Методичний кабінет управління освіти Первомайської міської ради

Центр  науково-технічної творчості учнівської молоді

Обласний конкурс серед педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на кращу методичну розробку з науково-технічного напрямку

 

Інформаційно-методичний посібник

 

«У сізірї Позашкілля»

Первомайськ 2013

У сізір’ї Позашкілля: інформаційно-методичний посібник. – Первомайськ ЦНТТУМ – 2013 – 92 с.

55213  Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Грушевського, 10, ЦНТТУМ,

тел.: 0(5161)4-32-40, E-mail: snttum@mail.ru

 

Редактор та упорядник Король Інна Леонідівна

методист Центру науково-технічної творчості учнівської молоді міста

Читайте в номері

Вступ …………………………………………………………………………. 4
Атмосфера творчої діяльності ЦНТТУМ ……………………… 5
Схема-конспект гурткового заняття …………………………… 10
Аналіз заняття гуртка…………………………………………… 16
Аналіз виховного заходу гуртка………………………………… 17
Ц ілі (мета), з якими адміністрація та методисти закладу можуть  відвідувати заняття гуртків:  18
ПЛАН-КОНСПЕКТ заняття гуртка «Початкове технічне моделювання» (Керівник – Король Інна Леонідівна)  19
ПЛАН-КОНСПЕКТ заняття гуртка «Початкове технічне моделювання» (Керівник – Баранська Ольга Анатолівна)  25
ПЛАН-КОНСПЕКТ занять авіамодельного гуртка (Керівник гуртка Адамський Віталій Віталійович)  31
ПЛАН-КОНСПЕКТ  занять судномодельного гуртка (Керівник гуртка Мітрашевський А.В.)  35
ПЛАН-КОНСПЕКТ заняття гуртка «Судномоделювання» (Керівник гуртка – Савва Артем Юрійович)  40
 ПЛАН-КОНСПЕКТ заняття гуртка «Дизайн та сувеніри» (Керівник гуртка  – Нагальнюк Валентина Петрівна)  45
 ПЛАН-КОНСПЕКТ заняття гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів» (керівник – Архіпова Тетяна Георгіївна)  46
ПЛАН-КОНСПЕКТ заходу гуртка «Технічний дизайн» (Керівник  – Коваль Катерина Петрівна)  56
 ПЛАН-КОНСПЕКТ заняття гуртка «Виготовлення сувенірів» (керівник – Мурзак Катерина Володимирівна)  69
ПЛАН-КОНСПЕКТ заняття гуртка «Кольорові долоньки» (старша група ДНЗ) (Керівник Алазарова Олена Іванівна)  77
СЦЕНАРІЙ науково-практичної конференції (Керівник гуртка Свистунова валентина Михайлівна)  78
 СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ відкриття виставки науково-технічної творчості (методист ЦНТТУМ Король  І.Л)  84

Шановні колеги!

Освіта 21 століття – це освіта для людини. Її основа – розвиваюча, культуро творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і уміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї держави.

Наш час – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і технічної культури набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави вимагають глибокого оновлення системи позашкільної освіти, зумовлюють її інтерактивний і випереджувальний характер.

Входження України у світовий освітній простір зумовлює приведення позашкільних освітніх стандартів до пріоритетності в освіті країни.

Нові соціальні ініціативи Президента України, спрямовані на покращення захисту та розвитку сімї та дитини, є логічним продовженням нової соціальної політики. Робота педагога є, безперечно, однією з найвідповідальніших. Саме від педагога залежить, яким буде майбутнє держави. Тому, і керівники гуртків з досвідом, і ті, хто лише починає працювати, знаходяться в постійному робочому пошуку. як краще побудувати заняття? У якій формі подати навчальний матеріал? Яким чином краще сформувати у дітей ті чи інші навички?

Окрім цих питань педагогів позашкілля хвилює ще низка  інших питань: щодо організації навчально-виховного процесу, контролю та оцінювання навчальних досягнень вихованців у гуртках, ведення гурткової документації, роботи з батьками та вихованцями. Заощадити час дорогоцінний для кожного керівника гуртка, – головна мета даного посібника.

 Атмосфера творчої діяльності ЦНТТУМ

Педагогічний колектив ЦНТТУМ відкрив для себе переваги сучасних форм і методів навчання і виховання, які допомагають створити атмосферу творчої діяльності й допомагають кожній дитині виявити та вдосконалити свої можливості.

На сьогодні в методичній базі закладу напрацьований значний за змістовим наповненням матеріал, що направлений на механізми і фактори стимулювання творчої педагогічної діяльності. Саме тому організаційна та методична діяльність педагогів спрямована на пошук оптимальних педагогічних технологій, здатних якнайповніше забезпечувати інтелектуальні, комунікативні та творчі потреби вдосконалення особистості. Колективом закладу було обрано науково-методичну проблему на 2013-2017 рр.: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій через актуалізацію питань формування соціального досвіду вихованців».

Мета проблеми: розвиток та впровадження інноваційних педагогічних технологій, соціальної, мотиваційної та пізнавальної сфер особистості членів навчального-виховного процесу.

Поза­шкільна освіта доступна кожному жителю міста і забезпечує вільний твор­чий, інтелектуальний і духовний розвиток особистості, відволікає молодь від негативних зовнішніх впливів, допомагає дитині у подоланні психоло­гічних труднощів.

За останні три роки кількість учнівської молоді охопленої допрофільною освітою в закладі зросла в 1,5 разів. Звичайно, поки що, це невеликий відсоток всіх бажаючих, та на це є свої об’єктивні причини, що згодом  вирішаться, адже постійна увага держави до розвитку позашкільної освіти спрямована на створення умов для навчання, виховання, розвитку та соці­алізації дітей і молоді. З боку закладу проводиться значна робота для підвищення рівня пропозицій освіт­ніх послуг та якості позашкільної освіти, які мають відповідати сучасним потребам і попиту учнів, батьків, держави.

Із метою забезпечення якісного змісту освіти в Центрі науково-технічної творчості учнівської молоді систематично оновлюються навчальні програми, роз­робки, впроваджуються у навчально-виховний процес інноваційні техно­логії навчання й виховання. В арсеналі діяльності гуртків науково-технічного напряму є різні фор­ми роботи: заняття, диспути, семінари, науково-практичні конференції, за­хист власних творчих проектів, презентації, тематичні виставки творчих набутків юних техніків, організація змістовного дозвілля, спортивні змагання, що вихову­ють волю, загартовують характер.

Основною метою  програмового матеріалу у закладі є реалізація змісту позашкільної освіти науково-технічного напряму, формування умінь та навичок особистості в процесі технічної творчості, що забезпечує оволодіння пізнавальною, практичною, творчою і соціальною компетентністю.

Основна мета діяльності ЦНТТУМ — розвиток життєвокомпетентної, творчої особистості, здатної успішно самореалізуватися в соціумі як Громадянин, Сім’янин, Творець, Професіонал, носій Культури, .

Стратегічними завданнями розвитку закладу є наступні:

–                 освоєння простору цінностей (моральних, естетичних, цінностей праці) та сприяння формуванню життєвих цінностей та смислів вихованців;

–                  забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку, формування здорового способу життя дітей;

–                 організація змістовного дозвілля вихованців;

–                  формування здатності до протидії негативним суспільним явищам, деструктивним впливам середовища;

–                 розвиток психологічної культури, психологічної стійкості вихованців;

–                 забезпечення умов розкриття, розвитку та реалізації творчого потенціалу вихованців;

–                 пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей;

–                 створення можливостей для здійснення та реалізації життєвого вибору дітей виховання відповідальності за власний вибір;

–                  сприяння самореалізації учнів шляхом розкриття та реалізації їх здібностей, розвитку природних задатків.

Важливими аспектами життєдіяльності закладу мають стати соці­альне проектування та соціальна практика, оскільки життєва компетентність це результат активної участі дитини в суспільних процесах, її включення в систему соціальних зв’язків та відносин. Розвиток і прояв життєвої компетентності учнів перебуває в прямій залежності від їх спільної суспільно значущої діяльності.

З методологічних позицій зміст освіти в закладі має три рівноправних компоненти:

–                 фундаментальність (передачу сучасних знань);

–                 гуманістичну орієнтацію (виховання);

–                 продуктивну практичну і проектну спрямованість (розвиток компетенції).

Організація компетентнісно спрямованого навчання передбачає розробку педагогами технологій, мета яких — не нагромадження знань, а постійне збагачення досвідом життєтворчості, компетентності. реалізація механізму самоорганізації та самореалізації кожного вихованця, які вчать дітей орієнтуватися в системі «об’єкт-суб’єкт» взаємодії, де вони виступають як активні творці цих відносин. Методична ж робота в  ЦНТТУМ охоплює систему взаємопов’язаних дій і заходів і спрямована на всебічне і якісне підвищення у педагогів наукового і загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогічних працівників, на розвиток їх творчого потенціалу. У відповідності до конкретного педагогічного працівника методична робота спрямована на збагачення його знань, вмінь навичок, педагогічної та виконавської майстерності.

Методична служба  надає висококваліфіковані послуги, серед яких:

предметно-методичний сервіс — індивідуальне, групове кон­сультування педагогів з актуальних проблем освітнього процесу;

моніторинговий сервіс — розробка критеріїв та проведення моні­торингових  досліджень;

маркетинговий сервіс — визначення ступеня забезпечення освіт­ніх запитів батьків, громадськості, прогнозування змін освітніх запитів;

експертний сервіс (науково-методичний аудит) — експертиза освітніх проектів, рецензування, редагування методичних збірників, посібників;

консалтинговий сервіс — пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій, надання консультативних послуг керівни­кам, педагогам.

Організації методичної роботи в закладі сприяє її чітка структура, яка складається із взаємопов’язаних елементів, що відпо­відають поставленим перед закладом цілям і завданням та втілюються в різних формах, методах і засобах, а саме:

методична рада, методичні об’єднання відділів, творча група педагогів, творчі лабораторії, служби інформаційного супроводу та педагогічного моніторингу.

Основним напрямом діяльності методичної ради є інноваційна діяльність, що передбачає: трансформацію інноваційних педагогічних ідей у практику роботи керівників гуртків, організацію пошукових досліджень у сфері позашкільної осві­ти, створення інформаційного банку для забезпечення потреб освіти, розробку програм науково-методичного супроводу професійного розвитку педагогів.

Основою у виборі форм методичної роботи є методи діагнос­тичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників:

Колективні форми методичної роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обгово­рення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду, науково-педагогічної інфор­мації. Колективними формами методичної роботи є педагогічна рада, методичні об’єднання, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школи професійної майстерності, науково-прак­тичні конференції, педагогічні читання тощо.

Індивідуальні форми методичної роботи використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників, їх вибір залежить від рівня освіти, професійної компе­тентності, специфіки діяльності, індивідуальних можливостей педа­гогічних працівників. Індивідуальними формами методичної роботи є наставництво, консультації, самоосвіта, стажування в науково-до­слідних інститутах, прикріплення до кафедр науково-дослідних інсти­тутів.

Самоосвіта педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення перспек­тивного педагогічного досвіду, участь у науковій роботі, проведення відкритих занять, підготовка рефератів і доповідей тощо. Самоосвіта є обов’язковим елементом розвитку професійної компетентності пе­дагогічних працівників, які вільно обирають форми, методи і засоби навчання.

Педагогічна діяльність має творчий характер. Творчість педагога-позашкільника — складний процес, якому передують численні підготовчі етапи: тривале обдумування, первинне переживання змісту заняття, визначення чітких його контурів і найважливіших елементів, вибір ефективних прийомів роботи вихованця і самого керівника гуртка. Але чи не означає це, що педагогічна творчість — процес заорганізований? Адже чому часто від “відмінних” розробок розробок на самому занятті не лишається й сліду? Чому, приходячи на гурток, ми часом миттєво перебудовуємо заздалегідь заплановане, подумки емоційно вивірене і проводимо  заняття не за планом? Мабуть, тому, що коригуючі фактори педагогічної творчості у кожного особисті. Методичній службі закладу можна лише ознайомити, підказати, направити, а далі педагог сам стає творцем свого таланту.

В даному інформаційно-методичному посібнику зібрано матеріал педагогічної діяльності колективу ЦНТТУМ, метою якого є підвищення рівня професійної майстерності педагогів,  ефективності та якості навчально-виховного процесу та розвиток співробітництва з навчально-виховними закладами, організаціями, управліннями, товариствами.

____________________________________________Методична скарбниця

 

Методичні рекомендації для складання плану-конспекту гурткового заняття

Схема-конспект гурткового заняття

Тема заняття.

Мета заняття (навчальна, розвивальна, виховна).

Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення; комбінований).

Вид заняття.

Форма заняття.

Обладнання: таблиці, плакати, посібники, схеми, моделі, роздатковий матеріал, демонстраційний матеріал, діаграми, література тощо.

Очікуваний результат.

Хід заняття

(його структура залежить від типу заняття)

І. Вступна частина

— повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів;

— актуалізація опорних знань;

— мотивація навчальної діяльності гуртківців.

II. Основна частина

— висвітлення керівником матеріалу нової теми;

— оволодіння новими теоретичними та практичними знаннями;

— залучення учнів до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота;

— підведення гуртківців до узагальнень, висновків.

III. Заключна частина

— обґрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, умінь, навичок;

— загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних моментів;

— повідомлення завдань на наступне заняття (якщо є);

— рекомендована література (якщо є).

Коментарі до кожного пункту схеми, які повинні бути відображені при плануванні, оформлені конспекту та проведенні заняття

Тема заняття. Формулювання теми має стосуватися фактичного матеріалу заняття, викликати інтерес до почутого. Тема, яка пропонується вихованцям може відрізнятися від теми, записаної в плані за стилем (художній – діловий). Тема повинна чітко, лаконічно, емоційно виражати стислий зміст заняття.

Мета заняття – основа ефективної діяльності педагога та учнів, що визначає характер їх взаємодії. Вона реалізується в спільній діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. В меті заняття формулюється результат, до якого повинні прагнути учасники навчального процесу, і, якщо вона визначена нечітко, чи педагог погано уявляє собі шляхи та способи її досягнення, ефективності заняття важко досягти.

Перш ніж сформулювати триєдину мету заняття педагог повинен знайти відповіді на питання:

– Чого має навчити це заняття?

– Як допоможе навчальний матеріал в розвитку вмінь та навичок вихованців?

– Як вплине на погляди, переконання, почуття, над чим примусить замислитися?

– Яке значення цього заняття в загальному процесі освіти і виховання?

Мета заняття: навчальна, розвиваюча, виховна.

Навчальна мета (навчити, познайомити) – передбачає формування практичної діяльності, уміння аналізувати, спостерігати. Спрямована на активізацію уяви та фантазії.

Типові формулювання:

– навчити, дати уявлення, пояснити, учити, розповісти, розкрити …

– познайомити з інформацією, умовами тощо…

– проконтролювати засвоєння певних (таких) вмінь та навичок, вивчених на попередніх заняттях…

– сформувати (закріпити) певні (такі) навички та вміння… по даному матеріалу (на матеріалі цього заняття)…

– розширити або/і поглибити (збагатити) знання (конкретно названі)…

– узагальнити знання, одержувані з різних джерел (в тому числі самостійно)…

Розвиваюча мета (розвинути) – спрямована на розвиток творчого потенціалу.

Типові формулювання:

– розвинути (розкрити) здібності, уяву, пам’ять, увагу…

– розвивати почуття (кольору, світу…)

– формувати практичні навички та вміння…

– удосконалювати вміння та навички…

-забезпечити в ході заняття (розвиток мови учнів, поповнення словникового запасу, оволодіння…)

Виховна мета (виховати) – спрямована на виховання загальнолюдських цінностей, нових ідей та образів.

