Статут ЦНТТУМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Первомайської
міської ради
від 27 травня 2011 року № 22
Міський голова
___________ Л.Г.Дромашко

ПОГОДЖЕНО

Управлінням освіти

Первомайської міської ради

Начальник управління освіти

___________  Г.Ф.Остапенко

 

 

Нова редакція статуту

Первомайського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді

 

 

 

 

Прийнято загальними зборами

трудового колективу

від 10 лютого 2011 року

 

Первомайськ

2011 рік

І. Загальні положення

 

 • Первомайський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді (в подальшому «ЦНТТУМ») здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та поза навчальний час. Надає додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.
 • У своїй діяльності ЦНТТУМ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про позашкільні заклади, наказами управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, управління освіти Первомайської міської ради, рішеннями органів місцевого самоврядування, цим статутом.
 • Мова навчання і виховання у ЦНТТУМ українська.
 • ЦНТТУМ несе відповідальність перед суспільством і державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільної освіти, збереження життя і здоров’я дітей під час навчання і виховної роботи з ними.

 

ІІ. Організаційно – правові засади діяльності ЦНТТУМ

 

2.1. Засновником ЦНТТУМ є Первомайська міська рада Миколаївської області. Засновник через управління освіти Первомайської міської ради здійснює фінансування позашкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

2.2. ЦНТТУМ є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер та може мати рахунки в органах Державного казначейства. За рішенням засновника (власника) бухгалтерський облік та звітність здійснюється центральною бухгалтерією.

2.3.Адреса ЦНТТУМ:

Миколаївська обл.

місто Первомайськ

вулиця Грушевського, 10

2.4. Основними завданнями ЦНТТУМ є:

 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості і формування її соціального суспільного досвіду;
 • виховання поваги до Конституції України, любові до України, поваги до народних обрядів, традицій, національних цінностей українського народу;
 • задоволення потреб у вихованців, учнів і слухачів в професіональному самовизначенні і творчій самореалізації;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих та талановитих дітей;
 • сприяння науково-технічної творчості в школах міста шляхом надання методичної допомоги;
 • формування здорового способу життя.
  • Навчальний рік у ЦНТТУМ починається 1 вересня. Комплектування гуртків здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка. У канікулярні, вихідні та святкові дні ЦНТТУМ може працювати за окремим планом, затвердженим керівником.
  • ЦНТТУМ працює за річним планом роботи, самостійно розробляє і затверджує свою структуру і плани роботи відповідно до інтересів вихованців, учнів, слухачів.
  • Навчально-виховний процес у ЦНТТУМ здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, затвердженими управлінням освіти Первомайської міської ради.
  • Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів.
  • Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типового навчального плану.
  • Прийом до ЦНТТУМ здійснюється протягом навчального року (в міру закінчення комплектування груп) за бажанням вихованців, учнів слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, на без конкурсній основі. До ЦНТТУМ, як правило, приймаються вихованці, учні і слухачі віком від 5 до 18 років.
  • Навчання у ЦНТТУМ здійснюється в одновікових та різновікових групах.

Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психологічних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Секція –  це  об’єднання  вихованців,  учнів  і  слухачів для проведення дослідницької,  пошукової та експериментальної роботи з різних   проблем   науки,   техніки,   мистецтва,   а   також   за спортивно-технічним,  туристсько-краєзнавчим  або  іншим  напрямом діяльності.

Студія –  це об’єднання вихованців,  учнів і слухачів з різних видів  або   жанрів   мистецтва:   музичного,   вокально-хорового, театрального,     хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського,       образотворчого,  декоративно-ужиткового,    кіно-,    відео-,    фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського.

 • Середня наповнюваність гуртків ЦНТТУМ становить 10-15 вихованців, учнів, слухачів. В гуртках початкового рівня чисельний склад становить 15 чоловік, основного рівня – 12 чоловік, вищого рівня – 10 чоловік. З дозволу директора Центру і при згоді керівника гуртка в його роботі можуть брати участь батьки вихованців, учнів, слухачів.
 • Тривалість заняття встановлюється з врахуванням психофізичного розвитку дітей, допустимого навантаження. Тривалість занять у гуртках спортивно-технічного, технічно та радіо конструкторського профілю становить 4-9 годин на тиждень, підготовчо-технічного профілю – 4-8 годин на тиждень, наукові товариства – 4-9 годин на тиждень.

Тривалість одного заняття (уроку) для гуртківців:

 • віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
 • старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом        керівника гуртка.

 • При підготовці до змагань, конкурсів, виставок керівникам гуртків надається право не раніше, як за два місяці до терміна проведення масових заходів комплектувати команду-групу вихованців, учнів, слухачів для проведення зборів і займатися з ними згідно з Положенням про змагання, виставки, конкурси.
 • В період проведення змагань, конкурсів, виставок, походів та екскурсій керівники гуртків табелюються в залежності від фактично відпрацьованих годин (але не більше 8 годин на день), або їм надаються відгули за фактично відпрацьовані години.

