ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  Первомайського

центру – науково технічної

творчості учнівської молоді

________ Ірина СЕМЕНОВА

наказ № ____ від ___ лютого 2023 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань призначення  страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням

Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді

І. Загальні положення

1.1. Комісія з питань призначення  страхових виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – комісія) створюється з метою забезпечення правильності нарахування та виплати допомоги застрахованим особам.

1.2. Комісія у своїй роботі керується Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. №1105-ХІV (у редакції Закону України від 21.09.2022 р. №6220-ІХ), цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, та цим Положенням. Положення про комісію визначає основні завдання, сферу дії, перелік повноважень, організаційні засади членів комісії.

1.3. Організація роботи комісії здійснюється на паритетних засадах її членами, делегованими до неї керівником закладу та представником застрахованих осіб (представницькими сторонами).

Представником застрахованих осіб є профспілкова організація закладу освіти. Члени комісії делегуються кожною представницькою стороною самостійно у рівній кількості залежно від чисельності застрахованих осіб у закладі. Члени комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах. Строк повноважень членів комісії та їх кількість від кожної сторони встановлюються спільним рішенням представницьких сторін. Персональний склад комісії затверджується наказом керівника закладу освіти.

1.4. Комісія із соціального страхування закладу освіти створюється при чисельності застрахованих осіб понад 15 працюючих. При чисельності в закладі застрахованих осіб 15 і менше на загальних зборах працівників обирається уповноважений із соціального страхування закладу. Уповноважений здійснює свої повноваження відповідно до цього Положення.

1.5. Комісія із соціального страхування підзвітна керівнику закладу освіти та представнику застрахованих осіб.

1.6. Керівник закладу освіти та представник застрахованих осіб сприяють роботі комісії із соціального страхування, створюючи для цього необхідні умови шляхом надання приміщення з відповідним обладнанням для проведення її засідань та узгодження питань про їх проведення у зручний для членів комісії час.

1.7. На керівника закладу та представника застрахованих осіб покладається забезпечення комісії із соціального страхування інформаційними та довідковими матеріалами.

1.9. У разі складання повноважень комісія із соціального страхування створюється (обирається) у місячний строк після державної реєстрації (перереєстрації) виконавчого органу в порядку, визначеному чинним законодавством.

II. Права і обов’язки комісії (уповноваженого) із соціального страхування

2.1. Комісія із соціального страхування міської ради має право:

– отримувати від роботодавця відомості щодо суми фінансування Пенсійним фондом для надання матеріального забезпечення найманим працівникам;

– отримувати від робочого органу виконавчої дирекції Пенсійного фонду або його відділення безкоштовні консультації з питань застосування законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

– звертатися за необхідності до робочих органів виконавчої дирекції Пенсійного фонду або його відділень щодо перевірки правильності видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам підприємства;

– перевіряти дотримання застрахованими особами режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності;

– звертатися до робочих органів виконавчої дирекції Пенсійного фонду або його відділень у разі спору між комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та роботодавцем із питань надання матеріального забезпечення застрахованим особам підприємства, а також у випадку невиконання роботодавцем рішень комісії (уповноваженого);

– вносити до робочих органів виконавчої дирекції Пенсійного фонду або його відділень пропозиції по організації та удосконаленню роботи по соціальному страхуванню на підприємствах.

2.2. Комісія із соціального страхування зобов’язана:

– приймати рішення про призначення матеріального забезпечення;

– приймати рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення, про припинення його виплати (повністю або частково), розглядати підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення;

– здійснювати контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам роботодавцем за рахунок коштів Пенсійного фонду як за власною ініціативою, так і у зв’язку із зверненням застрахованих осіб;

– вживати заходів по своєчасному наданню на підприємстві застрахованим особам матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

– брати участь у перевірках, що здійснюються на підприємстві робочими органами виконавчої дирекції Пенсійного фонду з питань правильності використання страхових коштів, надавати контролюючим органам необхідні документи та пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

– здійснювати заходи по усуненню виявлених комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства та контролюючими органами порушень з питань надання матеріального забезпечення, використання страхових коштів.