Типові формулювання:

– виховувати почуття…

– прищеплювати…

– сприяти в ході заняття вихованню певних (таких) якостей (понять)…

-для рішення завдань (естетичного, морального, духовного…) виховання…

– з метою рішення завдань (громадянського …) виховання …

– викликати інтерес до інформації , людей, умов взаємодії…

– залучити, заохотити, зміцнити інтерес…

– викликати неприйняття…

Тип заняття  визначається наявністю та послідовністю структурних частин. Тип — це орієнтир, спрямованість, характеристика, обличчя.

Класифікація типів занять:

– заняття засвоєння нового матеріалу (нових знань, умінь, навичок);

– формування практичних умінь та навичок;

– застосування вмінь та навичок;

– узагальнення;

– контрольне (підсумкове);

– комбіноване.

Форми організації занять:

– групові: ведеться робота з усією групою, викладається загальний матеріал. В межах групи можливо виділяти підгрупи. Групові заняття: підготовка до змагань, конкурсів та виставок,репетиції заходів та презентацій,екскурсії, спортивно-технічні змагання,конкурси, виставки…Групова робота організовується у разі здійснення навчання з вихованцями за однопрофільними або комплексними програмами.

– індивідуальні: передбачено роботу з дітьми, які виявили особливі здібності, які претендують на роль солістів, виконавців головних ролей. Індивідуальні заняття: виконання конкурсної роботи, особистого проекту,  консультації для слухачів, кандидатів у члени та дійсних членів МАН України…; обробка  та узагальнення результатів науково-дослідницької роботи, комп’ютерна обробка спостережень;підготовка наукових статей; робота членів учнівського парламенту; підготовка до участі в масових заходах різного рівня; відпрацювання технології виготовлення моделей (пристроїв), проведення ходових та польотних випробувань моделей…Індивідуальна робота організовується з вихованцем відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуванням його бажань, віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

При оформленні  в журналах індивідуальних і групових занять в гуртках спортивно-технічного профілю записувати:

Індивідуальні заняття:

–        Підготовка до участі в (вказати яких: обласних чи Всеукраїнських тощо) змаганнях.

–        Відпрацювання технологій виготовлення моделей (пристроїв).

–        Проведення ходових (та польотних) випробувань моделей.

–        Проведення лабораторних досліджень, спостережень.

Групові заняття:

–        Спортивно-технічні (конкретизувати – які?) змагання.

Оформлювати такі заняття можна на окремих спеціально відведених сторінках журналу того гуртка, в якому дозволені індивідуальні заняття (в кінці журналу, перед сторінками «Проведення занять з техніки безпеки»).

 

Види занять: ділова гра, змагання, театралізоване заняття, взаємонавчання вихованців, залік, творчий звіт, конкурс, рольова гра, концерт, конференція, семінар, екскурсія, салон, мандрівка, імпровізація тощо.

Обладнання:

– посібники, газети, журнали, документи тощо;

– дидактичний матеріал, наочний матеріал (схеми, моделі, плакати тощо);

– відеофільми, комп’ютерні диски, аудіо матеріали.

Обладнання повинне відповідати вимогам часу.

Очікуваний результат – які завдання мають бути вирішені, чого повинні навчитися вихованці.

Хід заняття (структура заняття)

Структура – поєднання, взаємозв’язок елементів і частин заняття.

Структура залежить від типу заняття. В структурі заняття можна виділяти дві частини: постійну (загальну) та змінювану.

І. Вступна частина.

Організаційний момент – перевірте готовність дітей до уроку, підтримуйте порядок і дисципліну протягом усього заняття.

Повідомлення теми та мети заняття, очікуваних результатів.

Тема, мета заняття повинні оголошуватися обов’язково, назва теми, мета, завдання мають бути адаптованим до сприйняття дітей.

–        Поясніть важливість теми.

–        Зробіть мету заняття метою вихованців.

–        Формуйте мету, орієнтуючись на потреби та інтереси вихованців.

–        Формулюйте конкретні навчальні завдання, якими повинні оволодіти учні.

–        Нагадуйте тему, мету і завдання протягом заняття.

–        Концентруйтесь на знаннях і уміннях, що відповідають інтересам і потребам вихованців.

II. Основна частина

– перевірка в дітей знань та вмінь, які вони вже мають для підготовки до вивчення нової теми;

– висвітлення керівником матеріалу нової теми (ознайомлення з новими знаннями та вміннями, показ зразка формування);

– оволодіння вихованцями новими теоретичними та практичними знаннями (вправи на освоєння нових знань, умінь, навичок за зразком);

– залучення вихованців до самостійного осмислення нового матеріалу, самостійна робота (перенос засвоєних знань, умінь, навичок у подібну ситуацію, завдання творчого характеру);

– підведення гуртківців до узагальнень, висновків.

Засвоєння нових навчальних компетентностей:

–      нові поняття, терміни, способи їх засвоєння;

–      визначення пізнавальних навчальних задач заняття (про що діти повинні дізнатись і що засвоїти);

–      самостійна робота та її зміст;

–      проблемні та інформаційні питання;

–      варіанти вирішення проблеми;

–      варіанти закріплення вивченого матеріалу.

Формування навчальних способів діяльності:

–      конкретні вміння й навички для відпрацювання;

–      види самостійних робіт і вправ;

–      способи «зворотного» зв’язку з вихованцями.

III. Заключна частина (підведення підсумків заняття)

– обґрунтування гуртківцями можливості використання отриманих знань, умінь, навичок;

– загальний підсумок заняття із зазначенням його позитивних та негативних моментів;

– повідомлення завдань на наступне заняття (якщо є);

– рекомендована література (якщо є).

Аналіз заняття гуртка___________________________________________

Керівник гуртка________________________Місце, дата, час проведення____________

__________________________________________________________________________

Тема:
Мета :
Мета відвідування:
Обладнання: посібники, газети, журнали, документи;

дидактичний та наочний матеріал (схеми, таблиці, моделі, плакати, картки, ілюстрації  тощо); віде-, аудіо-, фотоматеріали, комп’ютер

 
Тип заняття: засвоєння нового матеріалу;формування практичних умінь та   навичок; застосування вмінь та навичок; узагальнення і систематизація знань; контрольний (підсумковий); комбінований.  
Форма організації заняття: групова, індивідуальна  
Види заняття: традиційне, змагання, конкурс,творча лабораторія, творча майстерня взаємонавчання, ділова гра, залік, творчий звіт, концерт, семінар, конференція, екскурсія, салон, мандрівка,  рольова гра, театр, імпровізація …  
Очікуваний результат: підвищення якості й ефективності навчання, всебічний розвиток особистості…  
Співробітництво «педагог-вихованці»  
Відповідність до програмних вимог  
Врахування можливостей вихованців (вікові, ступінь навченості)  
Структура заняття (раціональна, відповідна)  
Відповідність основним принципам:  
науковості;  
розвиваючого навчання – формування в учнів вміння міркувати логічно;  
оволодіння прийомами порівняння, узагальнення, аналізу, синтезу, класифікації, систематизації;  
зв’язку теорії з практикою, навчання з життям;  
наочності – використання наочних посібників: картин, таблиць, схематичних карт, схем…;  
системності і послідовності ( від простого до складного, міжпредметні, міжгурткові зв’язки);  
принцип самостійності та активності учнів у процесі навчання;  
свідомості і міцності засвоєння знань, умінь, навичок, виділення головного, концентрація на ньому уваги учнів, його осмислення, вивчення, повторення, узагальнення і систематизація;  
індивідуального підходу до учнів;  
цілеспрямованості і мотивації;  
оптимізації навчального процесу як вибір найоптимальнішого варіанту навчання, що забезпечить максимально можливу ефективність розв’язання завдань навчання, виховання та розвитку проблемності.  
Методи навчання: монологічний, діалогічний, пошуковий, алгоритмічний, евристичний, інформаційно – повідомляючий,  пояснювальний,  інструктивний, спонукаючий,  стимулюючий…  
Метод роботи з вихованцями: виконавський, творчий, пошуковий; частково – пошуковий;  
Висновки та пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виховного заходу гуртка __________________________________

Керівник гуртка________________________Місце, дата, час проведення____________

__________________________________________________________________________

Тема:
Мета :

 

Мета відвідування:
Оформлення: наочність, плакати, відповідні елементи інтер’эру, елементи декору,  реквізит, костюми, світлові ефекти…  
Обладнання: посібники, газети, журнали, документи;

дидактичний та наочний матеріал (схеми, таблиці, моделі, плакати, картки, ілюстрації  тощо); віде-, аудіо-, фотоматеріали, комп’ютер

 
Форма проведення: конкурс, змагання, концерт, виставка, конференція…  
Аналіз готовності педагога(педагогічного колективу) до проведення виховного заходу: постановка мети й завдань заходу;

врахування рівня учнів під час визначення мети й завдань заходу; відповідність місця  заходу в загальній системі виховної роботи.

 
 
 
Процес підготовки: спрямовуюча роль керівника гуртка  у процесі підготовки заходу, тактична допомога учням;

забезпечення у процесі підготовки колективного співробітництва.

 
 
Організація заходу: доцільність місця проведення;

–        естетичність оформлення;

–        своєчасність початку й організованість проведення;

–        участь представників громадськості, батьків, їх ефективність;

–        дотримання правил пожежної безпеки, техніки безпеки.

 
 
 
 
 
–        Попередження перевтоми та врахування особливостей фізичного розвитку вихованців: чи доведено мету до учасників заходу;

актуальність заходу;

робота з глядачами, рівень активності учасників заходу;

врахування вікових та індивідуальних особливостей учасників; емоційна насиченість заходу;

вплив на розширення ерудиції та розвиток пізнавальних інтересів.

 
 
 
 
 
 
Методика проведення: оптимальність форми заходу;

рівень педагогічної майстерності керівника гуртка;

наявність відкритого обміну думками у процесі заходу;

рівень самостійності вихованців у вирішенні проблем.

 
 
 
 
Досягнення результатів: мети й завдань даного заходу;

виконання плану заходу;

рівень емоційного стану  учасників.

 
 
 
Висновки та пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц І Л І  (мета),

з якими адміністрація та методисти закладу можуть  відвідувати

заняття гуртків:

 Контроль відвідування занять гуртківцями.

 1. Перевірка виконання навчально-тематичного плану гуртка.
 2. Перевірка професійної готовності до роботи з дітьми в умовах позашкільного закладу та надання методичної допомогу новоприбулому або малодосвідченому педагогу – керівнику гуртка.
 3. Ознайомлення з умовами роботи гуртка  (на філіалі).
 4. Контроль ведення гурткової документації.
 5. Ознайомлення зі станом підготовки команди (від гуртка) до участі у (обласних, Всеукраїнських) змаганнях.
 6. Перевірка усунення  попередніх зауважень.
 7. Вивчення системи роботи керівника гуртка (відвідування декількох занять)  з метою рекомендації його досвіду до запровадження в інших гуртках.
 8. Перевірка дотримання техніки безпеки (санітарно-гігієнічних умов, протипожежної безпеки, електробезпеки тощо) в гуртку.

10.Збір даних (з певної теми) для підготовки і проведення засідання педагогічної ради.

11.Перевірка методики проведення занять ( з урахуванням особливостей напряму роботи гуртка).

12.Вивчення результативності проведених масових заходів (участі в них).

13.Перевірка стану набору дітей у гуртки.

14.Виявлення причин відсутності оригінальних дитячих задумів і засилля традиційних копій на виставках технічної ( і художньої )  творчості.

15.З’ясування причин частих пропусків занять у гуртку та надання допомоги керівникові гуртка.

16.Вивчення стилю роботи керівника гуртка із підлітками, які вимагають до себе особливої педагогічної уваги.

17.Ознайомлення з організацією пізнавальної діяльності на занятті гуртка.

 

                                                                         Початково-технічний профіль

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

заняття гуртка «Початкове технічне моделювання»

(Керівник – Король Інна Леонідівна)

 Тема.  Топіарій. Виготовлення святкового подарунку.

Мета: навчити виготовляти топіарій в техніці паперопластики; формувати навички співпраці під час виконання завдань у парі, комунікативні уміння, рефлексивні компоненти навчальної діяльності; виховувати почуття дружби, взаємодопомоги, любові до матері.

Тип заняття: комбінований

Обладнання:

Відеоряд – Фотовиставка «Подарунки власними руками», презентація слайд-шоу «Топіарій – дерево щастя», слайд-шоу «Топіарій», фотовиставка ландшафтних дизайнерів.

Аудіо-ряд –  «телефонна розмова», збірка класичної музики.

Матеріали для гуртківців – ножиці, клей, ручка.; «Набір юного умільця», заготовка топіарію.

Матеріали для заняття –  надписи «лаборант», «інспектор по техніці безпеки», «журі»; топіарій – зразок, заготовки для МК, квіточки; смайлики, призи; хід виконання роботи ; картки «Хто зайвий».

Словник – «Топіарій».

План заняття

І. Організаційний момент

1.Організація уваги

2.Інструктаж по техніці безпеки

ІІ. Актуалізація знань гурківців

1. Гра «Я із цим вже працював»

ІІІ. Мотивація.

 1. «Телефонна розмова»
 2. Фото-виставка «Подарунки власними руками»

ІV. Оголошення теми і мети заняття.

1. Сюрпризний момент.

2. Оголошення теми.

3. Словникова робота.

4. Оголошення конкусу «Смайлик»

V. Первинне засвоєння знань

1. Презентація слайд-шоу «Топіарій – дерево щастя».

2. Презентація майстер-класу «Виготовлення квітки на основі кола» (дівчатка)

 1. Хід виконання роботи. (етапи виготовлення)

VI. Творче перенесення знань

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Творча робота в групах.

3. Робота з вихованцями під час творчо процесу.

1) Значення кольорів

2) Показ слайд-шоу «Топіарій»

3) Показ фото-виставки ландшафтних дизайнерів.

4. Індивідуальні консультації.

5. Хвилинка відпочинку. Медитація «на відпочинку, мама»

VII. Підсумок заняття

 1. Закріплення вивченого. Гра «Хто зайвий»
 2. Презентація робіт.
 3. Оцінення виробів журі.
 4. Підведення підсумків конкурсу «Смайлик»

 Хід заняття

І. Організаційний момент

1.Організація уваги.

– Доброго дня, вихованці гуртка «Умілі руки». Сьодні у нас незвичайне заняття, на ньому присутні гості, тому всі підніміться, поверніться до них і поздоровайтесь, а тепер сядьте на місця .

2.Інструктаж по техніці безпеки.

– Огляньте, будь-ласка, свої робочі місця, чи безпечно та зручно у вас розташовані клей, ножиці?

ІІ. Актуалізація знань гурківців

 1. Гра «Я із цим вже працював»

–  Щось мало у вас обладнання на парті? А давайте згадаємо, які шкільні знарядя праці, обладнання та матеріали ви вже використовували?

Отже, пропоную зіграти в гру «Я із цим вже працював!» Я називаю слово,  якщо  даний предмет ми з вами використовували у роботі – ви піднімаєте обидві руки вгору і промовляєте слово «Так», а якщо – ні, то нічого не робите. Згода? Почали!

–  Клей. Ножиці. Папір. Серветки. Вилки. Ложки. Картон. Кольоровий парір. Двостороння дорога. Двосторонній папір. Фарби. Пензлик. Фломастри. Олів’є. Олівці.

– Молодці, я бачу, що ви добре знаєте застосування цих речей, бо саме деякі з них ми сьогодні використаємо.

ІІІ. Мотивація.

 1. «Телефонна розмова» (Приклад)

(Дзвінок телефона. Розмова ведеться з увімкнутим гучномовцем)

–        Ало.

–        Доброго дня. Це керівник гуртка?

–        Так. З ким я говорю?

–        Це татко одного з ваших гуртківців. Ви можете говорити?

–        Взагалі-то у мене йде заняття.

