Концепція розвитку

Концепція розвитку 2022-2026   

Концепція розвитку 2018 

І. Загальні положення

Процеси реформування в Україні вимагають кардинальних змін у навчанні, розвитку й вихованні молоді, здатної адекватно реагувати на зміни, повноцінно жити й активно діяти в новому світі.

Необхідність Концепції розвитку ЦНТТУМ випливає з існуючих освітніх, культурних та соціально-економічних  тенденцій в суспільстві. Її зміст підкріплюється правом кожної дитини на вільний розвиток, відпочинок, участь у  програмах науково-технічного напрямку, творчих проектах тощо..

Діяльність ЦНТТУМ базується на таких чинних документах:

 • Конституції України;
 • Закону України “Про освіту”;
 • Закон України “Про позашкільну освіту”;
 • Закону України “Про загальну середню освіту”;
 • Закон України “Про охорону дитинства”;
 • Указу Президента “Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року”.

Мета Концепції полягає у визначенні сучасних засад освітньої діяльності ЦНТТУМ,  методичних, організаційних, інформаційних та ресурсних умов його розвитку.

Необхідність суттєвих змін у діяльності ЦНТТУМ передбачає:

 • приведення локальних документів відповідно до змін у діяльності закладу;
 • актуалізацію змісту освіти, здатної забезпечити необхідні умови для всебічного розвитку гуртківців, їхніх технічних здібностей; розвитку мотивації до самоосвіти, включення в соціально значущу діяльність; професійного і особистісного самовизначення, самореалізації та самовиховання; інтеграції в суспільство, формування толерантної свідомості;
 • розробку авторських навчальних програм;
 • створення умов для єдиного освітнього простору у взаємодії з різними рівнями освіти;
 • інтеграцію освітнього процесу;
 • формування в дітей та молоді навичок здорового способу життя;
 • зміцнення ресурсного забезпечення закладу.
 1. Науково-теоретичні положення

Науково-теоретичне підґрунтя Концепції складають праці Л. Виготського, Д. Ельконіна, Г. Пустовіта, В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших, у яких визначено теоретичні засади формування творчої особистості, теорія особистісно орієнтованого виховання, розроблена І. Бехом; праці Ш. Амонашвілі, В. Давидова, П. Гальперіна, А. Запорожця,                    О. Леонтьєва, Б. Нікітіна та інших із проблем розвивального навчання; дослідження В. Вербицького, Л. Ковбасенко, В. Моляко, Л. Павлової, Г. Пустовіта, В. Редіної, Т. Сущенко, Л. Тихенко, що розкривають організаційно-педагогічні засади діяльності системи позашкільної освіти України.

Методологічною основою Концепції є:

 • досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, методики щодо діяльності позашкільного закладу;
 • загальновизначені дидактичні принципи: науковість, доступність, гуманізація, демократизація, кільтуровідповідність, варіативність та доступність;
 • продуктивно-практична і проектна спрямованість.

Домінантами та якісними характеристиками ЦНТТУМ є:

 • побудова освітнього процесу на активних та інтерактивних методах;
 • розвиток і саморозвиток гуртківців як творців і проектувальників свого життя;
 • вихід вихованців на індивідуальний освітній маршрут;
 • упровадження державно-громадського управління закладом (інтеграція адміністративного, громадського управління, самоврядування колективу педагогів, учнів, батьків);
 • гнучкі, варіативні, авторські програми;
 • діагностика й моніторинг рівня розвитку гуртківців відповідно до сензитивних періодів.

ІІІ. Мета та завдання педагогічного колективу ЦНТТУМ

Мета: створення умов для всебічного розвитку особистості і творчої самореалізації учнівської молоді, здатної ефективно працювати й навчатися упродовж життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати й зміцнювати суверенну державу.

Завдання:

 • забезпечувати вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховувати патріотизм, повагу до національних цінностей українців, їхніх звичаїв, традицій, інших націй;
 • створити умови для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;
 • сприяти здобуттю первинних професійних технічних навичок і вмінь.
 1. Структура закладу та основні напрямки його діяльності

Первомайський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді забезпечує здобуття освіти за такими напрямами: початково-технічний, спортивно-технічний, художньо-технічний та предметно-технічний профіль.

