ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді

1.Загальні положення

1.1. Методична рада (далі МР) є колективним громадським професійним органом, що

поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати організацію

методичної роботи у заклалі на науковій основі, керуючись визначеними

концептуальними положеннями, підходами, ідеями.

1.2. МР покликана координувати зусилля творчих педагогів, спрямованих на розвиток

методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного

колективу.

1.3. МР є головним консультативним органом ЦНТТУМ з питань методичного

забезпечення освітнього процесу.

1.4. Методична рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну освіту»,

«Про місцеве самоврядування в Україні», указами і розпорядженнями Президента

України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими чинними актами

законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України,

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, статутом

ЦНТТУМ і цим Положенням.

 1. Мета, завдання, функції діяльності методичної ради

2.1. Метою діяльності МР є координація всієї методичної роботи.

2.2. Завдання МР:

 • розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку закладу, з методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;
 • організовує розроблення, експертизу стратегічних документів (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);
 • організовує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку закладу;
 • аналізує стан і результативність роботи методичної служби;
 • вносить пропозиції зі змін, удосконалювання складу, структури та діяльності методичної служби, бере участь у їх реалізації;
 • аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку ЦНТТУМ в цілому;
 • виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у закладі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);
 • організовує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;
 • консультує педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення;
 • контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у ЦНТТУМ;
 • вносить пропозиції щодо забезпечення інноваційних процесів необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату;
 • вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації.
 1. Склад і організаційна структура

3.1. Членами МР є директор, методист, керівники гуртків.

3.2. Голова МР обирається членами ради. Кандидатура голови МР узгоджується з директором.

Як правило, головою ради є заступник директора ліцею.

 1. Основні напрями та зміст роботи

4.1. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу педагогічними

кадрами.

4.2. Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, вивчення

директивних матеріалів, документів Міністерства освіти і науки України.

4.3. Науково-методична робота з вивчення узагальненого передового педагогічного досвіду,

визначення шляхів його творчого використання.

4.4. Здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного та культурного

рівня молодого вчителя.

4.5. Поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета та методики його викладання,

поповнення знань із суміжних предметів.

4.6. Організація проведення семінарів, оглядів, конкурсів, екскурсій, вечорів відпочинку,

спортивних змагань тощо.

4.7. Навчально-методичне консультування педагогічних кадрів.

4.8. Створення організаційних умов для неперервного підвищення фахової майстерності

педагогів.

4.9. Підвищення рівня освітньої роботи.

4.10. Упровадження передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки.

4.11. Залучення педагогів до дослідно-пошукової та дослідно-експериментальної діяльності.

4.12. Професійна допомога молодим учителям.

 1. Організація роботи

5.1. У своїй діяльності МР підзвітна педагогічному колективу, несе відповідальність за

прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

5.2. Періодичність засідань МР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило,

не рідше 2 разів у семестр).

5.3. Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної

ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором й

схвалюється на засіданні педагогічної ради навчального закладу (загальних зборів).

5.4. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рішення, які фіксуються в

журналі протоколів.

 1. Права і обов’язки учасників

6.1. Права:

6.1.1. МР має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

6.1.2. Методична рада обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих гуртках за наявності кадрів та достатніх засобів навчання.

6.2. Обов’язки:

6.2.1. Кожен член методичної ради зобов’язаний:

 • брати участь з засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;
 • брати активну участь у розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;
 • знати Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», нормативні документи, методичні вимоги до категорій;
 • володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

6.2.3. Голова методичної ради:

 • планує роботу МР на поточний навчальний рік;
 • визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів МР за їх виконання;
 • відповідає за ведення документації МР;
 • відвідує засідання методичних об’єднань;
 • складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками;
 • вивчає та аналізує роботу методичних об’єднань, складає списки необхідної методичної літератури, технічних засобів навчання;
 • створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання;
 • створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок;
 • організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання;
 • спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки;
 • звітує про роботу методичної ради.
 1. Контроль за діяльністю

7.1 У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді. Контроль за діяльністю ради здійснюється директором відповідно до планів методичної роботи й внутрішнього контролю.

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.