–        Чудово, я якраз хотів попросити, щоб Ви зробили з дітками подарунок для мам на 8 Березня. Розумуєте, для нас батьків, подарунок від дитини виготовлений власними руками – це … (зв’язок обірвався)

–        Нажаль зв’язок обірвався. «Подарунок своїми руками – це…» Про що це татко говорив? Хто мені відповість, що ж означає для батьків подарунок виготовлений власними руками їхньої дитини ?

(Відповіді дітей)

 1. Фото-виставка «Подарунки власними руками»

– Перед вами фотографії деяких робіт, які виготовили своїми руками мої вихованці. Подібна робота, а саме створення, виготовлення, декорування, подарунків, предметів вжитку, предметів мистецтва чи промисловості – це робота дизайнерів. Простіше кажучи: завдання дизайнера придати якійсь речі дуже привабливий вигляд. А саме цим ми з вами і займаємось. Отже, можете себе вважати юними дизайнерами.

ІV. Оголошення теми і мети заняття.

1. Сюрпризний момент

– Уявляєте на самий Новий рік до мене підійшла жінка, вона була якась дивна, дала мені зернятко і сказала: «Хочеш мати ціле дерево щастя? Вирости його» Я посадила зерняятко, доглядала за ним, і незабаром з нього дійсно виросло деревце. Ось воно.

(Показ деревця-топіарію)

2. Оголошення теми.

– Звичайно, як ви здогадались, це жарт. Це деревце-щастя я виготовила своїми руками. Тож сьогодні, ми з вами навчимося виготовляти подарунок власними руками для наших найрідніших мам у вигляді топіарію.

3. Словникова робота.

А тепер звернемося до словника:

– «Топіарій» походить від дуже давнього латинського слова «топій» – так колись  називали людину, яка доглядала сад, гарно підрізала дерева і кущі, наче б то дизайнер, ось тому слово топіарій озаначає виріб у вигляді декорованого деревця.

– Отже сьогодні: ми не навчимося виготовляти топіарій, а будемо працювати будемо у групах, щоб розвивати дружність, взаємодопомогу, вміння спілкуватися, а ще й змагатися.

4. Оголошення конкусу «Смайлик».

– Увага! Оголошується конкурс «Смайлик»! Ваші відповіді, робота в парі, поведінка, оцінення виробу – за все це ви будете отримувати ось такі смайлики. Той хто, до кінця заняття набере найбільшу кількість смайликів, той і переміг, а отже нагороджується головним призом!

(Демонстрація головного  призу)

V. Первинне засвоєння знань

1. Презентація слайд-шоу «Топіарій – дерево щастя».

– А тепер, я пропоную вам подивитись вироби майстрів, які я об’єднала в презентацію слайдів «Топіарій – дерево щастя», адже саме так ще називають це деревце. (Перегляд слайд-шоу«Топіарій – дерево щастя» )

2. Презентація майстер-класу «Виготовлення квітки на основі кола»

–  Як ви вже зрозуміли, найголовніше для виготовлення топіарію – це вдало оформити його квітами, а інколи ще й іншими деталями. На заняттях ми з вами робили багато виробів які декорували різноманітними квіточками. Найпростішу модель квітки я пропоную зараз згадати, а хто пам’ятає більш важчі, той може використовувати їх при створенні свого топіарію. Отже, я запрошую одного бажаючого, хто хотів би нагадати всім як саме виготовляти квітку на основі кола.

(Показ гуртківцем майстер-класу «Виготовлення квітки на основі кола» та демонстрація інших квіток)

 1. Хід виконання роботи.

(Висвітлення кожного кроку роботи на дошці)

– Увага на дошку. Запам’ятовуємо, в якій послідовності виготовляється топіарій: 1) Вирізати з серветки коло. 2) Сформувати з нього квітку. 3) Зробити 15 квіточок. 4) Вирізати зелені листочки. 5) Наклеїти квітку з листочком на основу (15 шт.). 6) Декорувати деревце за власним бажанням.   (Демонстрація приклеювання на зразкові)

VІ. Творче перенесення знань

1. Інструктаж з техніки безпеки.

– Переходимо до головного, а саме, починаємо виготовляти топіарій  своїми руками для наших мам. Але для цього потрібно повторити техніку безпеки, а хто краще нам про неї розкаже, як  не пан інспектор?

(Виступ інспектора по техніці безпеки)

2. Творча робота в групах.

– А тепер, ми працюємо в групах по 4 чоловіки. Мої помічники-лаборанти допоможуть кожній групі отримати «Набір юного умільця» і заготовку для топіарію. Заготовки у вас на столах. Що і як робити ви вже знаєте. Тож, коли ви закінчите виготовляти свій виріб, від кожної групи по черзі на середину кімнати повинна вийти одна людина, яка зможе гарно презентувати ваш виріб: скаже його назву, як його виготовляли, що означають кольори квітів, для чого ще,  окрім 8 Березня можна виготовити такий топіарій і т.п. Отже, починаємо!

3.Робота з вихованцями під час творчого процесу

1) Як ви вже бачили, у кожному наборі різні кольори серветок. Тож, давайте згадаємо, яке значення має кожний колір? А заодно й заробите смайлики.

– Тож, яке значення має червоний колір? (любов), білий? (чистота почуттів), блакитний? (небо, духовність), жовтий? (радість), рожевий? (ніжність), помаранчевий? (збудження, емоційність), зелений? (життя, здоров’я), синій? (гармонія, впевненність), фіолетовий? (загадка, творчість).

2)  Показ слайд-шоу «Топіарій»

3) Показ фото-виставки ландшафтних дизайнерів.

4.Індивідуальні консультації педагога.

5.Хвилинка відпочинку. Медитація

VII. Підсумок заняття

1. Закріплення вивченого

Гра  «Хто зайвий» (закріплення знань про топіарій)

– Увага! А тепер я перевірю, як ви запам’ятали новий матеріал. Хто скінчив роботу, вам надається можливість заробити ще смайлик.

Увага! Лаборанти рознесуть ігрокам листок із завданнями. Ви їх підписуєте і ознайомлюєтесь.

Перше завдання: «Яка форма топіарію неправильна?» Потрібно визначити і викреслити саме неправильну форму топіарію.

Друге завдання: «З якого матеріалу не можливо виготовити топіарій?» Потрібно визначити і перекреслити матеріал з якого ну ніяк не можливо створити топіарій.

Третє завдання: «Чим можна прикрасити топіарій?» Потрібно визначити і викреслити той елемент, яким неможливо прикрасити топіарій.

Після закінчення, ви піднімаєте руку, я збираю у вас листки і передаю журі. Все зрозуміло? Якщо запитань не має. Приготувались. Увага! Почали!… Закінчили.

Йдуть останні секунди перед презентацією. А поки ви готуєтесь журі оголосить результати гри «Хто зайвий»…

2.Презентація робіт.

– А тепер, я прошу вийти першу пару і представити нам свій топіарій.

(Кожна пара виходить і розповідає про своє деревце)

3. Оцінення виробів журі.

– А тепер ми надаємо слово членам журі нехай вони оцінять ваші вироби.  (Оцінення виробів членами журі)

4. Підведення підсумків конкурсу «Смайлик»

– Прошу кожного гуртківця перерахувати свої смайлики. А тепер по черзі скажіть, то скільки ж смайликів ви заробили за все заняття.

(Оголошення результатів та нагородження призами)

ПЛАН-КОНСПЕКТ

заняття гуртка «Початкове технічне моделювання»

(Керівник – Баранська Ольга Анатолівна)

Тема. Пташки на крилах весну приносять.

Мета. Зацікавити дітей заняттям початковим технічним моделюванням; підвести підсумок набутим навичкам, умінням та майстерності; спонукати їх до творчості, розвивати фантазію.

Форма заняття: Заняття – змагання

Хід заняття

І.Організаційний момент.

ІІ.Повідомлення теми й мети заняття:

–   Прозвенів дзвінок, починаємо гурток!

Доброго дня, любі діти ! Сьогодні у нас з вами не просте заняття, а заняття-змагання. Тема нашого заняття «Пташки на крилах весну приносять».

Метою заняття сьогодні є підвести підсумок тих знань, компетентностей, умінь, навичок, яких ми з вами набули. Сьогодні ви повторите різні техніки роботи з папером, виготовлення іграшок-саморобок в цих техніках. Ви продемонструєте свою майстерність, фантазію, охайність. На вас чекають цікаві конкурси, вікторини.

ІІІ. Вступна бесіда.

–   Діти, давайте повернемось до теми нашого змагання. «Пташки на крилах весну приносять».

Скажіть мені, як ви розумієте ці слова? (Пташки на зиму відлітають в

теплі краї, а весною повертаються додому). Сьогодні всі наші конкурси пов’язані з птахами. Для їх проведення ми провели жеребкування, розділились на 2 команди. Команди називаються — «Синички» і «Ластівки». Капітани команд – …

Знайомство з журі.

 1. IV.          Хід змагання.
 2. 1.                  Першим конкурсом буде представлення команд.Перша команда.

–  Наша команда – «Синичка»! Наш девіз: «Ми -синички,

хоч і невеличкі, любим працювати, друзям помагати»

Друга команда.

Наша команда – «Ластівка»! Наш девіз: «Ми – ластівки веселі, ми любимо співати, ми – дружні, працьовиті, нас не подолати!»

 1. 2.                  Другий конкурс – теоретичний.

–  Капітани, підійдіть і отримайте завдання для своїх команд.

Перша команда.

Завдання -повторити правила ТБ при роботі з ножицями.

(Відповіді учасників змагання)

Друга команда.

Ваше завдання – розповісти про властивості паперу, з яким будемо сьогодні працювати.

(Відповіді учасників змагання)

Надамо слово жюрі, щоб підвело підсумок двох перших конкурсів.

 1. 3.                  Третій конкурс – конкурс емблем.

Капітани, отримайте шаблони пташок. Кожен з вас повинен обвести шаблон, вирізати пташку-емблему і прикріпити собі булавкою. Яка команда швидше.

 1. 4.              Четвертий конкурс – «Пташина карусель».

Перш, ніж розпочнеться конкурс, давайте поговоримо про пташок. Чому люди люблять пташок, яких пташок ми знаємо, які є прикмети, пов’язані з пташками. У вас було домашнє завдання – приготувати коротенькі повідомлення про пташок.

(Відповіді учасників змагання. Приклад повідомлення про птахів.

Світ птахів дуже різноманітний. Птахи відрізняються між собою пір’ям, хвостом, дзьобом, лапами, забарвленням, співом. Пташки бувають лугові, польові, лісові, садові, водо плаваючі, є такі  що не вміють  літати. Птахи  бувають перелітні  й ті, що зимують вдома. В теплі краї вони летять по–різному: більшість – зграями, а от ластівки та журавлі –  кутом. З дому птахи летять 3-4 місяці, додому-2. Щодня пролітають від 3 до 5 тис. км.

Пташки-працьовиті майстри й дбайливі батьки. У ремеза-гніздо-рукавичка, у ластівки  – з глини під стріхою; у чомги – на листі водяної рослини; у чайки – на землі, у орла – високо в горах.

Коли в гніздах з’являються пташенята, синиці приносять їм  комашок -350-400 р. на добу, ластівки -500.)

Багато є народних пісень, казок, прислів’їв та приказок про птахів. Люди люблять ї поважають своїх пернатих друзів. За їх красу, за гарний спів. Руйнувати пташині гнізда вважали великим гріхом. Навесні люди вішають на дерева шпаківні, взимку – годівнички. Пташки віддячують людям тим, що охороняють їхні сади від шкідників. Без пташок наше життя обідніє. Наш конкурс «Пташина карусель» допоможе прикрасити пташками нашу домівку.

Капітани отримують шаблони і розподіляють завдання між учасниками команди. Ця робота – колективна. Учасники вирізають подвійні фігурки лебедів. Необхідно скласти тулуби, а крила відігнути. До кожного лебедя приклеїти нитку. За нитку прикріплюємо лебедів на карусельку, виготовлену з двох зв’язаних хрест-нахрест паличок. Таку карусель можна повісити під люстрою або над дитячим ліжком.

(Діти виготовляють карусель)

– Поки жюрі оцінює і підводить підсумок двох конкурсів, ми влаштовуємо коротку рухливу хвилинку.

Давайте уявимо себе пташками, зараз я включу музику, а ви політаєте, помахаєте крильцями, покружляєте як пташки.

– Надаємо слово жюрі для для підсумку 3 і 4 конкурсів.

5. Наш п’ятий конкурс – конкурс капітанів.

Завдання капітанів – виготовити іграшку-саморобку «Павич» з використанням гофрування, прикрасити її. Хто швидше і краще прикрасить павича, той і переможе.

А поки наші капітани виготовляють павичів, ми проведемо невеличку вікторину про птахів. За кожну правильну відповідь – ви отримуєте фішку і заробляєте бали  для своєї команди.

Питання вікторини:

 1. Як називається казковий птах, за допомогою пір’я якого освітлювали темну кімнату? (жар-птиця)
 2. Яка плашка рахує, скільки років жити лишилося? (Зозуля)
 3. Яка пташка вдень спить, а вночі полює? (Сова)

4.На якого птаха перетворюється царівна з казки О.С.Пушкіна «Казка про царя Султана»? (Лебідь)

 1. Який птах має в дзьобі торбинку, а в торбі рибинку? (Пелікан)
 2. Яка пташка із дитячої забавлянки «кашку варила, діток кормила»? (Сорока- ворона)
 3. Який птах – найменший у світі? (Колібрі)
 4. Назвою якої пташки морської українські козаки називали свої човни? (Чайка)

9.У якого птаха рожеве пір’я ? (Фламінго)

 1. Яку         пташку дід і баба удочерили, а пір’я спалили? (Кривенька качечка)
 2. Якого птаха називають санітаром лісу? (Дятел)
 3. Який    птах краще всіх співає влітку? (Соловей)
 4. Який    птах уміє говорити? (Папуга)
 5. Який    птах не може літати, зате добре бігає? (Страус)
 6. Який    птах не може літати, зате плаває під водою? (Пінгвін)
 7. На кого перетворилося Гидке каченя з казки Андерсена? (Лебедя)
 8. Який птах – нашвидший  бігун ? (Про нього навіть зняли мультфільм) (Каліфорнійська зозуля)
 9. Птах,   що літає високо в горах (Орел)
 10. Яке ім’я шуліки у казці «Мауглі»(Чіль).

–  Таким чином, як ми відповідали на питання вікторини, збирали фішки, капітани справились із завданням 5-го конкурсу.

Здаємо роботи та фішки на оцінювання журі і надаємо слово для підсумку.

6. Шостий, останій на сьогодні конкурс – «Оригамі»

– Перш, ніж розпочати його, давайте послухаємо розповідь про японську дівчинку Садоко.

В Японії , в місті Хіросіма, жила дівчинка Садоко. Після того, як на

це місто скинули атомну бомбу, вона тяжко захворіла на радіаційну хворобу, як спричинив велетенський вибух.

В Японії є легенда, що коли скласти з паперу 1000 журавликів, виповниться найзаповітніше бажання.

Садоко почала складати журавликів, щоб видужати. Та встигла скласти лише 644 журавликів. Після цього вона померла.

Друзі дівчинки доскладали журавликів. А потім стали збирати гроші на пам’ятник дівчинці Садоко і всім дітям, які загинули від атомної бомби.

Сьогодні цей пам’ятник є в Хіросімі. На ньому зображена дівчинка з

паперовим журавликом в руці.

Сьогодні ми з вами повинні за 5 хв. Зробити якомога більше журавликів. (Виготовлення журавликів за технологічною карткою)

Час вийшов. Здаємо журавликів для підрахуванняя журі. А ми з вами разом покличемо весну.

В давні часи матері пекли печиво у вигляді пташок, а діти брали його і йшли за село закликати весну. (Виступ вихованців)

І Дівчинка: – Прийди, прийди, Весно красна!

ІІ Дівчинка: – Що ти, весно, нам принесла?