Вихованцями є діти І, ІІ, ІІІ вікових категорій.

Освітня діяльність з дітьми молодшого шкільного віку здійснюється в гуртках загальнорозвивального характеру і спрямовується на виявлення їхніх здібностей, розвиток інтересів, має пропедевтичний характер; її пріоритетами є гра та інтерактивні методи.

Для учнів підліткового віку створені диференційовані гуртки, які задовольняють їхні освітні потреби, розвивають пізнавальні, науково-технічні інтереси.

ЦНТТУМ працює за навчальними програми з позашкільної освіти науково-технічного напряму (Рекомендовані Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-17865 від 11.11.2014 р.)

 1. Зміст і форми організації освітнього процесу в закладі

Зміст освіти в ЦНТТУМ оновлюватиметься з урахуванням таких пріоритетів:

 • оптимістичне ставлення до дітей, віра в їхні здібності, визнання права на самостійність, вільний вибір, самовизначення та самореалізація;
 • освітньо-культурний розвиток: становлення в дітей цілісного наукового світогляду, розвиткок творчих здібностей, соціальних і комунікативних компетенцій на основі засвоєння та практичного застосування системи знань про науку й техніку;
 • варіативність програм науково-технічного напряму;
 • диверсифікація освітньої діяльності (інноваційність, різноманітність, гнучкість, здатність швидко реагувати на зміни);
 • персоніфікація навчання (заохочення бажання використовувати різноманітні внутрішні ресурси, самовираження);
 • індивідуалізація навчання та виховання (індивідуальна допомога дітям у реалізації їхніх потреб на основі врахування ритмів розвитку кожної дитини);
 • розвиток ключових компетентностей (інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, компетентності в галузі техніки і технологій, здоровий спосіб життя тощо).
 1. Розвиток виховної системи закладу

Науковою основою реалізації політики закладу у сфері виховання є  система роботи з колективом вихованців.

Сучасна практика виховання потребує впровадження в діяльність з дітьми таких підходів: системного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого, синергетичного, компетентнісного та проектного.

Системний підхід – це методологічна орієнтація виховної діяльності як системи, основними ідеями якої є:

–  особистість  дитини, яка розвивається в цілісному інтегрованому процесі, його компоненти (цільовий, змістовий, організаційно-діяльнісний, оцінно-результативний) взаємопов’язані;

–    розширення кола суб’єктів виховного впливу на особистість;

–   оптимальне використання у виховній діяльності ресурсів батьків, громадських організацій, фондів.

Діяльнісний підхід, його основними ідеями є:

 • розвиток дитини;
 • соціальний досвід вихованця;
 • спільна діяльність дітей і дорослих.

Особистісно зорієнтований підхід, його основними ідеями є:

 • дитиноцентризм;
 • врахування індивідуальних особливостей дитини, віра в її можливості, розвиток позитивної «Я-концепції»;
 • реалізація природного потенціалу дитини.

Синергетичний підхід, його основними ідеями є:

 • самоорганізація й відкрита виховна система;
 • нестабільність як умова динамічного розвитку.
 • взаємодія системи і середовища.

Компетентнісний підхід – спрямованість освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ключові  загальнопредметні та предметні компетентності.

VII. Організація методичної роботи в закладі

Зміни в змісті й структурі освіти мають глибинний характер і потребують розв’язання проблем підготовки керівника гуртка, який уміє працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технологій, змісту, форм, методів навчання і виховання.

Акценти в методичній роботі з керівниками гуртків мають бути перенесені на оволодіння новими освітніми технологіями, ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом і набуття власного.

Основні завдання методичної роботи:

 • організаційно-методичне забезпечення (створення чіткої структури, добір оптимальних форм роботи з педагогами);
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей;
 • створення умов для професійного вдосконалення педагогів, їхньої загальної культури;
 • інформаційне забезпечення керівників гуртків з питань, педагогіки, психології, методики;
 • підготовка педагогічних працівників до чергової атестації.

Організації методичної роботи в закладі сприяє її чітка структура, яка складається із взаємопов’язаних елементів, що відповідають поставленими перед закладом цілями і завданнями й втілюються в різних формах, методах і засобах.