III. Повноваження комісії із соціального страхування

3.1. Комісія із соціального страхування:

3.1.1. Приймає рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення (допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та пологах, на поховання) і передає його роботодавцю для проведення виплат, здійснення розрахунків тощо. Приймає рішення про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково). Перевіряє правильність видачі та заповнення документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення.

3.1.2. Здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам.

3.1.3. Бере участь у перевірках організації медичного обслуговування застрахованих осіб лікувально-профілактичним закладом, що розташований на підприємстві, дотримання хворими призначеного режиму лікування. Веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30-40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40- 50 днів), а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв’язку із невиробничими травмами, аналізує, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

3.1.4. Здійснює контроль за своєчасним направленням до відділення робочого органу виконавчої дирекції Пенсійного фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення. Проводить щоквартально аналіз використання коштів Фонду на підприємстві.

3.1.5. Вносить пропозиції роботодавцю щодо відшкодування Пенсійному фонду витрат по коштах, проведених із порушенням чинного законодавства або використаних не за призначенням, ініціює перед робочим органом виконавчої дирекції Пенсійного фонду або його відділенням питання про відшкодування витрат на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку із травматизмом невиробничого характеру у випадках, якщо це сталося з вини інших юридичних або фізичних осіб.

3.1.6. Розглядає скарги працівників закладу освіти  на рішення комісії із соціального страхування по наданню матеріального забезпечення за рахунок коштів Пенсійного фонду, здійснює заходи по розв’язанню викладених у них питань.

3.1.7. Проводить роз’яснювальну роботу та надає консультації з питань надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Пенсійного фонду.

3.1.8. Забезпечує гласність роботи комісії із соціального страхування з питань надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Пенсійного фонду.

3.2. Уповноважений із соціального страхування здійснює функції, передбачені цим розділом.

3.3. Робочі групи (представники) комісії із соціального страхування, створені (призначені) відповідно до пункту 1.5 цього Положення, за функціональним розподілом обов’язків виконують практичну роботу з окремих повноважень комісії, визначених у розділі III цього Положення. Зокрема: призначають встановлені законодавством види матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; за необхідності звертаються до робочого органу виконавчої дирекції Пенсійного фонду та його відділення щодо перевірки правильності видачі документів, які є підставою для надання допомоги; розробляють пропозиції щодо заходів по зменшенню витрат по тимчасовій непрацездатності, зниженню рівня захворюваності на підприємстві; ведуть діловодство комісії тощо.

IV. Організація роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування

4.1. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Члени комісії беруть участь у її засіданнях особисто без права передання своїх повноважень іншим посадовим особам. Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні більше половини її членів за наявності представника кожної сторони. Засідання комісії протоколюється. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови є вирішальним. Якщо член комісії з будь-яких причин позбавляється своїх повноважень, сторона, яку він представляє, має делегувати іншого представника на строк повноважень комісії.

4.2. На першому засіданні комісії відкритим голосуванням обирається її голова та заступник голови комісії, які мають представляти різні представницькі сторони. Голова комісії та його заступник є відповідальними за невиконання своїх повноважень перед комісією. Вони можуть бути позбавлені своїх повноважень за особистим проханням, за ініціативою членів комісії (більшості від загальної їх кількості), за поданням робочого органу відділення Фонду.

4.4. Рішення комісії оформлюються протоколом.

V. Вирішення спорів

Рішення комісії із соціального страхування про призначення або відмову у призначенні матеріального забезпечення може бути оскарженим застрахованою особою до відділення робочого органу виконавчої дирекції Пенсійного фонду, де перебуває на обліку міська рада, протягом 5 днів із моменту отримання повідомлення про таке призначення або відмову, що не позбавляє права застрахованої особи звернутися з цих питань до суду.

 

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.