Весна: – Принесла вам тепло, Щоб всім добре було. Принесла вам літечко і зелене зіллячко. Принесу вам квіточок – хрещатий барвіночок, синій васильочок, запашний любисточок. Весна бере корзинку і пригощає присутніх булочками, спеченими у вигляді пташок.

V. Підсумок заняття.

Дорогі діти! Ви дуже добре попрацювали сьогодні, я вам дуже вдячна. Для підведення підсумків і нагородження надамо слово нашому жюрі. (Оголошення та нагородження переможців)

                                                                         Спортивно-технічний профіль

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

занять авіамодельного гуртка

(Керівник гуртка Адамський Віталій Віталійович)

 

Тема:  Класифікація вільнолітаючих моделей. Побудова моделі планера класу F1N.

Мета: закріпити знання про класифікацію вільнолітаючих моделей згідно кодексу FAI; навчити застосовувати отримані знання на практиці;            розвивати  кругозір, інтерес до авіамоделізму; виховувати почуття             поваги до праці робітників авіаційної промисловості.

Тип заняття: комбінований.

Форма проведення заняття: творча майстерня

Оснащення:

– знаряддя: олівці, ручки, ножі, клей, шаблони;

– зоровий ряд: технологічні картки, відеоматеріали про професії,   пов’язані з авіацією

– для керівника: журнали «Моделіст», нормативні документи Міжнародної Федерації авіаційних видів спорту, інтернет- ресурси

– міжпредметні зв’язки: трудове навчання, фізика, математика, креслення.

 Хід заняття

 

І. Організаційний момент

1. Перевірка готовності учнів.

Перед початком заняття керівник гуртка перевіряє готовність вихованців та їх робочих місць .

2. Організація уваги гуртківців.

– Я радий вітати вас на сьогоднішньому занятті авіаційного гуртка. Перевірте наявність інструментів та матеріалів, необхідних для роботи.

ІІ. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності

 1. Слово керівника гуртка.

– На попередньому занятті ми з вами вивчили класифікацію вільно літаючих моделей. Давайте згадаємо це.

2. Бліц- турнір.

– Думаю буде доречним провести інтерактивну гру «Бліц- турнір», як закріплення отриманих знань на попередніх заняттях. Тож я задаватиму вам питання, а ви  будете на них відповідати. За кожну правильну відповідь ви будете отримувати одну фішку.

– Які бувають літальні апарати відносно повітря?

– Назвіть літаючі апарати легші за повітря.

– Назвіть літаючі апарати важчі за повітря.

– Яке призначення крила?

– Яке призначення кіля і стабілізатора?

– Що таке фюзеляж?

– У чому різниця між літаком і моделлю?

– Назвіть категорії авіамоделей

– Що таке вільно літаючі моделі?

– Назвіть класи вільно літаючих моделей

Ваші відповіді свідчать проте, що ви достатньо володієте матеріалом для того, щоб практично показати на що ви здатні.

3. Мотивація навчальної діяльності.

Хочу зазначити, що професії, пов’язані з авіацією дуже цікаві і почесні.

У нас в Україні існують ВУЗи по підготовці фахівців з авіа конструювання:

– Харківський аеро- космічний університет;

– Національний авіаційний університет у Києві.

Також є багато учбових закладів з підготовки  пілотів, диспетчерів, інженерів та техніків. А ще в нашій державі існує багато підприємств з авіабудування:

-Харківський авіаційний завод

– Київський авіаційний завод

– Вінницький авіаремонтний завод і багато інших.

Пропоную вам переглянути відео про роботу цих підприємств.

(Показ відео)

ІІІ. Оголошення теми і мети заняття

А тепер я пропоную вам самим на деякий час стати творцями авіаційної  техніки.

Тема нашого сьогоднішнього заняття: «Класифікація моделей. Побудова моделі планера класу F1N»

Ми повинні на практиці закріпити отриманні на минулому занятті теоретичні знання. Конструктор найкращої моделі отримає фішку. За загальною кількістю фішок, отриманих за теоретичні знання, правильність виготовлення моделі та її льотні якості буде визначений переможець, який отримає приз від керівника гуртка.

IV. Практична робота

1. Зараз я вам покажу послідовність роботи.

На столах перед вами лежать картки де записано послідовність  побудови моделі.

Фюзеляж моделі виготовляємо з рейки перерізом 6х6 мм і довжиною 450 мм.

Вантаж виготовляємо з сосни або фанери. Носику вантажу надаємо округлу форму, обробляючи його лобзиком та шліфувальним папером. Вантаж за допомогою клею кріпимо до фюзеляжу.

Крило, кіль та стабілізатор виготовляємо з пінопласту. Розмітку цих деталей виконуємо за допомогою шаблонів. Під час розмічання треба звернути увагу на жорсткість пінопласту. Її напрям повинен бути направлений вздовж деталей. Вирізуємо розмічені деталі ножем та обробляємо за допомогою брусків з наклеєним шліфувальним папером, профілюємо кромки вказаних деталей. Потім приклеюємо стабілізатор та кіль до фюзеляжу.

Далі знаходимо центр мас моделі без крила, помістивши фюзеляж з вантажем, кілем і стабілізатором на ребро лінійки. Переміщаючи рейку знаходимо точку рівноваги і ставимо в цьому місці відмітку. Оскільки центровка нашого планера складає 30% ми  вираховуємо третину хорди крила і ставимо відмітку. Крило до фюзеляжу клеїмо так, щоб наші відмітки на фюзеляжі та крилі співпадали. Після висихання клею наша модель планера готова до польоту.

Перший запуск моделі краще проводити в штиль. Планер беремо правою рукою за фюзеляж, піднімаємо руку трохи вище голови, трохи нахиляємо

модель носиком до низу і плавно випускаємо модель в політ. Правильно зібрана модель летить рівно, без крену, поступово знижуючись.

 1. Особливу увагу звертаю на дотримання правил ТБ та санітарно- гігієнічних норм.

Перед початком роботи слід вдягнути спецодяг, ретельно застібнути усі ґудзики. Під час роботи акуратно поводитись з ріжучим інструментом щоб не завдати шкоди собі і товаришам. (Виготовлення виробу)

 1. V.             Підсумки заняття:

1. Підсумок роботи

– Роботу ми завершуємо і готуємо свої моделі до випробування в польоті. Для цього виставляємо моделі на столі перед собою. Зараз я оціню фішками найохайніше та найправильніше виготовлену модель.( Керівник оцінює моделі) А тепер настає відповідальна мить – запуск моделі.(Діти запускають моделі) Чия модель на вашу думку найкраща?( ловлюютть свою думку)   Підраховуємо свої здобутки. (Підрахунок фішок, оголошення та нагородження переможців)

2. Творче завдання

– Пропоную вам до наступного заняття підготувати розповідь про новинки в світі авіамоделювання.

3. Прибирання робочих місць.

(Прибирання виконувати тільки призначеними для цього щітками)

–                 Я дякую вам за плідну співпрацю і бажаю вам вдалих польотів. До нових зустрічей.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

занять судномодельного гуртка

(Керівник гуртка Мітрашевський А.В.)

Тема: Виклеювання корпусу моделі в матриці.

Мета: Навчити гуртківців правил та прийомів роботи з композитними матеріалами; розвивати конструкторські здібності та інтерес до технічної творчості; виховувати свідому дисципліну, точність та охайність при роботі.

Тип заняття:  комбінований

Форма проведення заняття: творча майстерня

Оснащення:

–   знаряддя: олівці, лінійки, склотканина, клей, ножі;

– зоровий ряд: таблиці, технологічні картки.

– літературний ряд: журнали «Моделіст», словник нових термінів ,

– міжпредметні  зв’язки: трудове навчання, фізика, математика, креслення.

Хід заняття

І. Організаційний момент

1. Перевірка готовності учнів.

– Перед початком заняття керівник гуртка перевіряє готовність робочих місць гуртківців.

2.Організація уваги гуртківців.

– Я радий вітати вас на сьогоднішньому занятті нашого гуртка. Воно незвичайне тому, що на занятті присутні гості, які також стануть учасниками нашого творчого процесу. Хочу звернути вашу увагу на організацію робочого місця:

–        необхідні інструменти повинні знаходитися з тієї сторони, якою рукою ви працюєте;

–        перевірте наявність технологічних карток;

–        перевірте наявність спецодягу та необхідних інструментів.

ІІ. Актуалізація знань вихованців

 1. 1.              Вступне слово керівника гуртка.

– На попередніх заняттях до вашої уваги були представлені завдання творчого характеру, а саме:

1) Класи моделей;

2) Призначення моделей;

3) Конструктивні особливості.

2. Мозковий штурм.

– Думаю буде доречним  провести інтерактивну гру «Мозковий штурм», як закріплення отриманих знань на попередніх заняттях. Тож я  задаватиму  вам  питання, а ви разом будете на них відповідати.

–        Назвіть класи моделей для перегонів

–        Чим приводиться в дію модель?

–        З чого можна зробити модель?

–        Навіщо нам займатись моделюванням?

Ваші відповіді свідчать проте, що ви достатньо володієте матеріалом для того,щоб побудувати модель.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Навіщо кожному з вас вчитися будувати  моделі ? (Для розвитку навиків будування більш складних моделей)

– Що є стимулом вдосконалення навичок у конструюванні моделей? (Призові місця в конкурсах та змаганнях)

– Про яку професію пов’язану з судномоделюванням ви мрієте? (Конструктор, капітан, штурман, інженер …)

IV. Вивчення нового матеріалу.

 1. 1.    Розповідь керівника з супроводом фото слайдів

Композитні матеріали

Композитні матеріали є металевими і неметалічними матрицями (основи) із заданим розподілом в них зміцнюючів (волокон, дисперсних часток та ін.); при цьому композитні матеріали дозволяють ефективно використати індивідуальні властивості тих, що становлять композиції. За характером структури композитні матеріали підрозділяються на волокнисті, зміцнені безперервними волокнами і ниткоподібними кристалами, дисперсно зміцнені композиційні матеріали, отримані шляхом введення в металеву матрицю дисперсних часток зміцнюючів, шаруваті композитні матеріали, створені шляхом пресування або плющення різнорідних матеріалів. Сплави із спрямованою кристалізацією евтектичних структур також є композитними матеріалами. Композитні матеріали своїм прообразом мають широко відомий залізобетон, що є поєднанням бетону, працюючого на стискування, і сталевої арматури, працюючої на розтягування, а також отримані в 19 ст. плющенням шаруваті матеріали.

Успішному розвитку сучасних композитних матеріалів сприяли: розробка і застосування в конструкціях волокнистих склопластиків, що мають високу питому міцність(1940-50); розробка нових армуючих матеріалів – високоміцних і високомодульних безперервних волокон бору, вуглецю, і волокон інших неорганічних тугоплавких з’єднань, а також зміцнювачів на основі металів(1960-70).

У техніці широке поширення отримали волокнисті композитні матеріали, армовані високоміцними і високомодульними безперервними волокнами, в яких армуючі елементи несуть основне навантаження, тоді як матриця передає напругу волокнам. Найважливішими технологічними методами виготовлення композитних матеріалів є: просочення, формування в прес-формі стрічок наповнююча і матриці, холодне пресування обох компонентів з подальшим спіканням, осадження матриці плазмовим напиленням наповнюючи, спільне плющення армуючих елементів з матрицею і інші.

Збільшення міцності і надійності в роботі циліндричних корпусів, а також зменшення їх маси досягається зовнішнім армуванням вузлів конструкцій високоміцними і високомодульними волокнами, що дозволяє підвищити в 1,5-2 рази питому конструктивну міцність корпусів з композитних матеріалів в порівнянні з суцільнометалевими корпусами.

Сфери застосування композитних матеріалів численні: авіаційнно-космічної, ракетної і інших спеціальних галузей техніки, композитні матеріали можуть бути успішно застосовані в енергетичному турбобудуванні, в автомобільній промисловості – для деталей двигунів і кузовів автомашин; у машинобудуванні – для корпусів і деталей машин; у хімічній промисловості – для автоклавів, цистерн, апаратів сернокислотного виробництва, місткостей для зберігання і перевезення нафтопродуктів та ін.

Композитні матеріали, що складаються із скляного наповнювача і синтетичного полімерного єднального називають – склопластиками. Для склопластиків характерне поєднання високих надміцних, діелектричних властивостей, порівняно низькій щільності і теплопровідності, високою атмосферо-, водо- і хімостійкості. Змінюючи орієнтацію волокон, можна в широких межах регулювати механічні властивості склопластиків.

Склопластики застосовують як конструкційний і теплозахисний матеріал при виробництві корпусів човнів, катерів, судів і ракетних двигунів, кузовів автомобілів, цистерн, рефрижераторів, радіопрозорих обтічників, лопатей вертольотів.

Завдяки незначним капіталовкладенням, виготовлення склопластика за технологією контактного (ручного) ормування знаходить широке застосування при виготовленні виробів із склопластика одиничними екземплярами і малими партіями.

У загальноприйнятому сенсі, склопластик – це композитний матеріал, що складається з наступної суміші : полиэфирная смола, отверджувач, склотканина або стекломат.

Переваги  ручного виготовлення склопластика: Відносно невелика вартість оснащення для виготовлення склопластика. Незначна вартість устаткування для виготовлення склопластика (розпилювач, валики, кисті).

Недоліки методу : Значна кількість ручної праці при виготовленні виробу із склопластика. Попередній розкрій склотканини, стекломата або іншого скляного матеріалу. Попередня підготовка суміші полиэфирная смола – отверджувач. Якість кінцевого виробу із склопластика залежить від майстерності виконавця. Відносно велике час виготовлення виробу із склопластика. Низька швидкість оборотності оснащення. Велика кількість відходів : полиэфирная смола на стінках місткості для змішування, валиках, кистях; обрізки склотканини або скломата при розкроі, обрізки облоя і так далі

IV. Практична робота

 1. 1.                  Правила ТБ.

Зверніть увагу на розміщення інструментів на робочому столі, адже вони не повинні звисати зі столу та охайно складені. Під час роботи слід обережно користуватися інструментами, щоб не завдати шкоди й травм собі і товаришам.

2. Порядок виготовлення моделі .

А тепер ознайомимось із технічною карткою та перейдемо до практичної діяльності.

1. Підготовка форми (матриці).

2. Підготовка матеріалів (склотканина, смола, розділяючи матеріали)

3. Розведення смоли і закладка матеріалів в формі.

4. Вакуумне формування

5. Витягування деталі із форми і подальша обробка.

V.  Підсумок заняття

1. Повторення вивченого матеріалу.

Сьогодні ви познайомились з основними поняттями й правилами конструювання  та виготовлення моделей , а також способами і прийомами  роботи з композитними матеріалами.

VI. Творче завдання

– Я дякую вам за творчу співпрацю і пропоную вам на наступне заняття підготувати цікаву інформацію про новинки матеріалознавства у світі судномоделізму.

VII. Прибирання робочих місць

ПЛАН-КОНСПЕКТ

заняття гуртка «Судномоделювання»

(Керівник гуртка – Савва Артем Юрійович)

 

Тема: Виготовлення моделі ракетного катера. Контрольно-випробувальний єтап. Деталізація.

Мета: спонукати гуртківців до оволодіння знаннями про будову моделі військового катера; формувати уміння і навички роботи з різними інструментами та матеріалами; розвивати творчий підхід до конструювання у галузі судномоделювання; виховувати охайність, культуру праці, почуття патріотизму за досягнення в українському суднобудуванні.

Тип заняття: комбіноване.

Форма проведення: заняття-змагання.

Матеріали: пінопласт, наждачний папір, клей, картон.

Обладнання:  ноутбук, модель ракетного катера, басейн, шаблони.

Методи і засоби роботи: евристична бесіда, візуальний ряд, практична діяльність.

Основні поняття: плавучість, стійкість на курсі, рушій, кермо.

Хід заняття

І. Організаційний момент

1. Організація уваги гуртківців.

