ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційне навчання

в Первомайському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в Первомайському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Розроблено відповідно до Положення про дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235.) та Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої 20 грудня 2000р. МОН України.

1.2. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності  людини,  який  відбувається  в  основному  за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому (онлайн) середовищі, яке функціонує на  базі  сучасних  психолого-педагогічних  та  інформаційно-комунікаційних технологій.

1.3. Це Положення поширюється на всі форми дистанційного навчання у Первомайському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді та є невід’ємною частиною дистанційної освіти загалом в Україні;

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом  застосування  у  навчанні  сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки учнівської молоді до набуття певних знань і навичок, здобуття професійних умінь, підвищення фахової майстерності та підготовки до вступу у заклади вищої освіти (далі – ЗВО).

1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення для молодої людини можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі, інші онлайн канали мережі інтернет;

веб-ресурси навчальних програм, у тому числі дистанційні курси, систематизоване  зібрання  інформації  та  засобів  навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних програм, яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою  веб-браузера  та  інших  доступних  користувачеві програмних засобів;

веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність  веб-ресурсів  навчальних  програм,  програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;

дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу в ЦНТТУМ, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає  можливість  отримання  випускниками  документів державного  зразка  про  відповідний  освітній  або  освітньо-кваліфікаційний рівень;

інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання -технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних програм, а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

психолого-педагогічні  технології  дистанційного  навчання  – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);

система  управління  веб-ресурсами  навчальних  програм  – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

система  управління дистанційним навчанням –  програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу;

суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (вихованець, слухач, учень), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти, тренери, керівники гуртків тощо);

технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

ІІ. Реалізація дистанційного навчання

2.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

застосування дистанційної форми як окремої форми навчання відповідно до Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти (Наказ МОН №536 від 23.04.2019 р. Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, зареєстрований у Міністерстві юстиції за № 547/93518 від 22.05.2019 р.), Положення про індивідуальну формуздобуття загальної середньої освіти (Наказ МОН від 10.07.2019 № 955 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за № 852/33823 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8); використання  технологій  дистанційного  навчання  для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Запровадження дистанційної форми навчання в ЦНТТУМ здійснюється відповідно до наказів, листів та розпорядчих документів МОН України. Дистанційна форма навчання в ЦНТТУМ запроваджується відповідно до рішення педагогічної ради, погодженого з органом управлінням освіти Первомайської міської ради та за наявності кадрового і системотехнічного забезпечення, визначеного ЗПО згідно з розділом V цього Положення.

2.3.  Підготовка,  перепідготовка,  підвищення  кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються  у  ЗПО  за  ліцензованими,  акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).

2.4. Дистанційне навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів ЦНТТУМ, що затверджуються наказом керівника ЦНТТУМ.

Дистанційне навчання організовується для вихованців, які:

з будь-яких причин (стан здоров’я, проживання за межею пішохідної доступності до ЦНТТУМ, надзвичайні ситуації природного або техногенного  характеру,  воєнний  конфлікт,  проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі;

за  результатами  останнього  річного  оцінювання  освітніх досягнень опанували програмовий матеріал у складі творчого учнівського об’єднання (далі – ТУО) на високому рівні.

Зарахування (переведення) на дистанційну форму навчання здійснюється за письмовою заявою повнолітньої особи та/або батьків (одного із батьків) або законного представника неповнолітньої особи. Приймання відповідних заяв вихованців закладу закінчується до початку другого семестру навчання. Рішення щодо організації навчання за дистанційною формою приймається педагогічною радою та оформлюється наказом керівника ЦНТТУМ.

Рішення щодо продовження навчання вихованця (вихованців) за дистанційною формою розглядається педагогічною радою ЦНТТУМ щорічно під час його (їх) переведення на наступний рік навчання.

У  випадку  припинення  (відсутності)  причин  (обставин), визначених абзацами третім – п’ятим цього пункту, вихованець згідно з рішенням педагогічної ради ЦНТТУМ припиняє навчання за дистанційною формою та згідно з власним рішенням (у разі досягнення повноліття) або рішенням батьків (одного із батьків) або законного представника і відповідно до законодавства може продовжити здобуття позашкільної освіти за іншою формою навчання у цьому ж ЦНТТУМ або в іншому навчальному закладі системи позашкільної освіти за місцем проживання.