2.16.В період канікул ЦНТТУМ проводить різноманітну роботу з вихованцями, учнями, слухачами, в тому числі походи, змагання екскурсії, учбово-тренувальні збори. Заняття можуть проводитися з повним або змінним складом гуртківців.

2.17.У літній час ЦНТТУМ організовує роботу профільного табору з окремих напрямків науково-технічної творчості.

2.18. ЦНТТУМ організовує роботу як на базі власних приміщень, так і в приміщеннях загальноосвітніх шкіл міста та на філіях за місцем проживання дітей та підлітків:

– вул. Корабельна, 29;

– вул. Юності, 7.

Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи, позашкільним навчальним закладам надаються в користування (оренду) спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається міською радою відповідно до законодавства.

У випадках, передбачених законодавством, Центр науково-технічної творчості учнівської молоді  має право надавати платні послуги за напрямками діяльності позашкільного навчального закладу.

2.19. ЦНТТУМ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків.

З метою удосконалення системи навчання і виховання може бути створена методична рада.

Методичні об’єднання створюються у позашкільному навчальному закладі для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями учнями, слухачами позашкільної освіти за різними напрямами.

Відділи створюються в позашкільному навчальному закладі за наявності груп одного або кількох споріднених напрямів.

 • З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів, слухачів ЦНТТУМ організує і проводить змагання, виставки, конкурси, навчально-тренувальні збори.
 • За результатами навчання ЦНТТУМ видає випускникам відповідні документи про позашкільну освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити, видається свідоцтво (посвідчення), яке затверджене Міністерством освіти і науки. Виготовлення свідоцтв (посвідчень) здійснюється за рахунок коштів засновника ЦНТТУМ.

 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

 • Учасниками навчально-виховного процесу в ЦНТТУМ є:
 • вихованці, учні, слухачі;
 • директор, методист, культорганізатор;
 • керівники гуртків;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, громадських організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
  • Вихованці, учні, слухачі ЦНТТУМ мають право на :
 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • навчання в декількох гуртках; відвідування заняття поза розкладом (з іншою групою);
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування матеріально-технічною базою ЦНТТУМ;
 • участь у змаганнях, виставках, конкурсах, різних видах навчальної та науково-практичної роботи;
 • представлення в органах громадського самоуправління ЦНТТУМ;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства.
  • Вихованці, учні, слухачі ЦНТТУМ зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • дотримуватись морально-етичних норм;
 • брати участь у масових заходах, які проводить ЦНТТУМ;
 • бережливо ставитись до матеріально-технічної бази ЦНТТУМ;
 • дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • регулярно відвідувати заняття гуртка;
 • пропагувати діяльність ЦНТТУМ, гуртка в школах та за місцем проживання.
  • Педагогічні працівники мають право на :
 • внесення керівництву ЦНТТУМ пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів, слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь в роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експерементальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями слухачами;
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в громадських об’єднаннях, які не заборонені законодавством.
  • Педагогічні працівники ЦНТТУМ зобов’язані:
 • виконувати навчальні плани і програми;
 • надавати якісні знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів, слухачів;
 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей вихованців, учнів, слухачів, надавати їм знання, формувати вміння і навички відповідно до їх запитів і задатків;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями, учнями, слухачами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців, учнів, слухачів, виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров’я вихованців, учнів, слухачів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • готувати методичні розробки з напрямків діяльності гуртка;
 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків;
 • дотримуватися вимог статуту ЦНТТУМ, виконувати правила внутрішнього трудового порядку та посадові обов’язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради ЦНТТУМ;
 • виконувати накази і розпорядження директору ЦНТТУМ, органів місцевого самоврядування;
 • зберігати матеріальну –технічну базу, підтримувати в належному стані приміщення та обладнання, закріплене за ними;
 • виховувати повагу до старших віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
 • виховувати повагу до старших віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі.
  • Керівники гуртків працюють за розкладом занять, затвердженого директором і погодженого з профспілковим комітетом.
  • Обсяг педагогічного навантаження визначається директором згідно з законодавством і затверджується управлінням освіти.
  • Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців, учнів, слухачів позашкільного навчального закладу, протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.
  • Педагогічні працівники ЦНТТУМ підлягають атестації один раз на

п’ять років відповідно до порядку, встановленому міністерством освіти і науки України.

 • Батьки вихованців, учнів, слухачів та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківського комітету;
 • звертатись до управління освіти, директора ЦНТТУМ з питань навчання та виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ЦНТТУМ;
 • захищати законні інтереси вихованців, учнів і слухачів в органах громадського самоуправління ЦНТТУМ та у відповідних державних судових органах.