– Я вітаю Вас на занятті гуртка судномоделювання!

Сьогодні у нас заняття-змагання, тож перевірте свої робочі місця, чи все є для того, щоб його розпочати? (Так).

– Ми знаходимось в майстерні авіамоделювання, де є верстати, моделі та інший інвентар, тому згадаймо правила ТБ (Користуватись тільки справними інструментами, не заважати працювати  іншим гуртківцям, бути максимально уважним та обережним під час користування ріжучими інструментами, без дозволу керівника верстати вмикати заборонено).

– У нас на занятті є гості, я думаю, вони також будуь учасниками змагань.

ІІ. Актуалізація

1. Слово керівника гуртка

– На попередніх заняттях ми з вами копіювали деталі моделі на заготовку, виготовляли корпус моделі, обробляли деталі напильником, надфілями та наждачним папіром. Склеювали деталі, фарбували моделі, а сьогодні у нас завершальний етап. І, щоб його розпочати, я оголошую перший рануд змагань. Це «Мозковий штурм». Він складається з 6 запитань. За кожну вірну відповідь ви будете отримувати фішку-медаль.

Запитання:

–        Чому корабель, навіть побудований із сталі, тримається на воді?

–        Що таке рушій корабля?

–        Які типи рушіїв ви знаєте?

–        Яким чином корабель змінює напрям свого руху?

–        Які типи енергетичних установок (двигунів) використовують на кораблях?

–        Яким чином приводиться до дії ваша модель катера?

Тож ми бачимо, що в першому раунді найбільше фішок отримав (гуртківець). Наші вітання! Протягом всього заняття ви будете отримувати фішки за правильні відповіді на питання. Під час практичних запусків моделей кожна отримана вами фішка додасть додаткових 10 балів до загальної суми ваших балів. Тож, будьте активними на занятті. А під кінець ми дізнаємось, хто збире найбільшу кількість фішок та стане переможцем.

ІІІ. Мотивація

–        Скажіть, для чого потрібні ракетні  катери? (відповіді)

Я хочу запропонувати вам невеличкий відеоперегляд, де ми побачимо ці кораблі в дії (відеоперегляд: учбові ракетні стрельби на ракетному катері Р-129). Переглянувши відео, ви звернули увагу на те, що невеликий за розмірами катер оснащений могутнею зброєю і здатний знищити значно більший за розмірами корабель супротивника. Як Ви вважаєте, щоб б було, якби під час побудови такого катеру інженери схибили у розрахунках або кресленнях? (відповіді)

А що б було, якби під час комплектування деталей судна на заводі якусь деталь не встановили? (відповіді)

А якби ми не встановили на модель якусь деталь, щось змінилось б? (фішки)

ІV. Оголошення теми заняття

Тож тема нашого заняття – «Деталізація моделі військового катера та його контрольне випробування».

Завданням заняття буде поглибити та закріпити знання щодо конструкції та призначення ракетних катерів, укомплектувати моделі всіма необхідними деталями, провести випробування моделей та змагання, які виявлять найкращу модель.

Давайте зараз звернемося до словника морських термінів. Вони важливі як для справжнього корабля, так і для його моделі. Що вони означають? Словник термінів:

Плавучість

Остойчивість

Рушій

Кермо

Диферент

Крен

V. Засвоєння умінь і навичків.

1. Перегляд моделі ракетного катера, виконаної керівником гуртка

– Прошу звернути увагу на модель. Перед Вами модель ракетного катера. Давайте перелічимо основні деталі. Як ви бачите, виготовлено близько півсотні деталей.

А тепер уважно подивіться на свої моделі і перевірте – яких деталей бракує, які потрібно закріпити. У вас кількість деталей буде значно менша, оскільки ви тільки навчаєтесь будувати моделі кораблів..

2. Техніка безпеки під час роботи.

– Хто нам розповість про техніку безпеки під час роботи?

(Повторення правил роботи з клеєм, різачком, ножицями)

3. Практична діяльність. Деталізація.

– Прошу перевірити наявність всього необхідного для роботи на своїх робочих місцях. Якщо всім все зрозуміло, приступаємо до роботи.

(Керівник гуртка та помічник надає консультації  дітям)

А поки наші вихованці сумлінно працюють, пропоную на деякий час стати судномоделістами та запустити моделі цих кораблів (патрульний катер та малий канонірський човен) у міні-басейні.

По закінченню роботи діти прибирають свої робочі місця та готують моделі до випробувань. (Керівник гуртка перевіряє готовність моделей до основного етапу – випробування виготовлених моделей катерів.)

– Ось ми підійшли до самої відповідальної частини нашого заняття – випробування на воді виготовлених вами моделей. Саме на цьому етапі ви можете отримати найбільшу кількість балів.

– А перед тим, як ми почнемо запускати моделі, я пропоную переглянути відеоролик про українські та російські військові кораблі, які базуються в місті Севастополі. Ви побачете морський парад, присвячений Дню Військово-морського флоту, який проходив  у липні 2002 року. Зверніть увагу на потужність та багатофункціональність цих кораблів. (Перегляд відеоролика).

4. Контрольно-випробувальний етап.

– Хто нам нагадає правила проведення змагань?

Кожному учаснику змагань надається чотири спроби запуску моделі. Модель повинна влучити у ворота з найбільшою кількістю балів. До заліку йдуть три найкращі результати, які сумуються.

Також, важливо памятати про техніку безпеки під час проведення запусків моделей у басейні. Їх нам нагадає  (гуртківець). (використовувати спецодяг, пересуватися навколо басейну тільки кроком, бігати забороняється, бути уважним та дисциплінованим, необхідно оберігати власну одежу від намокання (рукава).

Тепер ми переходимо до випробувань моделей. Під час випробувань вам необхідно перевірити такі властивості моделі, як плавучість, остойчивісь, стійкість на курсі, переконатися у відсутності крену, диференту, протікань. Тобто, навіть маленька модель катера повинна володіти тими ж властивостями, що й справжній корабель.

5. Проведення змагань.

– А зараз починаємо наші змагання! Почувши своє і’мя, ви підходите до басейну, ставите модель на воду, оголошуєте готовність до старту та здійснюєте запуск моделі. Після фінішування моделі та оголошення результату необхідно вимкнути електродвигун та чекати на наступну спробу.

(Керівник гуртка почергово викликає учасників змагань до старту, оголошує та записує результати. Помічник виймає моделі із басейну та віддає їх гуртківцям. Змагання повинні проходити чітко, без затримок та зайвого гаяння часу. Після проведення останньї спроби необхідно порахувати кількість балів кожного учасника та додати  бали за теоретичні питання. Визначити розподілення місць. У разі співпадання кількості набраних балів за І, ІІ або ІІІ місця, неохідно провести перегони – одну-дві спроби виключно між  учасниками, що одержали однакову кількість балів.)

VI .Підсумок заняття

–  Ну що ж, ми можемо підвести підсумки змагання. Найбільшу кількість балів (кількість) одержав (гуртківець), він стає переможцем змагання! Вітаємо та нагороджуємо його цінним подарунком! Друге місце з результатом (кількість) балів посів (гуртківець). Третє місце з результатом (кількість) балів посів (гуртківець). Вітаємо та нагороджуємо їх призами.

Всі інші також були молодці.

Дякую Вам за творчу співпрацю! Вважаю, що завдання ми повністю виконали. Одержали багато нових знань та умінь та добрий заряд позитивних емоцій.

VІІ. Творче завдання

На наступне заняття пропоную  знайти відомості про участь ракетних катерів у різних військових операціях.

 

                                                                           Художньо-технічний профіль

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

заняття гуртка «Дизайн та сувеніри»

(Керівник гуртка  – Нагальнюк Валентина Петрівна)

 

Тема.  Квіти  для  мами.

Мета: навчити виготовляти квіти з паперу застосовуючи техніки квілінг, паперопластики, оріґамі ; удосконалювати навички роботи з папером та  бісером; закріпити навички безпечної роботи з ножицями; розвивати естетичні смаки, творчі здібності учнів, уміння  складати  сувенірні   композиції; виховувати любов до природи.

Обладнання:  комп’ютер; технологічні картки; кольоровий  папір, клей, ножиці, бісер, проволока.

Тип заняття:  застосування вмінь та навичок.

Хід заняття

І. Вступна частина.

– Добрий день, діти!  Посміхніться, „зніміть” посмішку зі свого обличчя долонею та „киньте” своєму сусідові. „Спіймайте” посмішку, „прикрасьте” нею своє обличчя.

Дітям пропонується перед початком роботи промовити такі слова:                                                                                                                   Видумуй, пробуй, твори!                                                                                                          Розум, фантазію прояви!                                                                                      Активним і уважним будь                                                                                                       І про кмітливість не забудь!

Зачитуванням епіграфу  заняття.

Квіти для мами – радість.                                                                                           Квіти для мами – диво .                                                                                                 Квіти в руках у мами ,                                                                                           Значить  вона  щаслива.

Актуалізація опорних знань.                                                                                                 Мама… Це прекрасне слово, яке промовив кожен із вас першим. Скільки спогадів і тепла таїть це магічне слово. На передодні  свята нам хочеться привітати  маму.                                                                                                                         –    Що подарувати  мамі? (Відповіді учнів)

Мотивація навчальної  діяльності.                                                                                               – Сьогодні ми з  вами будемо виготовляти квіти для  мам, використовуючи    різні   техніки, вдосконалимо навички  роботи  з папером, бісером, закріпимо навички безпечної роботи з інструментами. Я вірю, що кожен під час виконання роботи проявить  творчість, зможе дружно працювати в групах.

Вправа «Очікування»

–  Що ви чекаєте  від заняття?

II. Основна частина

Перегляд слайдів з  комп’ютера.

Приступимо до  виконання подарунків  для  мам.  Різні групи будуть  виконувати сувеніри:

1) листівки;

2) оріґамі кошики з весняними квітами;

3)                 підсніжники з бісеру.

Нагадування правил користування ножицями, дротом та умовами підготовки робочого місця.                        

Правила роботи з ножицями:

1.Користуйся ножицями із заокругленими краями.

2.Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виступали за край стола.

З.Не працюй тупими ножицями і ножицями з ослабленим шарнірним кріпленням.

4.Під час роботи слідкуй за лінією розрізу.

5.Під час різання притримуй матеріал лівою рукою так, щоб пальці були в стороні від леза.

6.Не тримай ножиці кінцями вверх.

7.Не залишай ножиці розкритими.

8.Не ріж ножицями на ходу.

9.Не підходь до товариша під час різання.

10.Передавай ножиці товаришу тільки в закритому вигляді, тримаючи їх за робочу частину.

І група:  виготовлення  підсніжників  з бісеру.                                                        ІІ група: виготовлення  тюльпана за зразком вчителя.                                                                                               ІІІ група: виготовлення орігамі тюльпанів.                                                                                                                                                                 ІV група:   виготовлення вітальних листівок.

Самостійна робота гуртківців. Виготовлення та оздоблення поробок.

ІІІ. Заключна частина.

–  Діти, комусь із вас знайомий термін «вернісаж»?

Якщо так, то скажіть, що означає це слово?

(Верніса́ж (від фр. vernissage, буквально — лакування) — урочисте відкриття художньої  виставки для запрошених)

Один з вихованців пропонує створити вернісаж з дитячих робіт.                                                                                                                                                     –  Пропоную  створити віночок на честь любимих мам та всіх жінок.

(Звучить фонограма “Вальс Анни Павлової”. Діти виходять і складають квіти у вінок,промовляючи ласкаві слова своїм матусям)

 

А моя – наймиліша зі всіх людей ненька.

Тиха, мов голубка, щира і маленька.

Нема в цілім світі, всім вам признаюся,

Кращої матусі, ніж моя матуся

Я свою матусю щиро так кохаю,

Як слолва дібрати – навіть і не знаю

Коли я хворенька, прийде моя ненька.

Тільки раз погляне – мені легше стане


Висновок

– Сьогодні ви були дуже гарні, уважні та зосереджені. Це допомогло вам створити своїми маленькими, але вмілими ручками чудові квітки  для своїх мам, які стануть  чудовим подарунком. Отже, ми навчилися з вами створювати красу власними  руками. Отож, будьте завжди як Весна: ніжні, милі, ласкаві, а головне здорові!

 

 ПЛАН-КОНСПЕКТ

заняття гуртка «Моделювання іграшок-сувенірів»

(керівник – Архіпова Тетяна Георгіївна)

Тема. Виготовлення букету «Квіти України» в різноманітних техніках.

Мета:навчити гуртківців виготовляти квіти близькі до природної форми, використовуючи різноманітні матеріали (бісер, папір, стрічка та ін.); відпрацьовувати практичні прийоми та навички при виготовленні букетів та композицій; розвивати фантазію, художню уяву, естетичний смак, творчі здібності та моторику пальців рук. Формувати навички роботи в колективі; виховувати бажання створювати вироби власними руками, любов до квітів, природи, рідного краю.

Тип заняття: закріплення практичних вмінь та навичок, захист власних проектів.

Форма проведення: заняття – творча майстерня.

Оснащення: книги, журнали, ілюстрації про квіти, вироби дітей за минулі роки(вироби – аналоги), технологічні картки.

Матеріали та інструменти: бісер, дріт, папір, стрічка, ножиці, клей, серветка, нитка, голки.

Хід роботи

1.Організаційна  частина.

– Доброго дня, любі діти! Я рада бачити вас на занятті гуртка «Моделювання іграшок – сувенірів».

Яке це щастя – до дітей іти як на побачення.

І скільки років вже мені – не має значення.

В моєму серці хвилювання вир:як зацікавити?

Розкрити суть добра й краси– і не злукавити.

І повести, щоб дозрівав талант і творчість народилася.

Щоб успіх був, щоб вміння набувать, і щоб серця розкрилися.

(Н.Чамлай)

  Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, яке вимагає від вас уважності, слухняності, старанності та активності.

 

Наш девіз: Не просто слухати, а чути!

Не просто дивитись, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно всім працювати!

 1.  Актуалізація опорних знань.

–        Уважно послухайте вірш:

Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім

То прекрасна Україна, нашого народу дім.

Тут шумлять степи безкраї, наче вміють говорити!

Тут ясніше сонце сяє, тут солодше пахнуть квіти.

–         Яка країна найрідніша нам усім?(Україна)

–         Які квіти ростуть в Україні?

–  Які техніки декоративно – ужиткового мистецтва ви застосовували для виготовлення квітів?

3. Мотивація навчальної діяльності.

Споконвікушанують в Україніквіти. Нема жодноїукраїнськоїхати, біляякоїдбайливі руки господині не влаштували б яскравихквітковихострівців. Вони милують око, ніжнохвилюють душу, міцноприв’язуютьнашісерця до рідноїдомівки.Наші предки обожнюваликвіти, вважаючи, що цей витвір природи даровано людям від Бога. Квіти — постійні супутники нашого життя. Вони — на клумбах, укімнаті, на газонах.Вони на вишиваних рушниках, скатерках. Ними розмальовують печі, стіни осель. А ще квіти є на нашому національному одязі.

Квіти – це диво! Їхня краса неповторна, завжди хвилює, зачаровує нас. Кожна квітка вишукана, має різний колір, форму, розміри але всі вони прекрасні!Про квіти люди пишуть вірші, пісні, картини, легенди, казки.Квіти супроводжують нас все життя. Квіти ми даруємо на знак поваги та любові.На жаль, краса квітки не вічна!

А яким способом  люди зберігають її назавжди? (У картинах, фотографіях, літературних творах, виробах з бісеру, паперу, стрічки, ниток)

Чи хотіли б ви створити цю красу власними руками?

4.Оголошення теми заняття

Темою нашого заняття є «Квіти України». Ми повинні виготовити квіти в різних техніках, передати форму, колір та презентувати власні букети.

