ПОРЯДОК

роботи із зверненнями громадян

І. Загальні положення

Цей Порядок розроблено згідно з Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою визначення основних вимог до організації розгляду письмових звернень, проведення особистого прийому громадян керівництвом закладу освіти у кабінеті директора, прийому за місцем проживання громадян.

 1. Порядок опрацювання та розгляду письмових звернень
 2. Письмове звернення – це викладені в письмовій формі пропозиції, заяви, скарги, що направлені поштою або передані громадянином особисточи через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені згідно зчинним законодавством.
 3. Письмові звернення можуть бути:
 • індивідуальні – звернення, що подані окремою особою;
 • колективні – звернення, що подані групою осіб;
 • повторні:
 1. викладені громадянином або групою осіб у письмовій формі

пропозиції, заяви, скарги виключно з тих питань, які вже були викладені впопередніх зверненнях і які розглянуті по суті, при цьому немає нових даних або фактів, що потребують додаткового вирішення;

 1. якщо у зверненні оскаржуються рішення, прийняті при попередньому розгляді в облдержадміністрації;
 2. якщо у зверненні повідомляється про несвоєчасний розгляд питань, коли термін розгляду порушено і заявник не отримав відповіді;
 3. не вирішені по суті чи не в повному обсязі розглянуті питання,підняті в попередньому зверненні;
 4. дублетні – це пропозиції, заяви, скарги одного й того ж громадянина (або однієї і тієї ж групи осіб) з одного і того ж питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на розгляд від державних органів вищого рівня або інших установ, організацій, ЗМІ за належністю до облдержадміністрації для їх вирішення по суті, якщо останні вже отримали звернення відповідного змісту, при цьому дублетні звернення до групи повторних звернень не відносяться;
 5. анонімні – письмові звернення, не підписані автором (авторами), без зазначення місця проживання, а також такі, по яких неможливо встановити авторство.
 6. Листи громадян, що надійшли на адресу закладу освітипоштою, отримує методист та в день отримання передає директору.
 • перевіряєнаявність конверта та додатків до листа, а також його відповідність вимогам, що зазначені у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»; визначає суть, характер і короткий зміст звернення;
 • перевіряє, чи є воно повторним або дублетним; реєструює(заносять до журналу прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання або роботи, телефон заявника, назву організації, індекс, дату супровідного листа, якщо звернення надійшло з інших органів, дати і реєстраційні індекси попередніх звернень), робить позначку «повторно», якщо звернення є таким, та додають особову справу заявника з попереднім зверненням і листуванням по ньому; якщо звернення взято на контроль органом влади вищого рівня, ставлять штамп «особливий контроль».
 1. Прийом, попередній розгляд та реєстрація звернень у закладі освітиздійснюється у день надходження.
 2. Листи Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», а також звернення, що надійшли на розгляд за дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України або Голови Верховної Ради України, розглядаються особисто директором, а в разі його відсутності – методистом.
 3. Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» (тобто, у ньому не вказано прізвище, ім’я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати не викладено суть порушеного питання), повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через 10 днів від дня його надходження. Копія такого звернення залишається у закладі.

Рішення про повернення звернення авторові приймає директор. Відповідь заявнику з роз’ясненням ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» готує директор.

 1. Анонімні звернення розгляду не підлягають.
 2. Письмові звернення, в яких порушені питання, вирішення яких не належить до повноважень ЦНТТУМ, пересилаються для розгляду за належністю органу, до компетенції якого відноситься вирішення питання по суті, у термін не більше 5 робочих днів із дня надходження до відповідних органів, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Рішення про направлення звернення за належністю приймає директор. Звернення направляється визначеному органу разом із супровідним листом, у якому міститься прохання повідомити заявника про результати розгляду його звернення.

 1. Опрацьовані листи реєструються у журналі звернення громадян.
 2. Директор знайомиться зі змістом звернення, визначають виконавця, до компетенції якого відноситься вирішення зазначених у зверненні питань, готують проект доручення і передають звернення на розгляд виконавцям. У разі потреби вносять пропозиції щодо комісійного розгляду звернення, із виїздом на місце або за участю заявника, а також визначення заходів щодо вирішення питання і розв’язання проблем, які є підставою для звернення.
 3. Розглянуті дирекцією письмові звернення підлягають для опрацювання резолюції (доручення) і направлення звернення на розгляд відповідним виконавцям. У журналі реєстрації звернень громадян робиться запис про дату надходження звернень до закладу.
 4. Контролю за вирішенням питань, що зазначені у зверненнях громадян, підлягають:

листи, про результати розгляду яких необхідно повідомити органи влади вищого рівня або організації;

листи, в резолюції по яких указано конкретні завдання та терміни.

