ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді

 

І. Загальні положення

            Положення про академічну доброчесність Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Первомайської міської   ради, Миколаївської  області (далі – Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками, здобувачами освіти Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Первомайської міської   ради, Миколаївської  області.

Положення встановлює моральні принципи і загальні етичні норми у відносинах

між представниками позашкільної спільноти (учасниками освітнього процесу та співробітниками) під час виконання ними своїх обов’язків, які випливають із вимог чинного законодавства України, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших чинних у закладі локальних нормативних актів, на підставі яких розроблено Положення.

1.1. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу  Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді (далі-Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг,  наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права» , Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку.

1.3. Метою Положення про академічну доброчесність є формування в Первомайськомц центрі науково-технічної творчості учнівської молоді системи демократичних відносин між представниками позашкільної спільноти (учасниками освітнього процесу та співробітниками), розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету закладу.

1.4. У цьому Положенні поняття та терміни вживаються у такому значенні:

Діловий етикет – порядок взаємодії та поведінки співробітників і учасників освітнього процесу Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді у процесі спільної діяльності, включаючи ділове листування, прийом на роботу, звернення до керівництва тощо.

 – Корпоративна культура – система принципів, цінностей, переконань, норм поведінки і взаємовідносин, носієм якої є спільнота Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

Корпоративний дух – бажання шкільної спільноти досягти єдиної мети, прагнення до спільного успіху через механізми згуртування, усвідомлення спільності цілей та гармонізації взаємовідносин у Первомайському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді.

 – Співробітник – фізична особа, що перебуває у трудових відносинах із закладом і безпосередньо виконує роботу за трудовим договором.

 – Шкільна спільнота – співробітники та учасники освітнього процесу.

1.5. Завдання Положення:

 • адаптувати систему традиційних корпоративних настанов національної освітньої системи до сучасних реалій для забезпечення і підтримки сприятливого морального клімату в колективі та встановлення й дотримання етичних норм і правил;
 • забезпечити встановлення норм етичної поведінки як усередині колективу, так із зовнішніми спільнотами;
 • підтримувати та виховувати корпоративний дух, атмосферу довіри, взаємної поваги і порядності.

1.6. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу та співробітників Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

ІІ. Принципи академічної доброчесності  закладу освіти

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил , якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

2.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

 

2.4. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

2.5. Академічна доброчесність та корпоративна етика впроваджується через систему принципів:

 • законності;
 • чесності;
 • взаємоповаги;
 • ввічливості;
 • справедливості;
 • відповідальності;
 • прозорості;
 • толерантності.

2.6. Кожен член позашкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

2.7. Офіційне висвітлення діяльності закладу та напрямів його розвитку може здійснювати директор закладу або інша особа за його дорученням.

 2.8. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, викладеною з перекрученням фактів, наклепницькою, ображає людину або може завдати іншої серйозної шкоди закладу, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

2.9. Усі співробітники та учасники освітнього процесу Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді мають уникати провокування дій, пов’язаних із корупційними правопорушеннями. З метою припинення та уникнення таких проявів усі особи, на яких поширюється дія цього Положення, мають право звернутися до управління освіти Первомайської міської ради з відповідною скаргою.

 2.10. Гідним для представників позашкільної спільноти є:

2.10.1. Шанобливе ставлення до символіки закладу: гімну, прапора, емблеми.

2.10.2. Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.10.3. Культура зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу.

 2.10.4. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних. Переговори мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації закладу загалом.

2.11. Неприйнятним для усіх членів позашкільної спільноти є:

2.11.1. Навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти.

 2.11.2. Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання підроблених офіційних документів.

2.11.3. Перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами.

2.11.4. Ведення в закладі політичної, релігійної та іншої пропаганди.

2.11.5. Необґрунтоване використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів.

2.11.6. Вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління в закладі, у тому числі і електронних сигарет, поява у закладі у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння.

2.11.7. Пронесення у заклад зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

ІІІ. Етичні норми педагогічної діяльності.

Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу.

3.1.  Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються:

 3.1. 1. учасниками освітнього процесу шляхом:

 • дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;
 • утвердження позитивного іміджу закладу освіти, примноження його традицій;
 • дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;
 • запобігання корупції, хабарництву;
 • збереження, поліпшення та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;
 • дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм про авторські права;
 • надання правдивої інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;
 • невідворотності відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

3.1.2.здобувачами освіти шляхом:

 • самостійного виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання;
 • особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

3.1.3. педагогічними працівниками шляхом:

 • надання якісних освітніх послуг із використанням у практичній професійній діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;
 • обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;
 • незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;
 • підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно курсової підготовки;
 • дотримання Правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;
 • об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
 • здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 • інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 

ІV. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.2. Положення доводиться до батьківської громади, а також оприлюднюється на сайті закладу.

4.3. Методист, який відповідає за методичну роботу:

4.3.1. Забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок  (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

4.3.2. Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує керівникам гуртків сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

4.4. Педагогічні працівники, у процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу зі здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

4.5 Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списуванння створюється комісія ЦНТТУМ з попередження  списування здобувачами освіти (далі – Комісія).

4.6. Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми)  з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

 1. V. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

5.1. Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

5.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

5.3.  За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
 • відрахування із закладу освіти.

5.3. Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів.

Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

 • ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
 • особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
 • знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
 • оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

5.4. За дії (бездіяльність) щодо  порушення академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законодавством.

 

VІ. Комісія з питань академічної доброчесності

та етики педагогічних працівників

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

6.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад  Комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії – 1 рік.

6.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм  поведінки та правових норм цього Положення  за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

6.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

VIІ. Прикінцеві положення

7.1.Члени позашкільної спільноти мають знати Положення про академічну доброчесність Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Первомайської міської ради,  Миколаївської  області. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

7.2. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення .

7.3. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписом члена позашкільної спільноти. Вихованці Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Первомайської міської ради,  Миколаївської  області ознайомлюються з Положенням в обов’язковому порядку.

7.4. Положення про академічну доброчесність Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Первомайської міської ради, Миколаївської  області затверджується педагогічною радою закладу більшістю голосів, набирає чинності з моменту схвалення  та вводиться в дію наказом директора.

7.5. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким членом позашкільної спільноти за поданням до педагогічної ради Первомайського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Первомайської міської ради,  Миколаївської  області.

 

 

 

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА:

 1. Хартія основних прав Європейського Союзу[Електронний ресурс]: Міжнародний документ від 07.12.2000. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_524
 2. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV з наступними змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 3. Закон України «Про авторське право та суміжні права» [Електронний ресурс]: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII з наступними змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
 4. 4. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. (Набрання чинності 28.09.2017) Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/…/1484- znayomtesya-zakon-u…
 5. 5. Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти Турбівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Липовецької районої ради Вінницької області. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://lypovec-osvita.gov.ua/upload/files/

 

 

 

 

 

 

 

 

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.