ІV. Управління ЦЦНТТУМ.

 

4.1. Керівництво ЦНТТУМ здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2. Директор ЦНТТУМ:

 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня педпрацівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань і умінь та навичок вихованців, учнів, слухачів;
 • створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • за узгодженням засновника майна розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ЦНТТУМ;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків ЦНТТУМ, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або органах державного казначейства;
 • установлює надбавки, доплати, премії працівника ЦНТТУМ відповідно до законодавства;
 • представляє ЦНТТУМ у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності ЦНТТУМ;
 • забезпечує право вихованців, учнів, слухачів на захист від будь –яких форм фізичного або психічного насильства;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, представників підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників ЦНТТУМ;
 • затверджує посадові обов’язку працівників ЦНТТУМ.

4.3. Директор ЦНТТУМ є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління ЦНТТУМ.

4.4. Педагогічна рада:

 • розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи ЦНТТУМ, гуртків, а також питання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки та охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ЦНТТУМ;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації керівників гуртків, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • порушує питання про заохочення педагогічних працівників;
 • створює у разі потреб експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи.

4.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до  потреб ЦНТТУМ. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рік.

4.6. Органом громадського самоврядування ЦНТТУМ є загальні збори колективу. В період між загальними зборами діє рада Центру. Засідання ради є правомочними, якщо в ньому бере участь, не менше двох третин її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер.

4.7. Рада ЦНТТУМ:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • вносить пропозиції щодо перспектив розвитку навчання і виховання, розглядає заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення умов роботи працівників;
 • визначає шляхи співробітництва ЦНТТУМ з іншими державними і громадськими інститутами;
 • вступає з ініціативою розірвання трудових угод з особами, які не відповідають займаній посаді;
 • в межах діючого законодавства вживає необхідних заходів щодо захисту самоврядності ЦНТТУМ, педагогічних працівників і директора від необґрунтованого втручання в їхню професійну і службову діяльність;
 • контролює використання позабюджетних коштів ЦНТТУМ;

4.8. В ЦНТТУМ за рішенням батьківських зборів може бути створена і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети.

 

 1. Фінансово – господарська діяльність

 та матеріально-технічна база ЦНТТУМ

 

5.1. ЦНТТУМ здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

5.2. Додатковими джерелами фінансування є:

 • кошти одержані від надання платних послуг;
 • добровільні внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
 • кошти гуманітарної допомоги;
 • кредити банків;
 • інші надходження.

Кошти, отримані ЦНТТУМ з додаткових джерел фінансування,

використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим статутом.

5.3. ЦНТТУМ залишає за головним розпорядником бюджетних коштів право здійснювати внутрішній контроль за повнотою надходжень коштів, отриманих розпорядником коштів нижчого рівня, їх витрачанням та перерозподілом у разі потреби.

5.4. Матеріально-технічна база ЦНТТУМ включає приміщення, споруди, земельну ділянку, обладнання, нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

5.5. ЦНТТУМ за погодженням із засновником має право:

 • на придбання та оренду необхідного йому обладнання та інших матеріальних ресурсів;
 • на отримання допомоги, послуг від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • за погодженням засновника майна на здавання в оренду приміщень, споруд, обладнання фізичним та юридичним особам згідно із законодавством;
 • на фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу

5.6. Збитки, заподіяні ЦНТТУМ в результаті порушення його майнових прав іншими юридичними і фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

VІ. Діяльність ЦНТТУМ у рамках міжнародного співробітництва.

 

6.1. Центр за наявності власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

 

VІІ. Державний контроль за діяльністю ЦНТТУМ.

 

7.1. Контроль за діяльністю ЦНТТУМ здійснює орган місцевого самоврядування та його виконавчі органи.

7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю ЦНТТУМ є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

 

VІІІ. Реорганізація та ліквідація ЦНТТУМ.

 

8.1. ЦНТТУМ припиняє свою діяльність в результаті передання всього свого майна, прав таобов’язків іншим юридичним особам — правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновником підприємства або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом.

8.2. ЦНТТУМ є таким, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

8.3. Ліквідація ЦНТТУМ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником, або іншим органом, визначеним законом. Орган який прийняв рішення про ліквідацію ЦНТТУМ, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензії кредиторами, що не можуть  бути менш, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

8.4. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію ЦНТТУМ, вміщує в друкованих органах відповідні до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості ЦНТТУМ, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію ЦНТТУМ.

8.5.Ліквідаційна комісія розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законом порядку.

8.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами підприємства. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені ЦНТТУМ.

 

ІХ. Внесення змін і доповнень до статуту

 

9.1. Зміни і доповнення до статуту проводяться за рішенням засновника, затверджуються  Первомайською міською радою та підлягають державній реєстрації.