 1. Виконавці:
 • заносять до журналу реєстрації звернень громадянрезолюції керівництва та дату контролю;
 • готують для відправки оригінали звернень з додатками та необхідну кількість копій звернень, якщо виконавців декілька. На оригіналі звернення ставитьсязапис  «Взято на контроль. Додаток підлягає поверненню»;
 • друкують повідомлення авторам про отримання звернення та порядок їх розгляду, якщо звернення не взято на контроль;
 • складають реєстр відправлень повідомлень авторам звернень .
 1. Контроль за своєчасним розглядом звернень, виконанням доручень керівництва  покладається на методиста.
 2. Термін розгляду звернень установлюється керівництвом закладу освітивідповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

Рішення про продовження терміну розгляду до 45 днів з моменту надходження звернення приймає керівництво закладу, на підставі обґрунтованого подання виконавця з наступним повідомленням про зазначене заявника.

Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття їх на контроль.

 1. Звернення, на які даються попередні відповіді та інформації, із контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення та вжиття заходів щодо вирішення порушених у зверненні питань, в іншому випадку – інформація передається керівництву для ознайомлення та погодження продовження терміну або встановлення додаткового контролю, відповідне доручення направляється виконавцю.

III. Вирішення питань, що порушені у зверненнях громадян, і надання відповідей заявникам

 1. Виконавці, які розглядають звернення громадян, зобов’язані уважно вивчити зміст звернення, факти, що наведені у листі, та питання, що потребують вирішення. У разі потреби вимагати у виконавців матеріали та з виїздом на місця перевіряти факти, що викладені у зверненні, уживати інших заходів для об’єктивного вирішення поставлених авторами звернень питань, з’ясовувати обставини, усувати причини та умови, які спонукають громадян скаржитися, якщо це не суперечить чинному законодавству.

Безпосередні виконавці при здійсненні перевірок за зверненнями громадян у разі необхідності спілкуються з їх авторами, з’ясовують усі порушені питання та обставини, ґрунтовно аналізують отриману інформацію, вживають заходів щодо захисту конституційних прав громадян у межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.

 1. За результатами розгляду звернення складається мотивований висновок, який має містити об’єктивний аналіз усіх зібраних матеріалів, на підставі якого готується копія або проект відповіді заявнику. Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних   відповідей   за   зверненнями   громадян,   порушення   строків, установлених законодавством, безпідставна передача розгляду звернень іншим органам.
 2. За результатами розгляду звернень надається письмова відповідь заявникам за підписом керівника закладу.
 3. Якщо звернення контролювалося органом влади вищого рівня, то інформації готуються в такому порядку:
 • інформація Президенту України, Прем’єр-міністру України, Голові Верховної Ради України за результатами розгляду звернень громадян готується виконавцями тільки за підписом голови облдержадміністрації (у разі його відсутності – виконуючим його обов’язки), заступниками голови облдержадміністрації відповідно до функціонального розподілу обов’язків, візується виконавцем і помічником голови облдержадміністрації;
 • інформація до Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України та інших центральних органів виконавчої влади готується виконавцями за підписом першого заступника, заступників голови обласної державної адміністрації, заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), візується виконавцем і відповідними помічниками заступників голови облдержадміністрації.
 1. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмової відповіді заявнику покладається на посадових осіб, яким доручено розгляд звернень.
 2. Звернення вважаються вирішеними, якщо розглянуто всі поставлені в них питання, вжиті необхідні заходи, заявникам надані вичерпні відповіді. Не допускається визнання заяв чи скарг необгрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень.
 3. Відповідь інвалідам Великої Вітчизняної війни, звернення яких надійшли до закладу  та розглянуті директором закладу , надаються за його особистим підписом або згідно з дорученням – методистам.
 4. Проекти відповідей готують виконавці, згідно з резолюціями керівництва,та надають їх відповідним помічникам для ознайомлення і погодження, після чого передають до відділу не пізніше ніж за 2 робочих дні до настання терміну виконання.
 5. Якщо виконавців, згідно з резолюціями, декілька, збір інформації та узагальнення для надання відповіді громадянину здійснює виконавець, зазначений першим.
 6. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян (якщо звернення підписали двоє та більше громадян) направляється на ім’я того громадянина, чий підпис у зверненні перший або адреса якого вказана.
 7. Підписані керівництвом  відповіді заявникам оформлюються і надаються у відповідні терміни.

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.