5.Пояснення нового матеріалу

Квіти власноруч, зроблені своїми руками – найкращий подарунок на свята, дні народженні для рідних друзів. Про це розповідається у вірші «Бажані подарунки» І. Дубинського.

 

Про це слід завжди пам’ятати,

Щоб мати дружнії стосунки,

У дні буденні чи у свята

Робити треба подарунки

Вони у будь-яку хвилину

Завжди і бажані і вчасні

Приємно радують людину,

Дарують їй святковий настрій

І подарунки, особливо,

Ті, будуть кращими зразками

Які ви зробите дбайливо

Своїми власними руками.

 

  А щоб дізнатися більше про квіти, ми запросили до нас відомого флориста, який розповість нам «Про що говорять квіти», « Як скласти букет»? (Доповідь-лекція. Читають вихованці)

Слово букет увійшло у побут у XVII ст. Спочатку букет складали з прянощів кропу, селери, петрушки, кмину. Гості дарували їх господині, а вона прикрашала ними страви. Згодом букети почали робити з квітів.

«Букет» – це найбільш поширена форма квіткового виробу; у перекладі з французької мови – це означає «Красиво зібрана група квітів».

Дарувати квіти треба вміти. Це своєрідна наука, яку повинна знати кожна вихована людина.

Жінкам – підбирають елегантні, не дуже яскраві квіти. Це троянди, не крупні гладіолуси, тюльпани, гвоздики ніжних відтінків.

Дівчатам– напіврозкриті бутони, що підкреслюють чистоту почуттів.

Чоловікам – крупні і менш вишукані квіти – гвоздики, хризантеми.

Літнім людям – квіти у вазоні, вони довго цвістимуть і нагадуватимуть про приємну зустріч.

Для заручин – вишукані квіти: блідо – жовті троянди, білі і рожеві гвоздики, гербери.

Для нареченої – букет з різних квітів, щоб відповідали зросту дівчини, її характеру, гармоніювали з кольорами сукні.

Кольорова гамма при складанні букету має підкорятись певним правилам: поєднання червоного та блакитного кольорів символізує вірність і кохання, жовтий означає невірність. Білими квітами підкреслюють вірність, а у поєднанні з червоними – нагороду і повагу.

Насичені пурпурові і зелені кольори означають мудрість, обережність і пересторогу. Отже, даруючи букет, треба знати, які підбирати квіти до певної нагоди.

Що ж потрібно враховувати при складанні букетів і композицій?

1.Колір, його символіка, для кого призначений букет.

2.Розмір квітів.

3.Форма, колір і розмір вази.

4.Форма, розмір букета в залежності від призначення.

5.Розміщення квітів і обличчя композиції.

6.Оздоблення букета.

Даруйте квіти і при цьому не забувайте, що існує мова квітів.Квіти за всіх часів вважалися кращим подарунком до будь-якого свята.Складені зі смаком букети завжди доречні і прийдуться по душі. Якщо Ви хочете, щоб подарований вами букет не тільки порадував одержувача своєю красою і свіжістю, але і без слів розповів йому проВаші таємні бажання і переживання, поставтеся до вибору квітів з особливою увагою.

Даруючи квіти, пам’ятайте про їхню символіку:

волошоки говорять про скромність і ніжність, простоту, делікатність, довіру, витонченість;

червоні садові маки говорять про красу і вірність, молодість.
барвінок – солодкий спогад, символ любові, шлюбу, вічності життя, безсмертя людської душі; пам’ять, стійкість.

Безсмертник – здоров’я.

Гвоздика біла – смуток, довіра, чистота.
Гвоздика червона – мужність, стійкість, палке кохання.
Гладіолус – дружба, вірність, пам’ять, шляхетність.
Дзвоники – балакучість. Дзвоники за кількістюквіток “уточнювали”часпобачення.
Дзвоники польові – вдячність.

Жоржини – визнання.

Калина – кохання, незахищеність, смуток, символ дівочої краси й вірності.
Конвалія – приховане кохання; щастя, яке повернулося; чистота, ніжність, вірність.

Мальва – краса, холодність, надія.
Мімоза – сором’язливість.

Нарцис – гордість, самозакоханість, сумнекохання, щасливийшлюб.

Незабудка – “згадай мене”, постійність, пам’ять.

Первоцвіт (примула) – кохання, щоминає; згадка.
Півонія – довголіття, любов, сором’язливість, гордість, надія.
Підсніжник – втіха.
Пролісок – ніжність, чистота, вірність.

Ромашка – кохання і мир, квітка для ворожіння.
Троянда біла – мовчання.
Троянда в бутоні – серце, що не пізналокохання.
Трояндажовта – зрада, сумнів у щиростікохання.
Тюльпан – кохання, гордість.

Фіалка – сором’язливість, скромність, чарівність, вірність, освідчення в коханні, привабливість, смуток.

Хризантема – ясністьрозуму й душевна чистота, щастя, успіх, удача, невинність, мудрість, довголіття; вірність.

Чортополох – захист, відсіч.

Якщо говорити про кольорову гаму при складанні букетів, то тут існують деякі правила:

– поєднання червоного і блакитного символізує вірність і кохання;
– жовтий колір означає невірність, розлуку;
– поєднання жовтого і червоного – недовір´я;
– білими квітами підкреслюють вірність і цнотливість;
– поєднання білого і червоного – нагороду і повагу;
– пурпурові і зелені кольори означають мудрість, обережність і пересторогу.

Перш ніж виготовляти квіти, треба знати послідовність технологічність процесів і дій виконання роботи.

Технологічна картка

–    Розгляд схеми (будови квітки)

–    Підбір матеріалу,згідно кольору та форми квітки(вибір техніки плетіння).

–    Виготовлення пелюсток квітки, тичинок, чашечки.

–    Формування пелюсток у квітку.

–    Виготовлення листя квітки.

–    Кріплення квітки і листя до стебла.

–    Обмотка стебла ниткою.

–    Оздоблення букета додатковими елементами.

Перед тим, як розпочати роботу, хочу звернути вашу увагу на првила техніки безпеки.

Правила техніки безпеки при роботі з ножицями:

–                 Ножиці потрібно використовувати з заокругленими кінцями;

–                 Класти ножиці на стіл потрібно так, щоб вони не виступали за край столу;

–                 Не тримайте ножиці кінчиками догори;

–                 Не залишайте ножиці в розкритому вигляді;

–                 Не ріжте ножицями «на ходу»;

–                 Передавати ножиці товаришу можна тільки в закритому вигляді, вперед кінцями.

Правила техніки безпеки при роботі з дротом:

–                 Не бери дріт до роту;

–                 Відрізай потрібний відрізок дроту ножицями, не відкушуй зубами;

–                 Не грайся дротом, не намотуй його на долоню, пальці;

–                 Не розмахуй рукою, в якій тримаєш дріт;

–                 Працюй з дротом зосереджено, не відволікайся.

Правила техніки безпеки при роботі з голкою:

– Не брати голку в рот;

– Голки зберігати у гольнику;

– Не використовувати голку замість булавки.

6.Хвилинка відпочинку

Діти закривають оченята і уявляють собі, що вони в садку

Поспішайте, любі діти! Вибирайте гарні квіти!

Ви побачите в садку: мак, майорці, резеду!

Чорнобривці й нагідки, і калинові квітк

А в долині, а в долині – там дзвіночки ясно-сині,

І кульбабки на горбі, що ти вибереш собі?

7.Практична  робота. Виконання виробів

Сьогодні ми працюємо в майстерні по виготовленню композицій «Квіти України». Для того, щоб наша робота була плідною і найрізноманітнішою ми об’єднаємося в групи. Кожна група минулогоо заняття отримала  домашнє завдання: Підготовити проект та презентацію до ваших букетів. Дизайнер кожної групи захищає свій проект.

 

Тож до роботи зараз діти

Будь ласка, ставтеся сумлінно.

Ми будемо робити зараз

Букети квітів най чарівні!

Старанно все робіть, охоче

Не слід при цьому поспішати

Щоб ви могли їх урочисто,

Рідненьким, друзям дарувати.

 

I бригада – Весняні квіти України (бісер)

II бригада – Квіти зі стрічки

III бригада – панно (комбінація композицій бісер + папір)

IV бригада – польові квіти (бісер)

V бригада – Український вінок (квілінг)

8. Підсумок заняття

Поки дизайнери груп готуються до захисту букетів, ми проведемо конкурс «Загадки про квіти». Хто більше відгадає назву квітів, той отримає жетон – квітку. Хто набере більше жетонів, той переможець.(Виставка букетів)

Сьогодні ми зробили наш клас схожим на квітучі луки, ми виготовили дуже гарні квіточки. Тепер ми можемо насолоджуватися цією красою – красою українського букету.

Кожен дизайнер захищає свій букет за такими пунктами:

–  Назва букету;

–  Вибір квітів, їх символіка;

–  Цікавий вірш, історія, легенда про квіти;

–  Для кого приготовлений букет

–  Оздоблення букету.

(Виступ дизайнерів)

– Ви всі попрацювали плідно, і кожна робота заслуговує високої оцінки. Напевне кожен з вас хотів би отримати такий чарівний букет! Але я хочу додати:

Даремно не рвіть квіти, бережіть природу!

Якщо хочеш довго жити, треба все кругом любити,

Тож природу бережіть, квіти й трави не губіть!

Гарні квіти в ваших букетах. Я хочу переконатись в тому, що на занятті ви не просто слухали, а чули: – А про що ви чули? Ви не просто дивились, а бачили: – А що ви бачили? Ви не просто відповідали, а міркували, про що? Я впевнена, що ви переконались, що власними руками, можна зробити найкращий подарунок.

ПЛАН-КОНСПЕКТ

заняття гуртка «Виготовлення сувенірів»

(керівник – Мурзак Катерина Володимирівна)

 

Тема:  « Квіти у горщиках». Виготовлення об’ємної кульбабки у техніці «Квілінг».

Мета: навчити дітей виготовляти виріб близький до природної форми квітки; закріплення вмінь та навичок практичного застосування набутих знань при виготовленні виробів технікою «квілінг»; формування трудової культури, самостійності, наполегливості, взаємодопомозі, вміння працювати в колективі; набуття досвіду власної творчої діяльності; формувати бажання дарувати радість людям.

Тип заняття: комбінований.

Обладнання:кольорові смужки паперу, клей, ножиці,  дротик, готовий зразок виробу; зразки, кросворд.

Форми та методи навчання:  бесіда, елементи гри, ілюстративний метод, фронтально-індивідуальна форма роботи.

 

Хід заняття:

 1. Організаційний момент.

– Доброго дня, діти. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, яке вимагає від вас уважності, слухняності, старанності та активності. Епіграфом до нашого заняття будуть свлова:

Шановні, любі діти,

Поки малі, учіться

Все знати, все робити.

Хто вміє працювати,

Тому цікаво жити!

2. Активізація знань учнів.

– Давайте згадаємо спочатку в який техніці ми працювали останім часом? ( у техніці «квілінг» ) Я дуже хочу дізнатися, що ви запам’ятали про квілінг? І ми це з’ясуємо за допомогою тесту.

Отже, я задаю питання і називаю відповіді, а вам  потрібно вибрати єдину правильну.

 1. Квілінг це:

–              назва фарби;

–              дитяча гра;

–              виготовлення композицій зі закручених смужок паперу.

 1. Базова форма у квілінгу це:

–              спеціальний одяг для квілінгу;

–              інструмент для квілінгу;

–              скручена та защипнута смужка паперу.

 1. Які із назв не являються базовими формами:

–              око;

–              булька;

–              крапля.

 1. Деталі із квілінгу з’єднуються між собою за допомогою:

–              води;

–              клею;

–              методом скручування.

 1. Що не являється інструментом для скручування смужок паперу:

–              соломинка;

–              інструмент виготовлений з голки;

–              ножиці.

Дуже добре дітки. Ви просто молодці!

 1.  Мотивація навчальної діяльності.

А зараз я хочу у вас запитати, чи подобається вам отримувати подарунки? А чому? ( це приємно, підвищується настрій, відчуваєш радість та задоволення ).

А дарувати подарунки приємно?  А чому теж приємно? Так, тому що даруючи  людині радість  ти сам теж радієш.

Подивиться діти за вікно. Яка похмура погода. Чим же себе порадувати? А що як ми зробимо щось гарне, яскраве! Може квіти? Авжеж квіти! Я знаю одну квітку, яка сама схожа на маленьке сонечко. Що за квітка відгадайте? Звісно це кульбабка.

4. Повідомлення теми та мети заняття.

Подивіться дітки, які чудові сонечка на ніжках. Такі теплі, світлі, ніжні, так і хочеться понюхати. Вам подобаються? Тоді давайте зробимо їх і комусь подаруємо. Отже сьогодні ми робимо «квіти у горщиках» – кульбабки.

5. Бесіда з використанням загадок, , цікавої інформації про кульбабку, розгадування кросворду.

– Але спочатку розкажіть мені, що ви знаєте про цю квітку? ( діти розповідають )

– А чи знаєте ви, що кульбабка це лікарська рослина. В неї все корисно і квіти, і листя, і сік, і  навидь коріння. Наприклад настій квітів знімає печінкові коліки. Також відвар квітів п’ють при підвищеному тиску та безсонні. А ще з квітів варять смачне варення. Сік зі стебла виводить мозолі та ластовиння (веснушки). Листя використовують при шкірних захворюваннях, авітамінозі, анемії. А ще їх можна добавляти в салати, бо в них багато вітамінів. Коріння теж корисне, воно покращує роботу кишківника, а також збуджує апетит. І ще багато всього. Ось, яка корисна квітка росте у нас під ногами.

А зараз, як що ми розмовляємо про квіти, то спробуйте, розгадайте мій квітковий кросворд.

 1. Стоїть півень на току, в червоному ковпаку. (Мак )
 2. Стоїть, коливається,

Головою величається,

А торкнеш – кусається. ( Будяк )

3.   Дзвіночки в лісі ніжні – ніжні,

Немов сніжинки білосніжні.

В зеленім листі спочивають

П’янкий весняний запах мають. ( Конвалія )

4. На квітник погляньте діти,

Там козак стоїть між квітів.

Весь червоний – гордий пан.

Не козак це, а  . . .   ( Тюльпан )

5.Квітне синьо, лист зелений,

Квітник прикрашає.

Хоч мороз усе побив,

Його не займає.   ( Барвінок )

6.Хоч червоні, та не сальви

На стеблі розквітли . . . ( Мальви )

7.Росте в наших луках

Квітонька дрібна,

Дала їй сині очі

Ненечка – весна. ( Незабудка )

8.Має гарні жовті вічка

І фіолетову спідничку,

Запах ніжний і духмяний

Наповняє ліс весняний. (Фіалка )

9.З’явились в траві сестрички –

Жовті очі, білі повічки. ( Ромашки )

Зразок заповненого кросворду:

М А К

Б У Д Я К

К О Н В А Л І Я

Т Ю Л Ь П А Н

Б А В І Н О К

М А Л Ь В И

Н Е З А Б У Д К А

Ф І А Л К А

Р О М А Ш К И

– Тож яка назву якої квітки ми розгадали завдяки кросворду? Які ж ви у мене дітки молодці, ну все знаєте, просто «вундеркіндери» якісь!

Рухлива хвилинка.

 1. Пояснення виконання роботи.

– Ось ми і розім’ялися. Будемо продовжувати. Тепер я розповім вам, як саме робиться квітка кульбабка. Слухайте уважно, що б у вас все добре вийшло. Все як завжди дуже просто.

