови праці згідно з законом «Про охорону праці» 2022-2027 роки Методист,

профспілковий

комітет

10. Організувати оновлення, поглиблення методичних знань та умінь з педагогічних технологій та

інновацій

2022-2027 роки Методист,

керівники МО

11. Проводити практичні заняття з метою підвищення рівня

професійної компетентності

Постійно Методист,

керівники МО

12. Довести до 100 % рівень

активного користувача ПК педагогічних працівників

до 2027 р. Методист,

керівники МО

13. Стимулювати педагогічних працівників до підвищення рівня професійної майстерності:

премія, заохочення, позачергова атестація, тижневе навантаження

2022-2027 роки Адміністрація, профспілковий комітет
14. Удосконалити форми методичної роботи, запроваджувати інноваційні: квести, методичні ринги, методичний міст, ярмарки

педагогічних ідей

2022 р. Методист
15. Удосконалити систему розробки педагогічних сайтів, блогів 2023 р. Методист,

керівники МО

16. Спрямувати роботу педагогічних працівників на розробку

авторських програм, методичних посібників (на добровільних засадах)

2022-2027 роки Адміністрація, керівники МО

Очікувані результати:

 • висококваліфіковані педагогічні працівники, які беруть активну участь у фахових конкурсах, методичних заходах;
 • викладання навчальних дисциплін учителями відповідно до фаху за   дипломом;
 • володіння інформаційно-комунікативними   технологіями,            висвітлення  досягнень в мережі Інтернет, створення власних сайтів;
 • використання інноваційних форм роботи, які є запорукою ефективності освітнього процесу;
 • взаємозв’язок з вищими навчальними закладами, сприяння ефективній профорієнтаційній роботі, реалізація кадрової політики в повному обсязі.
 • ПРОЄКТ «ЗАКЛАД ОСВІТИ – ПРОСТІР ОСВІТНІХ МОЖЛИВОСТЕЙ»

 Реформування системи освіти потребує постійного оновлення технологій та їх прискореного впровадження для швидкої адаптації до політичних, економічних і технологічних змін у світі.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, включення предметів цього циклу до навчальних планів усіх рівнів освіти.

 Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої  роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів застосування результатів досліджень.

 Завдання проєкту:

 • удосконалення форм і методів навчання, побудова освітнього процесу на засадах новаторських освітніх технологій;
 • розвиток системи забезпечення якості освітніх послуг;
 • підвищення ефективності управління якістю освіти у закладі;
 • підвищення конкурентоздатності закладу у соціумі міста;
 • пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів;
 • управління освітнім процесом та професійним розвитком педагогів;
 • упровадження нових та модернізованих форм і методів управлінської діяльності.

Шляхи реалізації проєкту:

 

Заходи Термін Відповідальні Примітка
1. Створення сприятливого

психологічного мікроклімату в   колективі для впровадження інноваційних технологій:

психологічна, мотиваційна, теоретична підготовка

Постійно Адміністрація, профспілковий комітет
2. Запровадження інновації в

управлінні закладом

2022-

2027 роки

Адміністрація
3. Створення картотеки з проблеми

«Інноваційні технології навчання»

2023-2027 роки Методист
4. Вивчення педагогічного досвіду  вчителів закладу, міста, країни 2022-2027 роки Творча динамічна група, методист
5. Організація роботи на діагностико- прогностичній основі, виявити рівень готовності колективу до

впровадження інновацій

2022-2027 роки Адміністрація
6. Упровадження нових педагогічних ідей шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності:

·       засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо;

·       творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях;

·       участь у науково-практичних конференціях;

·       узагальнення власного досвіду  й досвіду своїх колег;

·       заняття на курсах підвищення кваліфікації;

·       самостійна дослідницька,

творча робота над темою, проблемою

2022-2027 роки Педагогічний колектив
7. Вивчення й узагальнення стану

роботи з упровадження інноваційного розвитку у закладі, розробляти рекомендації і поради щодо впровадження в практику роботи закладу інноваційних

технологій

2022-2027 роки Адміністрація,

керівники МО

8. Проведення моніторингу якості

інноваційної діяльності

Червень

щороку

Педагогічний

колектив

9. Презентація результатів інноваційного пошуку, позитивного досвіду, запровадження інноваційних технологій у засобах

масової інформації

Червень щороку Адміністрація, профспілковий комітет
10. Проєктування освітнього простору  відповідно до вимог сучасності 2022-2027 роки Адміністрація, педколектив

Очікувані результати:

 • узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;
 • відкритість закладу до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;
 • запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації закладу;
 • удосконалення рівня освітніх послуг;
 • створення в педагогічному колективі власної моделі інноваційного розвитку;
 • забезпечення розвитку інформаційної взаємодії та інтеграція загальноосвітнього навчального закладу у світовий інформаційний освітній простір.

 

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.