2.5. Строк навчання вихованців за дистанційною формою встановлюється ЦНТТУМ має бути не меншим, ніж за очною формою за відповідними  освітньо-кваліфікаційними  рівнями,  напрямами підготовки та спеціальностями.

2.6. Кількість вихованців ЦНТТУМ, що навчаються за дистанційною формою, визначається відповідно до рішення педагогічної ради ЦНТТУМ в  межах  законодавчо  встановленого  обсягу  підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації) за очною формою навчання. При цьому норматив чисельності вихованців що навчаються у ЦНТТУМ за дистанційною формою, повинен відповідати нормам Закону України «Про позашкільну освіту» та Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року № 433 (із змінами).

2.7. Веб-ресурси, що використовуються у ЦНТТУМ для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у ЦНТТУМ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється навчальним закладом.

2.8. Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення гуртової або індивідуальної форм навчання можуть використовуватись за наявності кадрового та системотехнічного забезпечення.

2.9. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі ЦНТТУМ приймається педагогічною.

ІІІ. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

3.1. Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; професійно-практична підготовка; контрольно-залікові заходи.

3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, веб-семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

3.3. Лекція, консультація, семінар, практичні заняття, контрольні та залікові заходи проводяться з вихованцями дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

3.4.  Отримання  навчальних  матеріалів,  спілкування  між суб’єктами під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

3.5. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається навчальною програмою.

3.6. Заняття, які потребують опанування вихованцями творчих здібностей проводиться або транслюються зі спеціально обладнаних навчальних кабінетів, лабораторій або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і відеофрагментів.

3.7. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що визначається навчальною програмою.

3.8. Практична підготовка вихованців, які здобувають освіту за дистанційною  формою  навчання,  проводиться  за  окремо затвердженим переліком документів, у складі Освітньої програми ЗПО.

3.9. Контрольні заходи з навчальної дисципліни при здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у ЦНТТУМ включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені ЦНТТУМ контролі знань, умінь та навичок, набутих вихованцем у процесі навчання. Усі контрольні заходи у ЦНТТУМ здійснюються відповідно до рішення навчального закладу дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференцій зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

3.10. Випускникам, які в установленому порядку склали кваліфікаційні іспити по завершенню дистанційного навчання, видається документ про позашкільну освіту. згідно зі статті 18 Закону України «Про позашкільну освіту».

ІV. Особливості організації навчального процесу з

використанням технологій дистанційного навчання

4.1. У ЦНТТУМ використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване насамперед на такі категорії вихованців:

  • особи з особливими потребами;
  • обдаровані діти та молодь, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми;
  • особи, які  проживають  у  географічно  віддалених  і важкодоступних до ЦНТТУМ населених пунктах;
  • особи, що перебувають на зоні, де здійснюються карантинні заходи, які унеможливлюють вільне пересування місцевістю.

4.2.  Технології  дистанційного  навчання  ЦНТТУМ використовуває при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; під час хвороби вихованців; тощо.

4.3. Перелік навчальних програм, видів навчальних занять, які здійснюються за технологіями дистанційного навчання, визначаються ЦНТТУМ за погодженням із законними представниками вихованця.

4.4. Працівники ЦНТТУМ використовують технології дистанційного навчання при організації освітнього процесу за навчальними програмами.

4.5. Працівники ЦНТТУМ при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть використовувати для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольно-результуючих заходів, а також при здійсненні навчальних занять.

  1. Забезпечення дистанційного навчання

5.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

методичні  (теоретичні  та  практичні)  рекомендації  щодо розроблення  та  використання  педагогічно-психологічних  та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;

критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;

змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану або навчальної програми підготовки.

5.2. Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела  безперебійного  живлення,  сервери,  обладнання  для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;

інформаційно-комунікаційне  забезпечення  із  пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання навчального закладу цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;

Освітні програми, за якими організовується дистанційне навчання, можуть містити:

методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;

документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);

відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;

мультимедійні лекційні матеріали;

термінологічні словники;

практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;

ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

електронні бібліотеки чи посилання на них;

бібліографії;

інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних програм, необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається Працівники ЦНТТУМ.

Для забезпечення дистанційного навчання працівники ЦНТТУМ можуть створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, які підлягають перевірці у цьому навчальному закладі.

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.