( Наступні слова промовляти дуже швидко )

– Спочатку ми робимо квіточок, потім стовбурочок, вирізаємо листочки, все збираємо до купки – готово! ( Хитро оглядаю здивованих дітей ) Жартую!!! Зараз все детально розповім:

– спочатку ми дійсно робимо квітку : потрібно дрібненько нарізати жовті та зелені смужки до накресленої лінії; приклеїти кінець жовтої смужки до петлі на дротику, рівненько накрутити на кінець дротика, потім зверху приклеїти зелену смужку;

–  тепер потрібно загорнути стовбур : першій віток робимо знизу голівки квітки і рівномірно обгортаємо стовбур до кінця, закріпили клеєм;

–  таким чином зробимо три квітки, за допомогою смужки і клею знизу з’єднаємо їх між собою;

–  за допомогою шаблону вирізаємо чотири листочка, приклеюємо знизу кульбабки;

–  розкачати з пластиліну ковбаску, обгорніть нижню частину квітки  та закріпить у пробці від бляшанки.

Ось і все. Бажаю щоб у вас все гарно вийшло. Але перед тим ніж почати працювати нагадайте мені і собі правила безпеки при роботі з ножицями та клеєм.

 1.   Повторення правил з ТБ.(методом вибіркового опитування)
 2.   Виконання практичної роботи.

– А тепер до роботи. Тільки не поспішайте, робіть охайно. Пом’ятаете народне прислів’я: «Робив наспіх, вийшло насміх». Тож старайтеся, а я вам допоможу. А також незабудьте про взаємодопомогу, допоможіть своєму сусідові, якщо він цього потребує.

 1. Підведення підсумків.

– Пам’ятаєте дітки, чому саме ми почали робити кульбабки? (щоб підняти собі настрій). А ще ми говорили, що дарити подарунки так само приємно, як і отримувати. Тож можете подарувати їх своїм близьким чи знайомим.

11.  Творче завдання.

– На наступне заняття приносьте схеми коробочок, які ви отримали, стрічки, мереживо, намистинки. Будемо робити коробочки та прикрашати їх.

12.  Прибирання робочих місць.

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

заняття гуртка «Кольорові долоньки» (старша група ДНЗ)

(Керівник Алазарова Олена Іванівна)

Тема:  Колективна робота «Як у нас на Україні»…

Прийоми: робота з папером різної фактури.

Завдання: створення об’ємної  аплікації з паперу (колоски, польові квіти).

Мета: продовжити формувати навички роботи з папером; закріплювати поняття:  «контур», «куля», «джгутик», «теплі» і «холодні» кольори; поглиблювати знання про Україну, її природне середовище; розвивати естетичний смак, відчуття гармонії, творчу ініціативу, колективну злагодженість, виховувати товариські почуття, любов до рідної землі та до природи.

Обладнання: відео ряд – слайди із зображенням природи України; візуальний ряд – панно «Українські лани», вінок «Подарунок від друзів».

Обладнання для дітей: набір серветок, шаблони колосків, фломастери, клей.

Тип заняття: комбіноване.

Хід заняття

І. Організація уваги дітей.

(Звучить українська народна музика)

ІІ. Актуалізація знань вихованців

 1. Вступна бесіда:

–                  Діти, чи знайома вам ця мелодія? Хто її написав? (народ)

Так, наш народ дійсно називають співучим. Його надихає на пісні та іншу творчість краса рідної землі.

–                  Діти, тож в якій країні ми з вами живемо ?

–                  Які народні символи України ?

Україна наша рідна держава. Вона прекрасна! Є в ній моря ,гори, ріки, ліси й безкраї поля.

 1. Слайд-подорож:

–  Україна славиться своїми широкими ланами.  А що ж на них сіють?

А ще на ланах ростуть польові квіти. Назвіть їх.

Тож, пропоную здійснити подорож найкрасивішими місцями нашої неньки-України.

–  Згадаймо, які моря є на території  України?

–  Які гори є в Україні?

–  Які ріки протікають на території України?

ІІІ.  Мотивація

 1. Сюрпризний момент:

–  Діти, сьогодні я зазирнула у свій ноутбук, а там є дуже цікава інформація саме для вас. Я здивувалася! Невже про наше заняття ще хтось довідався! Що ж, давайте подивимось на екран.

( Діти переглядають відеозвернення друзів-українців )

–  Діти, тепер ви всі знаєте над чим будете працювати. Сьогодні ми з вами будемо прикрашати колосками та польовими квітами ось цей літній пейзаж на якому зображене поле. Я  хочу звернути вашу увагу на картину, що виконана стрічками, на якій також зображено поле, але на ньому не видно колосків. Щоб мати колоски і квіти ми повинні їх виготовити. А ще я вам пропоную розділитися на дві команди: хлопчики – «Колоски», дівчатка – «Квіточки». Під час роботи ми побачимо хто вправніший, хто уміліший, чия команда краща. Для того, щоб пальчики були веселими під час роботи, проведемо для них гру

(Гра «Пальчики подорожують»)

IV. Практична діяльність (проходить під музичний супровід)

 1. Пояснення виконання роботи педагогом:

1)                 Послідовність виконання об’ємної аплікації «колосок»;

2)                 Послідовне виконання об’ємної аплікації «мак», «волошка».

 1. Повторення правил техніки безпеки.

Рухова хвилинка:

Ось ромашечок бутони (нахили головою),

Дощ вітають із поклоном (нахили вперед, вправо, вліво),

А пшеничний колосок (руки вгору)

Похилився, бо намок (нахили вправо, вліво).

Мак підняв у нього вуса (підняти руки через сторони)

І до неба потягнувся (стати на пальчики , прогнутися).

3. Виконання роботи дітьми. Надання окремих косультацій

V. Підсумок заняття

1. Завершення колективної роботи:

Я бачу, що команди плідно попрацювали. Роботи ваші охайні, красиві. Тож, я пропоную команді «Колосок» прикріпити свої  колосочки до поля, що на картині. А тепер команда «Квіточки» між колосочками прикріпить свої польові квіточки.

Що ж, картина у нас з’явилася пречудова і я її назвала «Як у нас на Україні». А може хтось по іншому назве цю картину?

– Які вірші ви знаєте про Україну?

– Які ви знаєте прислів’я та приказки про Україну?

– А хто знає пісню про Україну?

(Діти виконують один куплет пісні про Україну та дарують сувеніри у вигляді віночків).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Виховна робота

 

СЦЕНАРІЙ

науково-практичної конференції

(Керівник гуртка Свистунова валентина Михайлівна)

Тема: Інноваційні технології енергозбереження: ідеї, пошук, досвід

Мета заходу: залучення учнівської молоді до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка юних обдарувань первомайщини.

Обладнання: комп’ютер, проектор, акустична система; прибори для дослідів.

Оформлення залу: тематичні плакати, тема конференції – великими літерами, фотостенди.

Форма проведення заходу: конференція

План заходу:

І.Вступна частина

1. Привітання

2. Оголошення теми заходу.

3. Представлення гостей

ІІ. Основна частина

 1. Виступ-презентації  вихованців та учнів .
 2. Інтерактивна завдання.

ІІІ. Заключна частина

1.Підведення підсумків конференції.

2. Ознайомлення з проектом рішення.

Хід заходу

  Вед 1. Добрий день, шановні учасники науково – практичної конференції «Інноваційні технології енергозбереження: ідеї, пошук, досвід»!

Вед 2. Головною рисою сьогодення є споживання людством досить великої кількості енергії, пов’язаною з приготуванням їжі,  опаленням будинків, рухом транспортних засобів, промисловістю та  сільськогосподарським виробництвом.

Вед 1. Витрати енергії призвели до таких глобальних проблем людства як: вичерпність головних родовищ енергоносіїв та екологічне забруднення.(Відео)
Настав час, коли ухилення від вирішення проблеми енергозбереження ставить сучасну цивілізацію на край загибелі

Вед  2.  11 листопада 2008 за ініціативи міжнародної мережі SPARE оголошено Днем Енергозбереження.

Тож,  саме цими днями в усіх країнах світу проходять заходи, спрямовані на інформування населення з питань енергозбереження, висвітлення новітніх ідей, технологій економного використання тепла, електроенергії, паливних та водних ресурсів.

Вед 1. Для участі у науковій конференції «Інноваційні технології енергозбереження: ідеї, пошук, досвід» зареєструвались  ______особи. Учасниками конференції є учні 8-11 класів шкіл міста, вихованці технічних гуртків Первомайського Центра науково-технічної творчості учнівської молоді керівники гуртків, вчителі фізики, батьки, гості. На нашій конференції присутні гості – __________________________________

Вед 2. Тож, дозвольте розпочати конференцію юних фізиків, основна мета якої – привернути увагу громадськості, влади, кожного учасника  до розуміння необхідності економного використання традиційних ресурсів, широкого використання поновлювальних джерел енергії, впровадження новітніх технологій.

Вед 1. Енергетична проблема є глобальною проблемою людства загалом та України зокрема.

Вед 2. Головними причинами  необхідності енергозбереження є:

–   вичерпність головних родовищ енергоносіїв. За підрахунками науковців при сучасному рівні споживання таких корисних копалин, як нафта, газ, кам’яне вугілля вистачить на 30-40 років.

Вед 1.  Екологічне забруднення, яке призводить до захворювань і смертності людей, знищення флори і фауни. Щорічно на Землі зникають 30 000 видів живих організмів.

Вед 2. Наступні причини це – вкрай неефективне використання енергії у всіх галузях господарської діяльності людини та низький рівень енергозбереження переважної більшості населення;
Вед 1. Сьогодні вихованці технічних гуртків поділяться своїми наробками, ідеями,  досягненнями, порадами, які допоможуть бережно ставитись до багатств природи, екології планети, свого здоров’я сприятимуть вирішенню економічних і енергетичних питань.

Вед 2. Знайомтесь, юні науковці – вихованці гуртку «Оригінальне приладобудування» (керівник гуртка Шокотько Владислав Федорович)  Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Кулик Давид, Гринько Артем, Остапенко Дмитро, авторські енергозберігаючі прилади цих учнів отримали високу оцінку на обласних, Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах. Імена Первомайських гуртківців занесені в почесну книгу «Обдаровані діти України».

(відео репортаж Тоніс про Давида Кулика)

Вед.1: Привітаємо Давида! Запрошуємо юного винахідника пояснити як за допомогою саморобного невеличкого приладу можна економити електроенергію? Дякуємо за цікавий виступ.

(відео репортаж  Всесвіт про Гринька Артема)

Вед.2: Запрошуємо Гринько Артема – переможця Всеукраїнських конкурсів винахідників та раціоналізаторів, Національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів “Intel-Eko Україна” розкрити таємниці свого приладу. Дякуємо,Артем.

Вед.1:  Цього року переможцем Всеукраїнського конкурсу «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» став вихованець гуртка «Оригінальне приладобудування» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді  – Остапенко Дмитро. Цікаво як можливо зекономити електроенергію, застосовуючи автомат усунення холостого ходу? Дякуємо за цікавий виступ.

Вед.2: Одним із шляхів вирішення проблеми енергозбереження є використання альтернативних джерел енергії. Доречи, а чи відомо Вам, що нещодавно у Миколаївській області були введені у експлуатацію вітрові і сонячні електростанції.

Вед.1:  Давайте переглянемо невеличкий фрагмент відеозапису запуску сонячної станції у Вознесенському районі.

(відео репортаж  сонячної станції у Вознесенському районі.)

Вед.2: Цікаві ідеї з питань альтернативної енергетики пропонують вихованці міжшкільного факультативу «Фізика навколо нас»( керівник гуртка Свистунова Валентина Михайлівна). Про те як покращити ефективність роботи сонячної батареї розповість переможниця обласного і Всеукраїнського етапів конкурсу «Космічні фантазії» учениця 11 класу ЗОШ №1 Кудлай Єлизавета.  Дякуємо за виступ.

Вед.1:  А як отримати електроенергію у дощовий день, коли на дворі хмари і блискавка?

Вед.2: Виявляється, що на це питання знає відповідь слухачка Малої академії наук, учениця 11 класу ЗОШ №1 Карімова Анна. Тож, підтримаємо Анну! Дякуємо за виступ.

Вед.1:  А як ти вважаєш, чи можна отримати електричний струм від падаючих крапель води?

Вед.2: Навіть не уявляю, адже я не бачила дощових генераторів!

Вед.1:  Новітню технологію по виробленню електричного струму з дощу запропонував у минулому навчальному році переможець обласного конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт МАН, нині студент І курсу факультету енергетики Київського політехнічного університету Киричук Олег.

Вед.2: Про те як працює саморобний дощовий генератор розповість  вихованець міжшкільного факультативу «Фізика навколо нас», слухач МАН, учень 10 класу ЗОШ№1 Рудницький Богдан.

Дякуємо за виступ.

Вед.1: Скільки цікавих ідей! Можливо вони незабаром будуть практично втілені і дійсно сприятимуть збереженню такої потрібної нам енергії.

Вед.2: До виступу запрошується Гайдаєнко Валерія, учениця 9 класу НВК ЗОШ І-ІІ ступенів№15 – колегіум  з пропозицією щодо виготовлення і використання незвичного палива. Дякуємо за виступ.

Вед.1: Я зараз замислився над тим, що крім електроенергії людині життєво необхідною є вода, яку по праву називають рідиною життя. А чи завжди ми усвідомлюємо її важливість і цінуємо дорогоцінні краплинки води?

Вед.2. Поради щодо якості води і її збереження надасть слухачка Малої академії наук, учениця 9 класу ЗОШ №1 Сахарова Юлія.

Дякуємо за цікавий виступ.

Вед.1: Наймолодший учасник нашої конференції, переможець міського фізичного конкурсу «Еврика» і обласного Форуму юних шанувальників фізики Бурдейний Марко продемонструє роботу саморобного сигналізатора рівня води, який допоможить  зберегти воду і вчасно вимкнути кран. Запрошуємо Марка. Дякуємо за цікавий виступ.

Вед.2. Сьогодні прозвучало багато цікавих пропозицій, ідей, наробок вихованців технічний гуртків, але питання енергозбереження стосується кожного. І саме про те, як поширення інформації про дотримання самих простих правил допомагає у вирішенні даної проблеми розкажуть вихованці міжшкільного факультативу з фізики учениці 9 класу ЗОШ №4 Слободянова Тетяна і Мальована Вероніка. Дякуємо дівчата за цікавий виступ.

Вед.1: Для винесення проекту рішення нашої конференції пропонуємо  присутнім інтерактивне завдання. Розподілитись на 3 групи. Кожна група протягом 5хвилин повинна виготовити колаж за наступними темами: І група – Збережемо тепло будинків! ІІ група – Бережіть воду! ІІІ група – Енергозбереження.  По завершенню групам пропонується презентувати свої колажі з даних питань. Бажаємо успіхів у роботі!

Вед.2. А поки учасники  груп займаються обговоренням питань пропоную переглянути цікавий відеоролик про необхідність зберігати енергію.

Вед.1: Слово надається творчій групі№1 Дякуємо учасникам за цікавий виступ.

Вед.2. Слово надається творчій групі№2 Дякуємо учасникам за цікавий виступ.

Вед.1: Слово надається творчій групі№3.  Дякуємо учасникам за цікавий виступ.

Ви прослухали всі виступи, чи є ще  бажаючи виступити на конференції?  Пропоную поради, які назвали учасники занести до проекту.

Слово для зачитання проекту рішення науково-практичної конференції  надається методисту ЦНТТУМ Король І.Л.

Проект рішення:

 1. Залучати учнівську молодь до науково-практичної діяльності з енергозбереження та стимулювання і підтримувати юних науковців.
 2. Взяти до уваги поради, пропозицію та інформацію отриману на науковій конференції.
 3. Започаткувати щорічне проведення наукової конференції учнівської молоді  в місті Первомайську.

Прошу голосувати за те, щоб основні поради,  пропозиції увійшли до проекту рішення нашої конференції. Хто за? Проти? Утримались?

Вед.2.  Шановні присутні, зрозуміло, що проблеми використання енергії і її збереження глобальна і кожен в міру свої сил повинен зробити свій внесок в її розв’язання.

Вед.1: Ми можемо розпочати з найпростішого: навчитися розумно  і бережливо використовувати енергію, що є в нашому розпорядженні.