Основні принципи методичної роботи:

 • демократизація та гуманізація освітнього процесу;
 • проектно-цільовий підхід до організації методичної роботи з педагогами;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі врахування їхніх потреб та реального рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність; науковість, оперативність та мобільність; прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм роботи.

Оптимальний вибір змісту й організаційних форм методичної роботи забезпечується:

 • врахуванням наявних чинних документів, перспектив розвитку закладу;
 • аналізом стану освітнього процесу та наслідків освітньої діяльності;
 • врахуванням умов і специфіки інноваційного розвитку закладу, особливостей навчального року;
 • врахуванням якісного складу педагогічних кадрів, їхніх запитів та інтересів.

Організаційна структура методичної роботи:

Методична робота в ЦНТТУМ передбачає різноманітні форми (педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання, інструктивно-методичні наради, творчі групи, творчі майстерні, консультації, бінарні, вибінарні, практичні конференції, теоретичні та практичні семінари, педагогічні читання тощо).

Основним напрямом діяльності методичної ради є інноваційна діяльність, що передбачає:

 • трансформацію наукових ідей у практику роботи педагогічних працівників;
 • організацію пошукових досліджень у сфері позашкільної освіти науково-технічного напряму;
 • створення інформаційного банку «Методичне поле» для забезпечення потреб керівників гуртків;
 • розробку програм  методичного   супроводу    професійного розвитку педагогів;
 • діагностування рівня професійної компетентності керівників гуртків.

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду.

Індивідуальні форми методичної роботи використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів керівників гуртків; їх вибір залежить від рівня їхньої професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей. Індивідуальними формами методичної роботи є наставництво, консультації, самоосвіта.

Самоосвіта педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення перспективного педагогічного досвіду, участь у професійних конкурсах, проведення відкритих занять, підготовку доповідей тощо. Самоосвіта є обов’язковим елементом розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, які вільно обирають форми, методи і засоби навчання.

VIII. Управління закладом

Діяльність ЦНТТУМ регулюється чинним законодавством України і власним Статутом.

Управління ЦНТТУМ є державно-громадським. Безпосереднє управління закладом здійснює директор та органи громадського самоврядування (загальні збори, педагогічна рада, методична рада, самоврядування колективу педагогів, учнів, батьків).

Органи  самоврядування є дієвим засобом налагодження зворотного зв’язку для  коригування управлінських рішень, формування громадської думки і ефективним способом демократизації управління.

Для вирішення проблем організації освітнього процесу функціонує колегіальний орган — педагогічна рада, членами якої є всі педагоги ЦНТТУМ, представники батьківської громади та гуртківців.

Батьки беруть участь у діяльності закладу, сприяючи створенню необхідних умов для освітного  процесу.

Функції директора зміщуються на створення умов для ефективних умов освітнього процесу, здійснення маркетингової діяльності. Таким чином, буде забезпечено поетапний перехід від оперативного управління до стратегічного проектно-цільового.

 1. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення розвитку закладу

Фінансово-господарська діяльність ЦНТТУМ здійснюється на основі державної політики в галузі освіти та перспективних напрямів розвитку закладу.

Концепція розвитку закладу реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених бюджетом на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів громадських фондів, спонсорів, меценатів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Джерелами формування кошторису є:

 • кошти засновників;
 • добровільні грошові внески і пожертви установ, організацій та окремих громадян, юридичних і фізичних осіб.

Матеріально-технічні та фінансові ресурси визначаються реальними потребами закладу.

 1. Очікувані результати

Основними результатами розвитку закладу стануть системні позитивні зміни в його діяльності, зокрема:

 • створення умов для розвитку закладу з урахуванням соціально-економічного, культурного потенціалу міста, суспільних викликів і потреб здобувачів освіти;
 • створення системи неформальної та інформальної освіти педагогів;
 • становлення компетентнісно спрямованого освітнього процесу в єдності змістових (технологічних), особистісних й управлінських параметрів;
 • формування ключових компетентностей через науково-технічну творчість;
 • розбудова єдиного виховного простору в ЦНТТУМ;
 • підвищення якості психолого-педагогічного, інформаційного, методичного супроводу педагогічного колективу;
 • створення державно-громадського управління закладом;
 • запровадження механізмів освітнього маркетингу для створення іміджу ЦННТУМ;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу через фандрайзинг.