Вед.2.  Науково – практичну конференцію «Інноваційні технології енергозбереження: ідеї, пошук, досвід» оголошую завершеною. Дякуємо всім за увагу.

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

відкриття виставки науково-технічної творчості

(методист ЦНТТУМ Король Інна Леонідівна)

Тема: Пригоди Гвинтика та Шпунтика

Мета: – узагальнити знання науково-технічного профілю;

– ознайомити з експонатами виставки науково-технічної творчості;

– забезпечити розвиток соціальної, пізнавальної та практичної компетентностей;

– розвивати пам’ять, уяву, практичні уміння та навички;

– сприяти формуванню професійних орієнтирів та гуманних людських цінностей;

– викликати інтерес до технічної творчості та її історії розвитку.

Форма проведення: виставка-конкурс

Місце проведення: виставкова зала закладу

Обладнання: плакат з назвою виставки; 2 столики; чарівна скриня з вмістом: листки із завданнями; плакат «Геометричні фігури», картонні геометричні фігури, крейда, картки з буквами «R», «D», комплекти для створення аплікації з геометричного конструктора, 2 листки для оріґамі; заохочувальні призи; музичне оформлення заходу; самохідні моделі; «Серце Техніки».

Очікуванні результати:  формування стійкого інтересу до технічної творчості

План проведення

І. Вступна частина

 1. Привітання
 2. Знайомство з Гвинтиком та Шпунтиком.
 3. Образа Цариці Техніки

ІІ. Основна частина

 1. Математичні завдання
 2. Завдання пов’язанні з авіамоделізмом
 3. Завдання пов’язанні з судномоделізмом
 4. Радісна знахідка – серце Техніки
 5. Презентації творчих робіт

ІІІ. Заключна частина

 1. Самостійний огляд виставки

 

Хід проведення

(У приміщенні прикрашеної виставкової зали розкладено експонати, працюють самохідні моделі, грає легка музика, всюди ввімкнено світло. Посеред зали стоїть ведуча.)

І. Вступна частина

1. Привітання

Ведуча:  Доброго дня, шановні пані та панове!

Вітаю всіх зі святом — відкриття виставки науково-тех­нічної творчості! Сьогодні юні техніки виносять на широкий загал свій творчий до­робок.

У цій залі можна перегля­нути роботи дітей різних вікових категорій, різних гуртків, але головне, що об’єднує їх – це непереборне бажання оволодіти новими уміннями та навиками. Меж горизонту їх здібностям – не існує. Саме завдяки цим якостям людина підкорила  космос, постійно освоює новітні технології, і незабаром,  фантастичні події відбуватимуться в реальному житті.

2. Знайомство з Гвинтиком та Шпунтиком

(З кутка виходить персонаж з мультфільму «Незнайко» –  Гвинтик і скептично оглядає експонати.)

Гвинтик: Так-так-та-а-ак! Ви хочете сказати, що всі ці експонати зробили діти своїми руками?

Ведуча: Так! А ви вибачте, хто?

Гвинтик: Я – Гвинтик! (Роздивляється)… Це не могли зробити діти! Не повірю ні-за-що! От мій товариш Шпунтик – це талант. Якби ви бачили  які він речі своїми руками робить? Професіона-а-а-ал.

Ведуча: І де ж ваш товариш?

Гвинтик: Хм, мав прийти…І де ж це він?..

(Чується голосний гуркіт  та дирчання мотора якоїсь техніки)

Гвинтик:  О, це напевно він.

Шпунтик:  Др-р-р-р! Др- р-р-р-др-р-р-др-р-р!..

( Підтюпцем,з рулем руках, вбігає Шпунтик,  голосно дирчить, оббігає  коло, а потім стає біля Гвинтика)

Шпунтик: Др-др-др-ба-ба-ба-ба-бабах! Ох і стомився . Але ж бачиш, Гвинтику, я на власному транспорті добрався.

Гвинтик:    Шпунтику, ти знову вирішив мене здивувати? Що це таке?

Шпунтик:  Новий експериментальний дрендомобіль!

Гвинтик:   Те що він «Др-р-рендо», почули всі, а де тут «мобіль»?

Шпунтик:  Не кепкуй! Ну подумаєш по дорозі запчастини загубив, зате головне довіз. От! (З гордістю показує руль)

Гвинтик: Годі базікати! Глянь яка виставка, які експонати. А головне вони кажуть що це зробили діти!

Шпунтик:  Що? Ну як, прошу сказа­ти, діти в такому віці (показує на найменших) можуть розбиратися в техніці? Даруйте, але нізащо не повірю, і ніхто не повірить!

Гвинтик:   Та з них ніхто ні викрутки, ні батарейки в руках не тримав!

Шпунтик: Та вони навіть олівець тримати не вміють, не те щоб креслити!

Гвинтик:  Та про яку там Тех­ніку ви нам оповідаєте?!

3. Образа Цариці Техніки

(У цей момент зменшується освітлення залу, перестає грати музика, зупиняються самохідні моделі.)

Шпунтик:  Упс!

Ведуч:. Оттакої! Бачите, що ви накоїли? Хіба можна в та­кому зневажливому тоні про Ца­рицю усіх наук говорити?! Тепер Техніка на вас образилася! Ну от світла не буде і музики нема. Наші діти працювали, готувались, а ви нам усе зіпсували. Ситуація зрозуміла — Техніку будь-що треба перепросити.

Гвинтик:  А як то, смію пита­ти, — «Техніку перепросити»?

Ведуча: Хто нешанобливо по­ставиться до Цариці Техніки, та ще й не маючи про неї належної уяви, той неодмінно повинен виявити не абиякі знання, щоб  розв’язати важкі завдання. Тоді, оцінивши його зусилля, Цариця Техніка поставиться до нього з милостю і її серце знову наповниться любов’ю.

(Ведуча дивиться на Гвинтика і Шпунтина, а вони роблять ви­гляд, що не помічають: один ви­вчає поглядом стелю, а другий своє взуття.)

Ведуча : (звертається до залу). Ну що ж, хто із глядачів  хоче себе випробувати і вирішити цю проблему? (Діти, виявляють згоду) Які у нас дружні і відважні вихованці! (Ведуча знову запитує у Шпунтика і Гвинтика) То як, шановні, а ви хочете дізнатися, які ж завдання нам приготувала Техніка?

Гвинтик і Шпунтик:  (Із цікавістю) А як же без нас!

ІІ. Основна частина

 1. 1.    Математичні завдання

Ведуча: (Ведуча тричі плескає в долоні, їй виносять чарівну скриньку, потім вона дістає листочок із завданнями й уважно роздивляється їх) Усі знання Техніки ґрунтуються на обчисленнях та кресленні. Тому перші завдання – математичні!

 (Ведуча дістає із скриньки  плакат «Геометричні фігу­ри в просторі, а Гвинтик і Шпунтик тримають його перед глядачами )

Ведуча:На плакаті зображені різні геометричні фігури . Чи можете ви їх назвати?

Шпунтик: Ну, це – трикутник (показує на конус),тільки  трохи пузатий.

Гвинтик: О! А це, напевно,  його родичка! (Показує на піраміду)

Ведуча: Так, я бачу геометрію в школі ви не дуже добре вивчали. (Звертається до залу) Хто знає як правильно називаються ці геометричні фігури?

(Діти називають фігури: конус, циліндр, піраміда, усічена піраміда, куля, трапеція, паралелепіпед та ін. За правильні відповіді дітям роздаються міні-призи)

Ведуча:  (До Гвинтика і Шпунтика) Ну що? Продовжуємо?

Гвинтик: Дякую. Але нам краще збоку подивитись.

Шпунтик: Ми з місця буде­мо підтримувати. Морально.

(Гвинтик і Шпунтик відходять до кола  глядачів)

Ведуча: А тепер наступне завдання. Як накреслити велике рівне коло на підлозі за допомогою крейди (Дістає з скриньки крейду, показує і зверта­ється в сторону до Гвинтика і Шпунтика). Як би ви вийшли з цього по­ложення, молоді люди?

Гвинтик: Беремо циркуль і будуємо!

Ведуча: А що робити, коли циркуля немає? (До глядачів) Хто може справитися з цим завданням?

(Хто з глядачів здогадається першим , той креслить коло за допомогою свого паска чи шнурка)

Ведуча: Поки учасники будують коло, запитання до наших найменших вихованців. Назвіть геометричні фігури, які я вам покажу:

(Дістає і показує яскраві фігури: трикутник, круг, ква­драт, прямокутник,  ромб. Діти відповідають хором. Далі ведуча показує картки з латинськими літерами і ставить додаткові запитання, звертаючись до дітей старшого віку. За правильні відповіді дітям роздаються міні-призи)

— Що таке R? (Це відрізок від центра кола до будь-якої точки на колі.)

— Що таке D? (Це відрізок між двома точками на колі, який про­ходить через центр кола.)

—  А скільки прямих можна про­вести через одну точку? (Безліч.)

— А через дві точки? (Одну.)

— Чи є квадрат ромбом? (Так.)

—  Чи є квадрат прямокутни­ком? (Так.)

 (Подібні запитання ставляться доти, доки коло не буде побудоване. І по закінченню учасник отримує приз)

2.Завдання пов’язанні з авіамоделізмом

Ведуча: Що ж, математику ви знаєте добре. Та на вас чекають нові завдання і пов’язані вони (дістає з скриньки завдання та набори для конкурсу) з авіа- та ракетомоделюванням. То ж слухайте уважно: (читає завдання) «Застосовуючи знання з геометрії потрібно зробити аплікацію кос­мічного корабля із набору даних фігур». Хто хоче проявити себе в якості конструкторів літальних апаратів?

 (Ведуча розкладає на столи набори та визиває до себе 6 дітей і ділить їх на 2 команди)

Ведуча: Отже, перша команда працює на столі з правого боку, а друга – з лівого. Ваше завдання – зробити аплікацію космічного корабля  з даних геометричних фігур за 2 хвилини.

(Команди  виконують завдання, а ведуча за цей час швидко ста­вить запитання в зал. За правильні відповіді дітям роздаються міні-призи)

Ведуча:

— А чому літає космічна раке­та? (Бо має реактивний двигун.)

—  Хто вперше полетів на кос­мічному кораблі в космос? (Юрій Гагарін.)

—  А хто перший український космонавт? (Леонід Каденюк.)

—  А чому в космосі усе ніби плаває: і люди, і предмети? (Бо не­має сили тяжіння.)

— Ще задовго до створення кос­мічних ракет люди мріяли літати. Який літаючий апарат уперше під­нявся в повітря? (Повітряна куля)

—А хто її сконструював? Може, ви допоможете, молоді люди? (До Гвинтика і Шпунтина)

Гвинтик і Шпунтик разом: Барон Мюнхаузен!

Ведуча: Це оригінальна відповідь. А хто назве правильну відповідь? (брати Монгольф’є. Випробування відбулися в Парижі 1783 року.)

— А хто вперше сконструював планер? (Отто Лілієнталь, ні­мецький конструктор.)

— А хто вперше сконструював літак? (Брати Райт, американські конструктори. Літак «Флаєр» по­летів уперше 17 грудня 1903 року.)

—  Кому належить ідея ство­рення гелікоптера? (Леонардо да Вінчі.)

—  Хто втілив її на практиці? (Ігор Сікорський, уродженець Ки­єва.)

Ведуча: Швидко сплинуло 2 хвилини. Прошу показати свої космічні моделі глядачам. (Учасники показують свої моделі глядачам) Робота виконана вдало, то ж поаплодуємо нашим конструкторам! (Учасники отримують призи і сідають на місце)  

3.Завдання пов’язанні з судномоделізмом

Ведуча: Ну що ж авіамоделісти впоралися блискуче, а як проявлять себе вихованці судномодельного гуртка? То ж наступні завдання будуть пов’язані саме з морською тематикою. (Ведуча дістає з скриньки наступні завдання). Як відомо великий конструктор починається з першої моделі. Отже, мені потрібні 2 учасники, які знають як зробити кораблик, в техніці оріґамі? Підійдіть до мене… (Ведуча підводить учасників до столів ) Ось вам папір. Починайте.

(Виготовлення кораблика в техніці оріґамі )

Ведуча: (Запитання до залу. За правильні відповіді дітям роздаються міні-призи)

 Хто з присутніх знає назви всіх океані і зможе голосно їх усі перелічити? (Тихий, Атлантичний, Північний-Льодовитий та Індійський.)

— А хто назве мені «кольорові» моря? (Чорне, Червоне, Біле, Жов­те.)

— На чому можна плисти по морю? (Човном, яхтою, паропла­вом, катером, вітрильником, бар­жею, танкером, криголамом.)

—  А що таке якір? (Це мета­левий тягар, який на довгому лан­цюгу скидають у воду. Своїми гострими кінцями він зачіпається за дно і не дає віднести корабель на велику відстань.)

—  Що таке маяк? (Це висока вежа, яка подає сигнальне світло і допомагає кораблям орієнтувати­ся вздовж лінії берега.)

(До Гвинтика і Шпунтина). А що таке ехолот?

Шпунтик: Я знаю! Це радісний виклик утопаючого! – «Ех. О! Плот!»

Ведуча: Про «ехолот» я ще нечула, а «ехолот» – це… хто мені допоможе?

(Інші діти відповідають: це при­стрій для вимірювання глиби­ни моря. Він дає потужний зву­ковий сигнал, який луною відбива­ється від дна і повертається. За часом повернення встановлюють глибину.)

(Тим часом кораблики гото­ві)

Ведуча: А тепер, прошу глядачів оцінити щойно виготовлені кораблі. (Ведуча  демонструє кораблики глядачам) Гучні оплески юним конструкторам-судномоделістам! (Учасники отримують призи і сідають на місця)

4.Радісна знахідка – серце Техніки

(Чується ритмічний наростаючий звук годинника)

Ведуча: (Зі здивуванням) Ви чуєте цей звук: раз, два, три… А що б це могло бути? Схоже на великий годинник. (До Гвинтика і Шпунтика) Ну ж бо,  друзі, знайдіть, звідки цей звук!

(Ведуча, Гвинтик і Шпунтик йдуть углиб виставки )

Гвинтик: (захоплено). Гляньте, та це ж серце !

Шпунтик: Велике серце Техніки!

(Шпунтик і Гвинтик беруть серце Техніки в руки в якому  горить червоне світло, видніються шестерні, пружини,  а також маленькі дитячі поробки; високо піднімають його над головою та йдуть до ведучої)

Ведуча: Погляньте, в ньому є як механічні запчастини, так і дитячі поробки, які виконанні з любов’ю та умінням.

(Вмикається все освітлення, самохідні моделі та музика)

(Ведуча звертається до Гвинтика і Шпунтика) Тепер ви переконалися, що до Техніки треба ставитися з повагою і любов’ю.

Гвинтик: Так, звичайно. А можна мені у вас навчатися? Хочу робити  кораблики. (Виправляється) Гм! Хочу записатися в судномодельний гурток!

Шпунтик: А мені подобаються літачки  — я хочу в авіамодельний гурток!

Ведуча: Чудово. Для вас  — це лише перший творчий крок, а ве­ликі досягнення і здобутки, сподіваємося, ще попереду. Та я пропоную вам зазирнути в майбутнє і побачити, що ви можете виготовляти своїми руками через деякий час навчання в нашому закладі.

5.Презентації творчих робіт

Ведуча: А тепер я прошу уваги. Найкращі  вихованці нашого закладу підготували виступи-презентації своїх власних виробів.

(Далі ведуча надає слово виступаючим, які коротко знайомлять присутніх зі своїми творчими роботами)

ІІІ. Заключна частина

1.Самостійний огляд виставки

Ведуча: А тепер прошу усіх присутніх самостійно ознайомитися із експонатами науково-технічної виставки.

(Звучить музика, усі оглядають  виставку, обмінюються думками і в довільному порядку покидають виставку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від stantsiya

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.